Chemap Agro s.r.o.

ROUNDUP BIAKTIV

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

ROUNDUP BIAKTIV

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Zamezit v každém případě zasažení zelených částí kulturních plodin, buď přímo postřikem, nebo nepřímo úletem postřikové mlhy.
Přípravkem nesmí být zasaženy ani v nejmenším množství žádné okolní porosty! V případě opakovaného ošetření u indikací jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva vinná; lesní porosty; louky, pastviny; zavlažovací kanály, nádrže, vodní toky; železnice; nezemědělská půda, nesmí maximální dávka přípravku překročit 9 l/ha za vegetační sezónu.
Přípravek Roundup Biaktiv (stejně jako ostatní přípravky s účinnou látkou glyphosate) není z důvodu předběžné opatrnosti doporučován k aplikacím do porostů určených k množitelským účelům.

Ovocné sady a vinice
Jádroviny, réva vinná, peckoviny (kromě broskvoní)
Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 6 – 8 l/ha po nasazení poupat, popřípadě aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3 rokem po výsadbě.

Dřeviny v sadech, alejích a jiných porostech
Nátěr či postřik pařezů je nutno provést do 8-9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5 % vodním roztokem.

Lesní hospodářství
Školky
Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 3 l na 1 ha koncem srpna nebo začátkem září po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve, nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.
Aplikace v lesních školkách se provádí celoplošně po vyzrání letorostů nebo meziřádkovým způsobem s ochranným krytem.
V kulturách jehličnanů s výjimkou modřínu lze aplikovat celoplošně po vyzrání letorostů.

Lesní porosty
V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 3 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem).
Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek.
Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 7 l na ha, popřípadě aplikaci po několika týdnech opakovat. Na přesličku rolní Roundup Biaktiv nepůsobí.

Prořezávky a probírky
Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5 % vodním roztokem. K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr (15 % roztok) nebo postřik (5 % roztok) pařezů ve vegetačním období mimo jarního období zesíleného toku mízy. Ošetření je nutno provést do 8-9 hodin po prořezání kmínků.

Chemická příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesa
Při přípravě pozemků před zalesňováním se ošetřuje po plném vývinu nežádoucí vegetace. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně.

Orná půda
Po sklizni kulturních plodin
Postřik se provádí po sklizni, kdy pýr má vyvinuté nejméně 3 - 4 listy.

Obilniny (mimo množitelské porosty)
Přípravek lze používat 10 dní před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci herbicidu Roundup Biaktiv má být maximálně 30%.

Jahody
Jahody se ošetřují pouze po slizni.

Hrách, peluška (mimo množitelské porosty)
V porostech hrachu a pelušky lze přípravek aplikovat 10 dní před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci herbicidu má být max. 30%.

Len (mimo množitelské porosty)
Ve lnu při předsklizňové aplikaci se přípravek použije 8-10 dní před sklizní.

Řepka olejka (mimo množitelské porosty)
V řepce lze přípravek aplikovat 10-14 dnů před sklizní, kdy dvě třetiny šešulí mají hnědá zrna.

Louky a pastviny
Obnova trvalých travních porostů
Proti smetánce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 4 l/ha, případně aplikaci po několika týdnech opakovat.

Potlačení růstu rostlin
Aplikovat při výšce porostu 10 - 15 cm. V případě potřeby, po pominutí retardačního růstu (cca 6- 8 týdnů) lze aplikaci opakovat. Aplikaci je vhodné během sezóny střídat se sečením.

Zavlažovací kanály, vodní nádrže a vodní toky
Nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele
Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v údobí aplikace. Proti svlačci rolnímu a kopřivě dvoudomé se doporučuje ošetřovat po nasazení poupat, popřípadě aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Uživatel musí mít na paměti, že přípravek může zahubit veškerou vegetaci.

Plevele vynořené na hladině, plovoucí plevele
Nikdy neošetřujte najednou více než jednu třetinu celkové plochy nádrže, aby po uhynutí rostlin nedocházelo vlivem rozkladu organické hmoty ke kyslíkovému deficitu a tím k ohrožení vodních organismů.

Železnice
Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června. Na plevele vzešlé z půdní zásoby semen je třeba aplikaci zopakovat.

Silnice a ostatní komunikace
Přípravek lze použít na likvidaci plevelů na krajnicích a příkopech, pod svodidly, ve zpevněných i nezpevněných žlabech, kolem konstrukcí dopravního značení a okolo staveb.

Nezemědělská půda
Nežádoucí vegetace
Roundup Biaktiv lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.
Bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a jiné expandující druhy plevelů Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Roundup Biaktiv.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.
Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10-14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST aplikace knotovým rámem 30 1-2 l 33-50 % roztok plevele přerostlé, max. 1x
Brambor POST před setím AT 2-3 l 100–150 l plevele jednoleté, max. 1x
Brambor POST před setím AT 3-5 l 100–150 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, max. 1x
Cukrovka POST před setím AT 2-3 l 100–150 l plevele jednoleté, max. 1x
Cukrovka POST před setím AT 3-5 l 100–150 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, max. 1x
Cukrovka POST aplikace knotovým rámem 30 1-2 l 33-50 % roztok plevele přerostlé, max. 1x
Hrách POST před sklizní 10 3 l 150–200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý
Hrušeň POST AT 6-8 l max. 200 l svlačec rolní,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Hrušeň POST AT 0,5-1 l max. 200 l retardace, plevele,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Hrušeň POST AT 2-3 l max. 200 l turanka kanadská,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Hrušeň POST AT 3-5 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Jabloň POST AT 2-3 l max. 200 l turanka kanadská,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Jabloň POST AT 3-5 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Jabloň POST AT 6-8 l max. 200 l svlačec rolní,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Jabloň POST AT 0,5-1 l max. 200 l retardace, plevele,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Jahodník POST aplikace knotovým rámem AT 1-2 l 33-50 % roztok plevele přerostlé, max. 1x
Ječmen jarní POST před sklizni AT 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Ječmen jarní POST před sklizni AT 2-3 l 100–150 l plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Ječmen ozimý POST před sklizni AT 2-3 l 100–150 l plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Ječmen ozimý POST před sklizni AT 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Komunikace POST AT 3-5 l max. 250 l nežádoucí vegetace, max. 1x
Kukuřice POST před setím AT 2-3 l 100–150 l plevele jednoleté, max. 1x
Kukuřice POST před setím AT 3-5 l 100–150 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, max. 1x
Len POST před sklizní 8 3-4 l 200 l pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Lesní porosty POST chem. příprava pro přirozenou i umělou obnovu lesa AT 2-3 l 200 l plevele jednoleté, max. 1×
Lesní porosty POST pomocí CDA aplikátoru AT 3,3 l - neředěný roztok nežádoucí vegetace, plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Lesní porosty POST chem. příprava pro přirozenou i umělou obnovu lesa AT 4-5 l 200 l ostružiny, max. 1×
Lesní porosty POST prořezávky a probírky - hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti AT 5-15 % nátěr, postřik, max. 1×
Lesní porosty POST chem. příprava pro přirozenou i umělou obnovu lesa AT 3-5 l 200 l plevele vytrvalé, max. 1×
Lesní porosty POST pomocí CDA aplikátoru AT 4 l 20% roztok plevele jednoleté, plevele vytrvalé, nežádoucí vegetace, max. 1×
Lesní porosty POST AT 3-7 l 200 l plevele, nežádoucí dřeviny, max. 9 l/ha
Lesní půda POST chem. příprava pro přirozenou i umělou obnovu lesa AT 4-5 l 200 l ostružiny, max. 1×
Lesní půda POST chem. příprava pro přirozenou i umělou obnovu lesa AT 3-5 l 200 l plevele vytrvalé, max. 1×
Lesní půda POST chem. příprava pro přirozenou i umělou obnovu lesa AT 2-3 l 200 l plevele jednoleté, max. 1×
Lesní školky POST AT 3-5 l 100–200 l plevele vytrvalé, max. 1x
Lesní školky POST AT 2-3 l 100–200 l plevele jednoleté, max. 1x
Louky POST retardace 21 0,5-1 l 200–300 l opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Louky POST obnova TTP 21 3-6 l 200–300 l opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Meruňka POST AT 6-8 l max. 200 l svlačec rolní,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Meruňka POST AT 0,5-1 l max. 200 l retardace, plevele,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Meruňka POST AT 2-3 l max. 200 l turanka kanadská,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Meruňka POST AT 3-5 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Nádrže POST AT 5-6 l 300 l plovoucí nežádoucí rostliny, nežádoucí vegetace vynořená, opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Nádrže POST AT 5 l 200–300 l plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny, opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Nezemědělská půda POST AT 3-6 l max. 300 l nežádoucí vegetace, max. 1×
Nezemědělská půda POST jednotlivé rostliny AT 4 % bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy, max. 1×
Nezemědělská půda POST postřik plošný AT 5-9 l 300–400 l bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy, max. 1×
Orná půda POST po sklizni AT 3-5 l max. 200 l pýr plazivý, plevele vytrvalé, max. 1x
Orná půda POST po sklizni AT 2-3 l max. 200 l plevele jednoleté, max. 1x
Oves jarní POST před sklizni AT 2-3 l 100–150 l plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Oves jarní POST před sklizni AT 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Pastviny POST retardace 21 0,5-1 l 200–300 l opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Pastviny POST obnova TTP 21 3-6 l 200–300 l opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Peluška POST před sklizní 10 3 l 150–200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý
Proso POST před sklizni AT 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Proso POST před sklizni AT 2-3 l 100–150 l plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Pšenice jarní POST před sklizni AT 2-3 l 100–150 l plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Pšenice jarní POST před sklizni AT 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Pšenice ozimá POST před sklizni AT 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Pšenice ozimá POST před sklizni AT 2-3 l 100–150 l plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Réva vinná POST 14 2-3 l max. 200 l turanka kanadská,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Réva vinná POST 14 3-5 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Réva vinná POST 14 6-8 l max. 200 l svlačec rolní,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Réva vinná POST 14 0,5-1 l max. 200 l retardace, plevele,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Řepka olejka, jarní POST před sklizní 10 3-4 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní 10 3-4 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Sady POST likvidace dřevin, likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti AT 5 % nátěr, postřik, max. 1x
Slivoň POST AT 2-3 l max. 200 l turanka kanadská,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Slivoň POST AT 3-5 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Slivoň POST AT 6-8 l max. 200 l svlačec rolní,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Slivoň POST AT 0,5-1 l max. 200 l retardace, plevele,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Slunečnice POST před setím AT 3-5 l 100–150 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, max. 1x
Slunečnice POST před setím AT 2-3 l 100–150 l plevele jednoleté, max. 1x
Sója POST před setím AT 3-5 l 100–150 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, max. 1x
Sója POST před setím AT 2-3 l 100–150 l plevele jednoleté, max. 1x
Tritikale ozimé POST před sklizni AT 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Tritikale ozimé POST před sklizni AT 2-3 l 100–150 l plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Třešeň POST AT 2-3 l max. 200 l turanka kanadská,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Třešeň POST AT 3-5 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Třešeň POST AT 6-8 l max. 200 l svlačec rolní,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Třešeň POST AT 0,5-1 l max. 200 l retardace, plevele,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Višeň POST AT 6-8 l max. 200 l svlačec rolní,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Višeň POST AT 0,5-1 l max. 200 l retardace, plevele,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Višeň POST AT 2-3 l max. 200 l turanka kanadská,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Višeň POST AT 3-5 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý,opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Vodní toky POST AT 5-6 l 300 l plovoucí nežádoucí rostliny, nežádoucí vegetace vynořená, opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Vodní toky POST AT 5 l 200–300 l plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny, opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Zavlažovací kanály POST AT 5 l 200–300 l plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny, opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Zavlažovací kanály POST AT 5-6 l 300 l plovoucí nežádoucí rostliny, nežádoucí vegetace vynořená, opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Železnice POST AT 5-9 l max. 300 l nežádoucí vegetace, opakovaná aplikace max. 9 l/ha
Žito ozimé POST před sklizni AT 2-3 l 100–150 l plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Žito ozimé POST před sklizni AT 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
detail