BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

NASA TAF

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikační dávku nad 6 l přípravku/ ha.

DO:
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Aplikační dávka 4 l př./ha (~1440 g ú.l./ha)SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na necílové rostliny nutná.
- Aplikační dávka 3 l př./ha (~1080 g ú.l./ha)SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na necílové rostliny nutná.
- Aplikační dávka 4 a 8 l př./ha:Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

polní plodiny mimo řepky olejky

200–400 l/ha

postřik

 

cesty, parky, aleje, nezemědělská půda

200–400 l/ha

postřik

2×/rok

30–60 dnů

jádroviny

200–400 l/ha

postřik

2×/rok

 

jehličnany mimo douglasky a odřínu, listnaté dřeviny

200–400 l/ha

postřik

1×/rok

 

louky a  pastviny

200–400 l/ha

postřik, aplikace knotovým rámem

1×/rok

 

orná půda

200–400 l/ha

postřik

1×/rok

 

réva

200–400 l/ha

postřik

2×/rok

90 dnů

trávníky

200–400 l/ha

postřik

 

železnice

200–400 l/ha

postřik

1×/rok

30 dnů

 

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

louky a  pastviny

zákaz spásání nebo zkrmování hospodářskými zvířaty

Předpokladem úspěšného hubení plevelů je vytvoření dostatečné plochy listů v době postřiku, aby byl zabezpečen co nejvyšší příjem účinné látky rostlinami. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době, kdy rostliny jsou v plném růstu. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Nepůsobí na přesličku rolní.

Orná půda ležící ladem: Přípravek se aplikuje před zpracováním půdy a setím plodiny. Kultivaci provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Orná půda před setím: Aplikaci provádějte nejpozději 2 dny před setím plodiny.

Polní plodiny mimo řepky olejky: Přípravek se aplikuje po zasetí před vzejitím plodiny, nejpozději do fáze plodiny BBCH 03.

Orná půda po sklizni: Přípravek se aplikuje po sklizni plodiny na obrostlý pýr nebo na nově vzešlé plevele.

Jehličnany, listnaté dřeviny: Přípravek se aplikuje v lesních školkách meziřádkově s kryty, aby se zabránilo zasažení kulturních dřevin. Plevele by měly být alespoň 15 cm vysoké. Přípravek lze také aplikovat na plochách určených k výsadbě nebo v kulturách dřevin bez podrostu plevelných dřevin. Přípravek nesmí zasáhnout vysázené dřeviny.

Louky a pastviny: Přípravek se aplikuje plošným postřikem při obnově luk a pastvin (před zpracováním půdy a setím) nebo pomocí speciálního knotového rámu na přerostlé plevele.

Nezemědělská půda: Přípravek se aplikuje během vegetace. Aplikaci je možno opakovat na nově vzešlé plevele.

Železnice: Přípravek se aplikuje během vegetace. Dávku je možno rozdělit na 2×5 l/ha a aplikaci opakovat na nově vzešlé plevele.

Jádroviny: Přípravek se aplikuje na jaře nebo v létě. Přípravkem nesmí být zasaženy zelené části kulturních rostlin. Při aplikaci ve výsadbách mladších než 3 roky nesmí být zasaženy kmínky jádrovin.

Réva: Přípravek se aplikuje na jaře nebo v létě. Réva musí mít vyvinuty minimálně tříleté kmínky. Přípravkem nesmí být zasaženy zelené části kulturních rostlin.

Trávníky: Aplikace se provádí za účelem obnovy trávníku a likvidace plevelů. Přípravek se aplikuje během vegetace před zpracováním půdy a setím. Kultivaci provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Cesty, parky, aleje: Přípravek se používá k odstranění plevelů ve výsadbách dřevin (aleje, parky apod.) nebo na cestách. Aplikace ve výsadbách dřevin se provádí s kryty, aby se zabránilo zasažení kulturních dřevin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Následné plodiny

Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při aplikaci před setím nebo sázením) nejdříve odstranit odumřelou rostlinnou hmotu.

Čištění aplikačního zařízení

Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Minimálně třikrát důkladně vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena, hadice a trysky. Po každém vypláchnutí úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Trysky, sítka a filtry čistěte odděleně. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

Aplikační dávka 3,0 l přípravku/ha

5

0

0

0

Aplikační dávka 4,0 l přípravku/ha

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hrušeň POST 42 4 l
Jabloň POST 42 4 l
Lesní porosty PRS plochy před výsadbou nebo kultury, od srpna do září - 4 l jehličnany, listnaté dřeviny, buřeň
Lesní školky POST od září do listopadu, aplikace s kryty - 3 l jehličnany mimo douglasky a modřínu, listnaté dřeviny, buřeň
Lesní školky POST aplikace s kryty - 3 l jehličnany, listnaté dřeviny, buřeň
Louky POST aplikace knotovým rámem AT 33 % šťovík, pcháč oset
Louky POST obnova TTP AT 4 l
Nezemědělská půda POST aplikace s kryty - 4 l cesty, parky, aleje
Nezemědělská půda POST - 4 l pozemky kde se běžně nepředpokládá vstup široké veřejnosti a zranitelných skupin osob
Orná půda PRS před setím AT 3 l
Orná půda POST po sklizni AT 4 l pýr plazivý, plevele
Orná půda PRS před setím nové plodiny, před zpracováním půdy AT 4 l orná půda ležící ladem
Pastviny POST obnova TTP AT 4 l
Pastviny POST aplikace knotovým rámem AT 33 % šťovík, pcháč oset
Polní plodiny PRE AT 3 l polní plodiny mimo řepky olejky
Réva vinná POST 30 4 l od 4. roku po výsadbě
Trávníky POST obnova trávníků AT 4 l
Železnice POST - 8 l nebo 2×4,0 l/ha
detail