BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ROUNDUP BIAKTIV

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

ROUNDUP BIAKTIV

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 6 l přípravku/ ha a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 7 l přípravku/ha.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

sady, aleje, ostatní porosty

nátěr, bodový postřik

1× za rok

jádroviny, peckoviny, réva, orná půda

200 l/ha max.

postřik

2× za rok

louky a pastviny

200 l/ha max.

postřik

jahodník

aplikace knotovým rámem

1× za rok

lesní hospodářství

200 l/ha max.

postřik, nátěr, pomocí CDA aplikátoru (s ochranným krytem)

1× za rok

lesní porosty

200 l/ha

postřik

2× za rok

lesní školky

100–200 l/ha

postřik

1× za rok

nezemědělská půda

400 l/ha max.

postřik

2× za rok

silnice, ostatní komunikace

250 l/ha max.

postřik

1× za rok

zavlažovací kanály, nádrže, vodní toky

300 l/ha max.

postřik

1× za rok

železnice

500–1 000 l/ha

postřik

2× za rok

3 měsíce

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

louky a pastviny

zákaz spásání nebo zkrmování hospodářskými zvířaty

V případě opakovaného ošetření u indikací jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, révy vinné, orné půdy, lesních porostů, nezemědělské půdy, nesmí maximální dávka přípravku překročit 8,0 l/ha za rok.

Jahodník:

Přípravek se aplikujte speciálním knotovým rámem. Jahodník se ošetřuje pouze po sklizni.

Ovocné sady a vinice:

Jádroviny, réva vinná, peckoviny (kromě broskvoní)

Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 6,0–8,0 l/ha po nasazení poupat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě.

Dřeviny v sadech, alejích a jiných porostech

Nátěr či postřik pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5% vodním roztokem.

Lesní hospodářství:

Školky

Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů.

Aplikace v lesních školkách se provádí celoplošně po vyzrání letorostů nebo meziřádkovým způsobem s ochranným krytem. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximálně dávkou 3,0 l/ha koncem srpna nebo začátkem září po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve nebo vyšší dávkou anebo jedná-li se o sazenic listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

Lesní porosty

V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 3,0 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem).

Aplikace během vegetačního období jehličnatých dřevin nebo aplikace v listnatých dřevinách je možná pouze při účinném clonění postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek.

Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostužiníky je nutné zvýšit dávku až na 7,0 l/ha. Na přesličku rolní Roundup Biaktiv nepůsobí.

Prořezávky a probírky

Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5% vodním roztokem. K potlačení zmlazování pařezů se provádí nátěr (15% roztok) nebo postřik (5% roztok) pařezů ve vegetačním období mimo jarního období zesíleného toku mízy. Ošetření je nutno provést do 8–9 hodin po prořezání kmínků.

Chemická příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesa

Při přípravě pozemků před zalesňováním se ošetřuje po plném vývinu nežádoucí vegetace.

Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně.

Orná půda:

Před setím nebo sázením plodin

Přípravek se aplikuje na vzešlé plevele před setím nebo výsadbou plodin, jako jsou brambory, sója, kukuřice, slunečnice, cukrová řepa apod.

Po sklizni kulturních plodin

Postřik na pýr se provádí po sklizni, kdy pýr má vyvinuté nejméně 3–4 listy.

Louky a pastviny:

Obnova trvalých travních porostů

Dávka se řídí plevelným druhem, stupněm zaplevelení a vzrůstem plevelů.

Proti pampelišce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 4,0–6,0 l/ha.

Zavlažovací kanály, vodní nádrže a vodní toky:

Nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele

Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v údobí aplikace. Proti svlačci rolnímu a kopřivě dvoudomé se doporučuje ošetřovat po nasazení poupat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně

Cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Uživatel musí mít na paměti, že přípravek může zahubit veškerou vegetaci.

Plevele vynořené na hladině, plovoucí plevele

Nikdy neošetřujte nejednou více než 1/3 celkové plochy nádrže, aby po uhynutí rostlin nedocházelo vlivem rozkladu organické hmoty ke kyslíkovému deficitu a tím k ohrožení vodních organizmů.

Silnice a ostatní komunikace:

Přípravek lze použít na likvidaci plevelů na krajnicích a příkopech, pod svodidly, ve zpevněných i nezpevněných žlabech, kolem konstrukcí dopravního značení a okolo staveb.

Nezemědělská půda:

Bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a jiné expandující druhy plevelů

Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

Železnice:

Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června.

Na plevele vzešlé z půdní zásoby semen je třeba aplikaci zopakovat.

Zamezit v každém případě zasažení zelených částí kulturních plodin, buď přímo postřikem, nebo nepřímo úletem postřikové mlhy.

Okamžitě po použití důkladně odstraňte veškeré zbytky přípravku z aplikačního zařízení.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

aplikační dávka 8,0 l/ha

20

10

5

5

aplikační dávka 6,0 l/ha

15

10

5

5

aplikační dávka 3,0 l/ha

10

5

5

0

aplikační dávka 2,0 l/ha

5

5

0

0

aplikační dávka 1,0 l/ha

5

0

0

0

Minoritní registrace - invazní dřeviny, šalvěj lékařská

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

invazivní dřeviny

podle návodu

injektáž nebo aplikace do záseků, aplikace cílená

2× za rok

60–90 dnů

šalvěj lékařská

100–200 l/ha

postřik

Upřesnění podmínek aplikace:

Invazní dřeviny

Jedná se o cílenou aplikaci přípravku na invazní druhy dřevin buď injektáží nebo do záseků. Likvidaci nežádoucích dřevin (pajasanu žláznatého, trnovníku akátu, javoru jasanolistého a javoru pensylvánského) je možno uvedeným způsobem provádět v porostech dřevin na veřejně přístupných plochách, v lesních porostech, na nezemědělské půdě a březích vodotečí.

Aplikace se provádí ve vegetačním období, u dospělých stromů od doby po odkvětu po podzimu (do prvních mrazů), tedy přibližně od června do října (včetně), u malých stromků od konce dubna do října (včetně).

U pajasanu žláznatého je nutné používat neředěný přípravek, jinak nedojde k dostatečnému zasažení kořenového systému, u ostatních dřevin by neměla být koncentrace roztoku nižší než 50 %.

Potřebné množství aplikovaného přípravku u stromů do tloušťky do 20 cm zhruba odpovídá tloušťce ošetřovaného stromu, tj. strom o tloušťce kmene 10 cm vyžaduje cca 10 ml přípravku. U silných stromů od 20 cm výše je potřeba aplikovat dvojnásobek tloušťky kmene, tj. strom silný 25 cm vyžaduje cca 50 ml přípravku.

Šalvěj lékařská:

- termín sklizně: VI–VII

Roundup Biaktiv lze ve výsevech šalvěje použít při respektování údajů v tabulce přiměřeně v souladu s platnou etiketou. Nižší dávkování volit při zaplevelení citlivějšími jednoletými plevely, vyšší při silnějším zaplevelení vytrvalými plevely. Aplikaci přípravku je třeba provést po vzejití co největšího podílu plevelů po zasetí, ale zásadně před začátkem vzcházení šalvěje, které trvá v závislosti na povětrnostních podmínkách cca 3–5 týdnů.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

šalvěj lékařská

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hrušeň POST AT 6-8 l max. 200 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, max. 1x za rok
Hrušeň POST AT 0,5-1 l max. 200 l plevele - retardace, max. 2x za rok
Hrušeň POST AT 3-5 l max. 200 l pýr plazivý, pcháč, mléč, max. 2x za rok, do celkové max. dávky 8 l/ha za rok
Hrušeň POST AT 2-3 l max. 200 l turanka kanadská, max. 2x za rok
Jabloň POST AT 2-3 l max. 200 l turanka kanadská, max. 2x za rok
Jabloň POST AT 6-8 l max. 200 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, max. 1x za rok
Jabloň POST AT 0,5-1 l max. 200 l plevele - retardace, max. 2x za rok
Jabloň POST AT 3-5 l max. 200 l pýr plazivý, pcháč, mléč, max. 2x za rok, do celkové max. dávky 8 l/ha za rok
Jahodník POST aplikace knotovým rámem AT 1-2 l 33-50 % roztok plevele přerostlé
Komunikace POST AT 3-5 l nežádoucí vegetace, silnice, ostatní komunikace
Lesní hospodářství POST postřik - 2-3 l plevele jednoleté - lesní půda, chemická příprava pro přirozenou i umělou obnovu lesa
Lesní hospodářství POST postřik - 4-5 l ostružiník - lesní půda, chemická příprava pro přirozenou i umělou obnovu lesa
Lesní hospodářství POST pomocí CDA aplikátoru (s ochranným krytem) - 4 l - 20% roztok plevele jednoleté, plevele vytrvalé, nežádoucí vegetace
Lesní hospodářství POST postřik - 3-5 l plevele vytrvalé - lesní půda, chemická příprava pro přirozenou i umělou obnovu lesa
Lesní hospodářství POST pomocí CDA aplikátoru (s ochranným krytem) - 3,3 l - neředěný roztok nežádoucí vegetace, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Lesní porosty POST - 3-7 l plevele, nežádoucí dřeviny - max. 2x za rok, do celkové max. dávky 8 l/ha za rok
Lesní školky POST - 3-5 l plevele vytrvalé
Lesní školky POST - 2-3 l plevele jednoleté
Louky POST obnova TTP 21 3-6 l OL 5 dní - pro následnou kultivaci a setí
Meruňka POST AT 2-3 l max. 200 l turanka kanadská, max. 2x za rok
Meruňka POST AT 6-8 l max. 200 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, max. 1x za rok
Meruňka POST AT 0,5-1 l max. 200 l plevele - retardace, max. 2x za rok
Meruňka POST AT 3-5 l max. 200 l pýr plazivý, pcháč, mléč, max. 2x za rok, do celkové max. dávky 8 l/ha za rok
Nádrže POST AT 5-6 l 300 l plovoucí nežádoucí rostliny, nežádoucí vegetace vynořená
Nádrže POST AT 5 l 200–300 l plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny
Nezemědělská půda POST aplikace plošná - 5-8 l 300–400 l bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy, kde se běžně nepředpokládá vstup široké veřejnosti a zranitelných skupin osob, max. 1x za rok
Nezemědělská půda POST invazní dřeviny - trnovník akát, javor jasanolistý, javor pensylvánský (likvidace) - 1–100 ml/strom - min. 50% roztok nebo neředěný přípravek minor. reg.: ÚKZÚZ
Nezemědělská půda POST - 3-6 l max. 300 l nežádoucí vegetace, kde se běžně nepředpokládá vstup široké veřejnosti a zranitelných skupin osob, do celkové max. dávky 8 l/ha za rok, max. 2x za rok
Nezemědělská půda POST invazní dřeviny - pajasan žláznatý (likvidace) - 1–100 ml/strom - neředěný přípravek minor. reg.: ÚKZÚZ
Nezemědělská půda POST bodová aplikace - 4 % roztok 300–400 l bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy, max. 1x za rok
Orná půda PRS před setím AT 3-5 l 100–150 l pýr plazivý, plevele vytrvalé, max. 1x za rok
Orná půda POST po sklizni AT 3-5 l max. 200 l pýr plazivý, plevele vytrvalé, max. 1x za rok
Orná půda PRS před setím AT 2-3 l 100–150 l plevele jednoleté, max. 1x za rok
Orná půda POST po sklizni AT 2-3 l max. 200 l plevele jednoleté, max. 1x za rok
Pastviny POST obnova TTP 21 3-6 l OL 5 dní - pro následnou kultivaci a setí
Réva vinná POST 14 6-8 l max. 200 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, max. 1x za rok
Réva vinná POST 14 0,5-1 l max. 200 l plevele - retardace, max. 2x za rok
Réva vinná POST 14 3-5 l max. 200 l pýr plazivý, pcháč, mléč, max. 2x za rok, do celkové max. dávky 8 l/ha za rok
Réva vinná POST 14 2-3 l max. 200 l turanka kanadská, max. 2x za rok
Sady POST likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti, likvidace dřevin AT 5 % sady, aleje, ostatní porosty
Slivoň POST AT 2-3 l max. 200 l turanka kanadská, max. 2x za rok
Slivoň POST AT 6-8 l max. 200 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, max. 1x za rok
Slivoň POST AT 0,5-1 l max. 200 l plevele - retardace, max. 2x za rok
Slivoň POST AT 3-5 l max. 200 l pýr plazivý, pcháč, mléč, max. 2x za rok, do celkové max. dávky 8 l/ha za rok
Šalvěj lékařská PRE výsevy, 2-4 týdny po zasetí do začátku vzcházení - 2-4 l 100–200 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Třešeň POST AT 2-3 l max. 200 l turanka kanadská, max. 2x za rok
Třešeň POST AT 6-8 l max. 200 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, max. 1x za rok
Třešeň POST AT 0,5-1 l max. 200 l plevele - retardace, max. 2x za rok
Třešeň POST AT 3-5 l max. 200 l pýr plazivý, pcháč, mléč, max. 2x za rok, do celkové max. dávky 8 l/ha za rok
Višeň POST AT 6-8 l max. 200 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, max. 1x za rok
Višeň POST AT 0,5-1 l max. 200 l plevele - retardace, max. 2x za rok
Višeň POST AT 3-5 l max. 200 l pýr plazivý, pcháč, mléč, max. 2x za rok, do celkové max. dávky 8 l/ha za rok
Višeň POST AT 2-3 l max. 200 l turanka kanadská, max. 2x za rok
Vodní toky POST AT 5-6 l 300 l plovoucí nežádoucí rostliny, nežádoucí vegetace vynořená
Vodní toky POST AT 5 l 200–300 l plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny
Zavlažovací kanály POST AT 5 l 200–300 l plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny
Zavlažovací kanály POST AT 5-6 l 300 l plovoucí nežádoucí rostliny, nežádoucí vegetace vynořená
Železnice POST AT 5 l nežádoucí vegetace, max. 2× za rok, postřik, celkem max. 8,0 l/ha za rok
Železnice POST AT 8 l nežádoucí vegetace, max. 1× za rok, postřik
detail