Chemap Agro s.r.o.

PRINCIPAL PLUS 66,5 WG

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

SPe2:
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci přípravku do kukuřice zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 3 m, při 90 % redukci pak na 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: pýr plazivý, ježatka kuří noha, merlík bílý, heřmánkovec přímořský, penízek rolní, opletka obecná, pcháč oset.
Plevele méně citlivé: violka rolní.

Doporučení

Plevele méně citlivé: violka rolní.

Růstová fáze plodiny v době aplikace: BBCH 14–17, tj. 4–7 listů

Růstová fáze plevelů v době aplikace:

- trávy: BBCH 13–15, tj. 3–5 listů;

- plevele dvouděložné jednoleté, pcháč oset: BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině.

Ošetřujte při teplotách 10–25 °C.

Déšť do 3 hodin po ošetření může redukovat výsledný účinek ošetření.

Neošetřujte vlhké rostliny, např. po rose, dešti. Na listech kukuřice musí být vytvořena vosková vrstvička.

Nepoužívejte v porostech ovlivněných faktory, které oslabují růst ošetřované plodiny a kvalitu ošetření.

Neošetřujte v extrémně suchých podmínkách: vyčkejte na zahájení růstu kukuřice a plevelů.

Citlivé hybridy kukuřice mohou být poškozené, pokud noční teploty po aplikaci klesnou pod bod mrazu. Ošetření prováděná během nebo bezprostředně po období vysokých rozdílů mezi nočními a denními teplotami mohou rovněž snížit herbicidní účinek.

Nepoužívejte přípravek na extrémně lehkých písčitých půdách.

Po ošetření kukuřice nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity - chloróza a deformace listů, zpomalení růstu a vývoje rostlin.

Citlivost odrůd kukuřice konzultujte s držitelem registrace!

Nelze vyloučit nepříznivý účinek ošetření kukuřice na fermentační procesy.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
10
3
3
1

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 14–17, tj. 4–7 listů AT 440 g + smáčedlo Trend (0,1 %) 300 l kukuřice - mimo kukuřice cukrová, pýr plazivý, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail