BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

PRINCIPAL PLUS 66,5 WG

Účinná látka

PRINCIPAL PLUS 66,5 WG

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

SPe2:
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci přípravku do kukuřice zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 3 m, při 90 % redukci pak na 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: pýr plazivý, ježatka kuří noha, merlík bílý, heřmánkovec přímořský, penízek rolní, opletka obecná, pcháč oset.
Plevele méně citlivé: violka rolní.

Doporučení

Plevele méně citlivé: violka rolní.

Růstová fáze plodiny v době aplikace: BBCH 14–17, tj. 4–7 listů

Růstová fáze plevelů v době aplikace:

- trávy: BBCH 13–15, tj. 3–5 listů;

- plevele dvouděložné jednoleté, pcháč oset: BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině.

Ošetřujte při teplotách 10–25 °C.

Déšť do 3 hodin po ošetření může redukovat výsledný účinek ošetření.

Neošetřujte vlhké rostliny, např. po rose, dešti. Na listech kukuřice musí být vytvořena vosková vrstvička.

Nepoužívejte v porostech ovlivněných faktory, které oslabují růst ošetřované plodiny a kvalitu ošetření.

Neošetřujte v extrémně suchých podmínkách: vyčkejte na zahájení růstu kukuřice a plevelů.

Citlivé hybridy kukuřice mohou být poškozené, pokud noční teploty po aplikaci klesnou pod bod mrazu. Ošetření prováděná během nebo bezprostředně po období vysokých rozdílů mezi nočními a denními teplotami mohou rovněž snížit herbicidní účinek.

Nepoužívejte přípravek na extrémně lehkých písčitých půdách.

Po ošetření kukuřice nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity - chloróza a deformace listů, zpomalení růstu a vývoje rostlin.

Citlivost odrůd kukuřice konzultujte s držitelem registrace!

Nelze vyloučit nepříznivý účinek ošetření kukuřice na fermentační procesy.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
10
3
3
1

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 14–17, tj. 4–7 listů AT 440 g + smáčedlo Trend (0,1 %) 300 l kukuřice - mimo kukuřice cukrová, pýr plazivý, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté
detail