BASF
BASF
BASF

PONTOS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 50 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito

100–400 l/ha

postřik

Citlivé plevele: výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, heřmánky, mák vlčí, hořčice rolní, ptačinec žabinec, rozrazily, violka rolní, chundelka metlice, jílek mnohokvětý (jen při preemergentní aplikaci), psárka polní, lipnice roční.

Dávku 0,5 l/ha používat proti chundelce metlici, lipnici roční a dvouděložným jednoletým plevelům.

Dávku 1,0 l/ha používat proti psárce polní a svízeli přítule.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.

Nejlepší účinnosti je dosaženo při preemergentní aplikaci nebo časně postemergentní aplikaci na mladé aktivně rostoucí plevele.

Vždy je nutné zajistit kvalitní osevní lůžko bez hrud a dodržet předepsanou hloubku setí tak, aby semena byla zakryta vrstvou půdy alespoň 2,5 cm.

Neaplikujte v době, kdy se očekávají vydatné srážky a na podmáčených půdách nebo půdách majících tendenci k podmáčení.

Neaplikujte na velmi lehkých písčitých půdách nebo na silně kamenitých či štěrkovitých půdách.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu.

Vyhněte se překrývání postřikových pásů.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech nebo v období mrazů.

Následné plodiny: Po aplikaci přípravku lze pěstovat v rámci běžného osevního postupu jakoukoliv plodinu. V případě předčasné likvidace porostu po uplynutí 60 dnů od aplikace a zpracování půdy do hloubky minimálně 15 cm lze na jaře pěstovat luskoviny, kukuřici, cukrovku, slunečnici nebo jarní pšenici. Řepku olejku lze vysévat po zpracování půdy do hloubky minimálně 15 cm a uplynutí 90 dnů od preemergentní aplikace nebo 60 dnů od postemergentní aplikace. Jarní ječmen lze vysévat po zpracování půdy do hloubky minimálně 15 cm a uplynutí 120 dnů od aplikace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení:

Ihned po skončení postřiku důkladně vypláchněte celé aplikační zařízení. Použijte automatické vyplachovací zařízení, pokud je jím postřikovač vybaven. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé

50

25

12

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST do 29 BBCH AT 0,5 l 100–400 l max. 1x, chundelka metlice, psárka polní, jílek mnohokvětý, plevele dvouděložné jednoleté
Ječmen ozimý PRE AT 0,5-1 l 100–400 l max. 1x, chundelka metlice, psárka polní, jílek mnohokvětý, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá PRE AT 0,5-1 l 100–400 l max. 1x, chundelka metlice, psárka polní, jílek mnohokvětý, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST do 29 BBCH AT 0,5 l 100–400 l max. 1x, chundelka metlice, psárka polní, jílek mnohokvětý, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST do 29 BBCH AT 0,5 l 100–400 l max. 1x, chundelka metlice, psárka polní, jílek mnohokvětý, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé PRE AT 0,5-1 l 100–400 l max. 1x, chundelka metlice, psárka polní, jílek mnohokvětý, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé PRE AT 0,5-1 l 100–400 l max. 1x, chundelka metlice, psárka polní, jílek mnohokvětý, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST do 29 BBCH AT 0,5 l 100–400 l max. 1x, chundelka metlice, psárka polní, jílek mnohokvětý, plevele dvouděložné jednoleté
detail