Chemap Agro s.r.o.

ROUNDUP KLASIK

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

ROUNDUP KLASIK

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

V případě opakovaného ošetření u indikací jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva vinná; lesní porosty; louky, pastviny; zavlažovací kanály, nádrže, vodní toky; železnice; nezemědělská půda, nesmí maximální dávka přípravku překročit 10 l/ha za vegetační sezónu.
Přípravek lze při použití na orné půdě po sklizni, jádrovinách a peckovinách (mimo broskvoň) a révě vinné kombinovat s povolenými smáčedly nebo síranem amonným, případně hnojivem DAM 390.
Zamezit v každém případě zasažení zelených částí kulturních plodin, buď přímo postřikem, nebo nepřímo úletem postřikové mlhy.
Přípravkem nesmí být zasaženy sousední kultury!
Přípravek Roundup Klasik (stejně jako ostatní přípravky s účinnou látkou glyphosate) není z důvodu předběžné opatrnosti doporučován k aplikacím do porostů určených k množitelským účelům.

Ovocné sady a vinice
Jádroviny, réva vinná, peckoviny (kromě broskvoní)
Proti svlačci rolnímu, smetánce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 6 l/ha po nasazení poupat, popřípadě aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3 rokem po výsadbě.

Lesní hospodářství
Školky
Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 3 l na 1 ha koncem srpna nebo začátkem září po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve, nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

Lesní porosty
V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 3 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem).
Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek.
Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 7 l na ha, popřípadě aplikaci po několika týdnech opakovat. Na přesličku rolní Roundup Klasik nepůsobí.

Prořezávky a probírky
Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5 % vodním roztokem. K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr (15 % roztok) nebo postřik (5 % roztok) pařezů ve vegetačním období mimo jarního období zesíleného toku mízy. Ošetření je nutno provést do 8-9 hodin po prořezání kmínků. Lesní půda, chemická příprava pro obnovu lesa
Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 7 l na ha.

Orná půda
Po sklizni kulturních plodin
Ošetření se provádí po sklizni, kdy pýr dosáhne výšky 15-25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3 - 4 listy.

Obilniny (mimo množitelské porosty)
V obilninách proti plevelům v předsklizňové aplikaci lze přípravek používat pouze v polehlých nebo silně zaplevelených porostech 10 dní před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci herbicidu Roundup Klasik má být max. 30%.

Hrách, peluška (mimo množitelské porosty)
V porostech hrachu a pelušky lze přípravek aplikovat 10 dní před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci herbicidu Roundup Klasik má být max. 30%.

Len (mimo množitelské porosty)
Ve lnu při předsklizňové aplikaci se přípravek použije 8-10 dní před sklizní.

Řepka olejka (mimo množitelské porosty)
V řepce lze přípravek aplikovat 10-14 dnů před sklizní, kdy dvě třetiny šešulí mají hnědá zrna.

Louky a pastviny
Obnova trvalých travních porostů
Proti smetánce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 4 l/ha, případně aplikaci po několika týdnech opakovat.

Potlačení růstu rostlin
Aplikovat při výšce porostu 10 - 15 cm. V případě potřeby, po pominutí retardačního růstu (cca 6- 8 týdnů) lze aplikaci opakovat. Aplikaci je vhodné během sezóny střídat se sečením.

Zavlažovací kanály
Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v údobí aplikace. Proti svlačci rolnímu a kopřivě dvoudomé se doporučuje ošetřovat po nasazení poupat, popřípadě aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Uživatel musí mít na paměti, že přípravek může zahubit veškerou vegetaci.

Železnice
Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června. Na plevele vzešlé z půdní zásoby semen je třeba aplikaci zopakovat.

Nezemědělská půda
Nežádoucí vegetace
Roundup Klasik lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.
Bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a jiné expandující druhy plevelů Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Roundup Klasik.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik provádějte jen za bezvětří, nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob s postupem do neošetřené plochy.
Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10-14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRS před setím AT 3-5 l 100–150 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, max. 1x
Brambor POST aplikace knotovým rámem 30 1-2 l 33–50% 100–150 l plevele přerostlé, max. 1x
Brambor PRS před setím AT 3-5 l 100–150 l plevele jednoleté, max. 1x
Cukrovka POST aplikace knotovým rámem 30 1-2 l 33–50% 100–150 l plevele přerostlé, max. 1x
Čičorka pestrá POST desikace, BBCH 85–89 AT 3-4 l 200–300 l max. 1x, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrách POST před sklizní 10 3 l 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Hrušeň POST AT 5 l + 2 l/ha DAM 390 max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Hrušeň POST AT 6 l + 0,5 % smáčedlo max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Hrušeň POST AT 3 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Hrušeň POST AT 2 l max. 200 l turanka kanadská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Jabloň POST AT 3 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Jabloň POST AT 2 l max. 200 l turanka kanadská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Jabloň POST AT 5 l + 2 l/ha DAM 390 max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Jabloň POST AT 6 l + 0,5 % smáčedlo max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Jahodník POST aplikace knotovým rámem, po sklizni AT 1-2 l 33–50% 100–150 l plevele přerostlé, max. 1x
Ječmen jarní POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty 10 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Ječmen ozimý POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty 10 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Kukuřice PRS před setím AT 3-5 l 100–150 l plevele jednoleté, max. 1x
Kukuřice PRS před setím AT 3-5 l 100–150 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, max. 1x
Len POST před sklizní 8 3-4 l 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Lesní hospodářství POST chemická příprava pro obnovu lesa AT 3-7 l 200 l nežádoucí dřeviny, plevele, max. 1x
Lesní hospodářství POST na prořezávky a probírky AT 5-15 % nátěr, postřik, max. 1x, hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti, max. 1x
Lesní porosty POST AT 3-7 l 200 l nežádoucí dřeviny, plevele, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Lesní půda POST chemická příprava pro obnovu lesa AT 3-7 l 200 l nežádoucí dřeviny, plevele, max. 1x
Lesní školky POST AT 3-5 l 200 l buřeň, max. 1x
Louky POST retardace 21 0,5-1 l max. 100 l opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Meruňka POST AT 6 l + 0,5 % smáčedlo max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Meruňka POST AT 2 l max. 200 l turanka kanadská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Meruňka POST AT 3 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Meruňka POST AT 5 l + 2 l/ha DAM 390 max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Nezemědělská půda POST plošná aplikace AT 7-10 l 300–400 l bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele -expandující druhy, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Nezemědělská půda POST AT 3-6 l 300 l nežádoucí vegetace, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Nezemědělská půda POST bodová aplikace AT 4 % bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele -expandující druhy, max. 1x
Orná půda POST AT 3-5 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, max. 1x
Orná půda POST AT 2-3 l max. 200 l plevele jednoleté, max. 1x
Orná půda POST AT 3 l + 0,5 % smáčedlo max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, max. 1x
Orná půda POST AT 2,5 l + 5 kg/ha Síran amonný nebo DAM 390 max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, max. 1x
Oves jarní POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty 10 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Pastviny POST retardace 21 0,5-1 l max. 100 l opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Peluška POST před sklizní 10 3 l 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Proso POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty 10 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Pšenice jarní POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty 10 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Pšenice ozimá POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty 10 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Réva vinná POST 14 2 l max. 200 l turanka kanadská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Réva vinná POST 14 6 l + 0,5 % smáčedlo max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Réva vinná POST 14 3 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Réva vinná POST 14 5 l + 2 l/ha DAM 390 max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Řepka olejka, jarní POST před sklizní 10 3-4 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní 10 3-4 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Slivoň POST AT 6 l + 0,5 % smáčedlo max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Slivoň POST AT 3 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Slivoň POST AT 2 l max. 200 l turanka kanadská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Slivoň POST AT 5 l + 2 l/ha DAM 390 max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Sója PRS před setím AT 3-5 l 100–150 l plevele jednoleté, max. 1x
Sója PRS před setím AT 3-5 l 100–150 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, max. 1x
Tritikale ozimé POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty 10 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Třešeň POST AT 5 l + 2 l/ha DAM 390 max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Třešeň POST AT 6 l + 0,5 % smáčedlo max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Třešeň POST AT 2 l max. 200 l turanka kanadská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Třešeň POST AT 3 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Višeň POST AT 5 l + 2 l/ha DAM 390 max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Višeň POST AT 2 l max. 200 l turanka kanadská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Višeň POST AT 6 l + 0,5 % smáčedlo max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Višeň POST AT 3 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Zavlažovací kanály POST AT 5 l 200–300 l nežádoucí dřeviny, plevele pobřežní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Železnice POST nežádoucí vegetace AT 5-10 l max. 300 l opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Žito ozimé POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty 10 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail