Chemap Agro s.r.o.

NACETO

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen

150–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: chundelka metlice, lipnice roční, violka rolní, ptačinec prostřední, svízel přítula;

- plevele méně citlivé: psárka polní.

Upřesnění podmínek aplikace: Přípravek se aplikuje na podzim časně postemergentně ve fázi plodiny BBCH 10–13. Vzešlé plevele by měly být v raných vývojových fázích, optimálně od vzcházení až do fáze prvních pravých listů, jednoděložné plevele před fází odnožování. Účinek je zpomalován chladným a suchým počasím v době aplikace. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.

Růstové fáze plevelů:

- jednoděložné plevele: do fáze BBCH 19 (před odnožováním);

- dvouděložné plevele: do fáze BBCH 12 (dva pravé listy, listové páry rozvinuty).

Vždy je nutné zajistit kvalitní osevní lůžko bez hrud a dodržet předepsanou hloubku setí plodin.

Neaplikujte na lehkých písčitých půdách nebo na kamenitých půdách.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu po sklizni obilniny lze vysévat jakoukoli následnou plodinu. V případě řepky olejky a hořčice je třeba provést orbu do hloubky minimálně 20 cm.

Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných plodin.

Náhradní plodiny: V případě zaorávky plodiny na jaře lze vysévat po orbě jako náhradní plodinu kukuřici, hrách, jarní pšenici nebo jarní ječmen. Mezi aplikací a výsevem musí uplynout nejméně 100 dnů.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Čištění aplikačního zařízení: Okamžitě po ošetření důkladně vypláchněte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý

5

5

5

5

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý

5

5

0

0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST 10–13 BBCH AT 0,6 l 150–300 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 10–13 BBCH AT 0,6 l 150–300 l max. 1×
detail