BASF
BASF
BASF

AGRA

ROUNDUP KLASIK PRO

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 6 l přípravku/ ha a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 7 l přípravku/ ha.

SPe3:
- Pro aplikační dávku od 5 kg př./ha: SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
- Pro aplikační dávku od 3 kg př./ha: SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50%, 75%, a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

DO: Aplikace na nepropustné povrchy:Za účelem ochrany vodních organismů lze přípravek aplikovat maximálně na 50% celkové ošetřované plochy.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

sady ovocné, aleje a jiné porosty

nátěr, postřik

jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň), réva

max. 200 l/ha

postřik

2× za rok

jahodník

aplikace knotovým rámem

1× za rok

lesní hospodářství

200 l/ha

postřik

2× za rok

louky, pastviny

max. 200 l/ha

postřik

1× za rok

nezemědělská půda

300–400 l/ha

postřik

2× za rok

orná půda

max. 200 l/ha

postřik

2× za rok

zavlažovací kanály

200–300 l/ha

postřik

1× za rok

železnice

300 l/ha

postřik

2× za rok

40 dnů

V případě opakovaného ošetření u indikací jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva; lesní hospodářství, louky, pastviny, orná půda, nezemědělská půda, nesmí maximální dávka přípravku překročit 8,0 l/ha za vegetační sezonu.

Ovocné sady a vinice

- jádroviny, réva, peckoviny (kromě broskvoní)

Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 7,5 l/ha po nasazení poupat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdřív 3. rokem po výsadbě.

- dřeviny v sadech, alejích a jiných porostech

Nátěr či postřik pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po řezu kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5% vodním roztokem.

Orná půda

- po sklizni kulturních plodin

Ošetření se provádí po sklizni, kdy pýr dosáhne výšky 15–25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3–4 listy.

- před setím nebo sázením plodin

Přípravek se aplikuje na vzešlé plevele před setím nebo výsadbou plodin, jako jsou brambory, sója, kukuřice, slunečnice, cukrová řepa apod.

Jahodník

V jahodníku se přípravek proti přerostlým plevelům aplikujte speciálním knotovým rámem, použije se dávka 1,0–2,0 l přípravku na ha a ředí se na koncentraci 33–50 %. Jahody se ošetřují pouze po sklizni.

Louky a pastviny

- obnova trvalých travních porostů

Proti pampelišce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 6,0 l/ha.

Zavlažovací kanály

Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v údobí aplikace. Proti svlačci rolnímu a kopřivě dvoudomé se doporučuje ošetřovat po nasazení poupat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Uživatel musí mít na paměti, že přípravek může zahubit veškerou vegetaci.

Železnice

Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června na plevele ve fázi BBCH 15–79.

Nezemědělská půda

- nežádoucí vegetace

Roundup Klasik Pro lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.

- bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a jiné expandující druhy plevelů

Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

Lesní hospodářství

- školky

Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření max. dávkou 3,0 l/ha koncem srpna nebo začátkem září po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve, nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

- lesní porosty

V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 3,0 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem).

Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek.

Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 7,0 l/ha. Na přesličku rolní Roundup Klasik Pro nepůsobí.

- prořezávky a probírky

Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5% vodním roztokem. K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr (15% roztok) nebo postřik (5% roztok) pařezů ve vegetačním období mimo jarního období zesíleného toku mízy. Ošetření je nutno provést do 8–9 hodin po prořezání kmínků.

- lesní půda, chemická příprava pro obnovu lesa

Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 7,0 l/ha.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty a zelené části ošetřovaných rostlin.

Čištění aplikačního zařízení:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čistícího prostředku nebo sody (3% roztok). V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu 2 ještě jednou.

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

Apl. dávka od 5,0 l př./ha

5

5

0

0

Apl. dávka od 3,0 l př./ha

5

0

0

0

Aplikace přípravku na nepropustné povrchy:

Za účelem ochrany vodních organizmů lze přípravek aplikovat max. na 50 % celkové ošetřované plochy.

Aplikace přípravku na železnice:

Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty.

Minoritní registrace - invazní dřeviny

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

invazivní dřeviny

podle návodu

injektáž nebo aplikace do záseků, aplikace cílená

2× za rok

60–90 dnů

Upřesnění podmínek aplikace: Jedná se o cílenou aplikaci přípravku na invazní druhy dřevin buď injektáží nebo do záseků. Likvidaci nežádoucích dřevin (pajasanu žláznatého, trnovníku akátu, javoru jasanolistého a javoru pensylvánského) je možno uvedeným způsobem provádět v porostech dřevin na veřejně přístupných plochách, na nezemědělské půdě, v lesních porostech, sadech, vinicích, zahradách a na železnici. Aplikace se provádí ve vegetačním období, u dospělých stromů od doby po odkvětu do podzimu (do prvních mrazů), tedy přibližně od června do října (včetně), u malých stromků od konce dubna do října (včetně). U pajasanu žláznatého je nutné používat neředěný přípravek, jinak nedojde k dostatečnému zasažení kořenového systému, u ostatních dřevin by neměla být koncentrace roztoku nižší než 50 %.Potřebné množství aplikovaného přípravku u stromů do tloušťky do 20 cm zhruba odpovídá tloušťce ošetřovaného stromu, tj. strom o tloušťce kmene 10 cm vyžaduje cca 10 ml přípravku. U silných stromů od 20 cm výše je potřeba aplikovat dvojnásobek tloušťky kmene, tj. strom silný 25 cm vyžaduje cca 50 ml přípravku.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hrušeň POST pýr plazivý, pcháč, mléč AT 3-5 l max. 200 l max. 2× za rok
Hrušeň POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 7,5 l max. 200 l max. 1× za rok
Hrušeň POST turanka kanadská AT 2 l max. 200 l max. 2× za rok
Jabloň POST turanka kanadská AT 2 l max. 200 l max. 2× za rok
Jabloň POST pýr plazivý, pcháč, mléč AT 3-5 l max. 200 l max. 2× za rok
Jabloň POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 7,5 l max. 200 l max. 1× za rok
Jahodník POST aplikace knotovým rámem, plevele přerostlé AT 1-2 l (33–50% roztok) 200 l max. 1× za rok
Lesní hospodářství POST hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti - 5 % postřik, max. 1×, prořezávky a probírky
Lesní hospodářství POST hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti - 15 % nátěr, max. 1×, prořezávky a probírky
Lesní hospodářství PRS chemická příprava pro obnovu lesa, plevele, nežádoucí dřeviny - 3-7 l 200 l max. 1× za rok
Lesní porosty POST plevele, nežádoucí dřeviny - 3-7 l 200 l max. 2× za rok
Lesní školky POST buřeň - 3-5 l 200 l max. 1× za rok
Louky POST obnova TTP 21 3-6 l max. 200 l max. 1× za rok
Meruňka POST turanka kanadská AT 2 l max. 200 l max. 2× za rok
Meruňka POST pýr plazivý, pcháč, mléč AT 3-5 l max. 200 l max. 2× za rok
Meruňka POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 7,5 l max. 200 l max. 1× za rok
Nezemědělská půda POST bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy - 4 % bodová aplikace, max. 1×
Nezemědělská půda POST bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy - 7-8 l 300–400 l aplikace plošná, max. 1× za rok
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace - 3-6 l max. 300 l max. 2× za rok
Orná půda POST po sklizni, pýr plazivý, plevele vytrvalé AT 3-5 l 200 l max. 1× za rok
Orná půda PRS před setím, před výsadbou, plevele jednoleté AT 2-3 l 100–150 l max. 1× za rok
Orná půda POST po sklizni, plevele jednoleté AT 2-3 l 200 l max. 1× za rok
Orná půda PRS před setím, před výsadbou, pýr plazivý, plevele vytrvalé AT 3-5 l 100–150 l max. 1× za rok
Pastviny POST obnova TTP 21 3-6 l max. 200 l max. 1× za rok
Půda POST invazní dřeviny - trnovník akát, javor jasanolistý, javor pensylvánský (likvidace) - 1–100 ml/strom min. 50 % roztok nebo neředěný přípravek, injektáž nebo aplikace do záseků, aplikace cílená, minor. reg.: ÚKZÚZ
Půda POST invazní dřeviny - pajasan žláznatý (likvidace) - 1–100 ml/strom neředěný přípravek, injektáž nebo aplikace do záseků, aplikace cílená, minor. reg.: ÚKZÚZ
Réva vinná POST pýr plazivý, pcháč, mléč 14 3-5 l max. 200 l max. 2× za rok
Réva vinná POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá 14 7,5 l max. 200 l max. 1× za rok
Réva vinná POST turanka kanadská 14 2 l max. 200 l max. 2× za rok
Sady POST likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti AT 5 % sady ovocné, aleje, jiné porosty
Slivoň POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 7,5 l max. 200 l max. 1× za rok
Slivoň POST turanka kanadská AT 2 l max. 200 l max. 2× za rok
Slivoň POST pýr plazivý, pcháč, mléč AT 3-5 l max. 200 l max. 2× za rok
Třešeň POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 7,5 l max. 200 l max. 1× za rok
Třešeň POST turanka kanadská AT 2 l max. 200 l max. 2× za rok
Třešeň POST pýr plazivý, pcháč, mléč AT 3-5 l max. 200 l max. 2× za rok
Višeň POST turanka kanadská AT 2 l max. 200 l max. 2× za rok
Višeň POST pýr plazivý, pcháč, mléč AT 3-5 l max. 200 l max. 2× za rok
Višeň POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 7,5 l max. 200 l max. 1× za rok
Zavlažovací kanály POST plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny - 5 l 200–300 l
Železnice POST nežádoucí vegetace - 4 l 300 l max. 2× za rok
Železnice POST nežádoucí vegetace - 5-8 l 300 l max. 1× za rok
detail