BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

NERO

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku pethoxamid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>= 3 °svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé - chundelka metlice, jílky, lipnice, kokoška pastuší tobolka, merlíky, svízel přítula, kakosty, hluchavky, plevele heřmánkovité, pomněnka rolní, opletka obecná, hulevník lékařský, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazily
Plevele méně citlivé - mák vlčí

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době aplikace: preemergentně, do 3. dnů po zasetí

Růstová fáze plevelů: nejsou vzešlé

Dávka vody: 200–400 l/ha

Maximální počet aplikací: 1x v plodině

Semena by měla být zakryta min. 2 cm půdy.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Použití přípravku při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.

Při použití přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat.

Pěstování následných plodin je bez omezení. Pokud bude jako náhradní plodina pěstován ječmen, je nutné provedení orby. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu “2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Nero
bez redukce
tryska
50 %
tryska
75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka olejka ozimá
8
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
řepka olejka ozimá
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá PRE do 3. dnů po zasetí AT 3 l 200–400 l plevele lipnicovité, plevele dvouděložné jednoleté
detail