Chemap Agro s.r.o.

ROUNDUP KLASIK PRO

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 5 l přípravku/ha a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 7 l přípravku/ha.
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek zůstává ochranná vzdálenost 5 m, při 75 % a 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Ovocné sady a vinice

- Jádroviny, réva vinná, peckoviny (kromě broskvoní): Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 7,5 l/ha po nasazení poupat, popřípadě aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě.

- Dřeviny v sadech, alejích a jiných porostech: Nátěr či postřik pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po řezu kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5% vodním roztokem.

Orná půda

- Po sklizni kulturních plodin: Ošetření se provádí po sklizni, kdy pýr dosáhne výšky 15–25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3–4 listy.

- Aplikace knotovým rámem: V cukrovce, bramborách a jahodách se přípravek proti přerostlým plevelům aplikuje speciálním knotovým rámem, použije se dávka 1,0–2,0 l přípravku na ha a ředí se na koncentraci 33–50 %. Ochranná lhůta v cukrovce a bramborách je 30 dní, jahody se ošetřují pouze po sklizni.

- Obilniny (mimo množitelské porosty): V obilninách proti plevelům v polehlých nebo silně zaplevelených porostech v předsklizňové aplikaci lze přípravek používat 10 dní před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci herbicidu Roundup Klasik Pro má být max. 30 %.

- Hrách, peluška (mimo množitelské porosty): V porostech hrachu a pelušky lze přípravek aplikovat 10 dní před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci herbicidu Roundup Klasik Pro má být max. 30%.

- Len (mimo množitelské porosty): Ve lnu při předsklizňové aplikaci se přípravek použije 8–10 dní před sklizní.

- Řepka olejka (mimo množitelské porosty): V řepce lze přípravek aplikovat 10–14 dnů před sklizní, kdy dvě třetiny šešulí mají hnědá zrna.

Louky a pastviny

- Obnova trvalých travních porostů: Proti smetánce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 6,0 l/ha, případně aplikaci po několika týdnech opakovat.

- Údržba extenzivně obhospodařovaných nebo nevyužívaných trvalých travních porostů: Aplikovat při výšce porostu 10–15 cm. Aplikaci je vhodné během sezony střídat se sečením.

Zavlažovací kanály

Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v údobí aplikace. Proti svlačci rolnímu a kopřivě dvoudomé se doporučuje ošetřovat po nasazení poupat, popřípadě aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Uživatel musí mít na paměti, že přípravek může zahubit veškerou vegetaci.

Železnice

Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června. Na plevele vzešlé z půdní zásoby semen je třeba aplikaci zopakovat.

Nezemědělská půda

- Nežádoucí vegetace: Roundup Klasik Pro lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.

- Bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a jiné expandující druhy plevelů: Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

Lesní hospodářství

- Školky: Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 3,0 l na 1 ha koncem srpna nebo začátkem září po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve, nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

- Lesní porosty:V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 3 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem). Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin,jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 7,0 l na ha, popřípadě aplikaci po několika týdnech opakovat. Na přesličku rolní Roundup Klasik Pro nepůsobí.

- Prořezávky a probírky: Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5% vodním roztokem. K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr (15% roztok) nebo postřik (5% roztok) pařezů ve vegetačním období mimo jarního období zesíleného toku mízy. Ošetření je nutno provést do 8–9 hodin po prořezání kmínků.

- Lesní půda, chemická příprava pro obnovu lesa: Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 7 l na ha.

Kukuřice tolerantní k účinné látce glyphosate

1. aplikace: 3,0 l na 1 ha ve 200 l vody, v období 2–4 listů kukuřice;

2. aplikace: 3,0 l na 1 ha ve 200 l vody, v období 6–8 listů kukuřice.

Aplikuje se na vzešlé plevele. Maximální velikost plevelů při aplikaci 10 cm. Aplikaci neprovádějte později než ve fázi plně vyvinutého 8. listu kukuřice.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty a zelené části ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými aplikátory postřikovači.

Čištění aplikačního zařízení:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztok). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu “2“ ještě jednou.

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
polní plodiny
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST plevele přerostlé - aplikace knotovým rámem 30 1-2 l (33–50% roztok) max. 1×
Brambor PRS před setím, pýr plazivý, plevele vytrvalé AT 3-5 l 100–150 l max. 1×
Brambor PRS před setím, plevele jednoleté AT 2-3 l 100–150 l max. 1×
Cukrovka POST plevele přerostlé - aplikace knotovým rámem 30 1-2 l (33–50% roztok) max. 1×
Hrách POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Hrušeň POST opakovat podle potřeby, svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 7,5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Hrušeň POST opakovat podle potřeby, turanka kanadská AT 2 l max. 200 l max. 10 l/ha
Hrušeň POST opakovat podle potřeby, pýr plazivý, pcháč, mléč AT 3-5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Jabloň POST opakovat podle potřeby, pýr plazivý, pcháč, mléč AT 3-5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Jabloň POST opakovat podle potřeby, svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 7,5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Jabloň POST opakovat podle potřeby, turanka kanadská AT 2 l max. 200 l max. 10 l/ha
Jahodník POST po sklizni, plevele přerostlé - aplikace knotovým rámem AT 1-2 l (33–50% roztok) max. 1×
Ječmen jarní POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Ječmen jarní POST před sklizní 10 dní, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 2-3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Ječmen ozimý POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Ječmen ozimý POST před sklizní 10 dní, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 2-3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Kukuřice PRS před setím, plevele jednoleté AT 2-3 l 100–150 l max. 1×
Kukuřice PRS před setím, pýr plazivý, plevele vytrvalé AT 3-5 l 100–150 l max. 1×
Kukuřice POST aplikace dělená ve 2 dávkách - 1. BBCH 12–14, 2. BBCH 16–18 AT 6 l 200 l kukuřice tolerantní k účinné látce glyfosát mimo množitelské porosty, max. 6,0 l/ha za vegetaci,
Len POST před sklizní 8–10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 8 3-4 l 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Lesní hospodářství POST chemická příprava pro obnovu lesa, plevele, nežádoucí dřeviny AT 3-7 l 200 l max. 1×
Lesní hospodářství POST hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti AT 5-15 % max. 1×, nátěr, postřik; lesní hospodářství - prořezávky a probírky
Lesní porosty POST plevele, nežádoucí dřeviny, opakovat podle potřeby AT 3-7 l 200 l max. 10 l/ha
Lesní půda POST chemická příprava pro obnovu lesa, plevele, nežádoucí dřeviny AT 3-7 l 200 l max. 1×
Lesní školky POST buřeň AT 3-5 l 200 l max. 1×
Louky POST obnova TTP, opakovat podle potřeby 21 3-6 l max. 200 l max. 10 l/ha
Louky POST retardace, opakovat podle potřeby 21 0,5 l max. 100 l max. 10 l/ha
Meruňka POST opakovat podle potřeby, pýr plazivý, pcháč, mléč AT 3-5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Meruňka POST opakovat podle potřeby, svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 7,5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Meruňka POST opakovat podle potřeby, turanka kanadská AT 2 l max. 200 l max. 10 l/ha
Nezemědělská půda POST bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy, postřik na jednotlivé rostliny AT 4 % max. 1×
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace, opakovat podle potřeby AT 3-6 l max. 300 l max. 10 l/ha
Nezemědělská půda POST bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy, postřik plošný, opakovat podle potřeby AT 7-10 l 300–400 l max. 10 l/ha
Orná půda POST po sklizni, pýr plazivý, plevele vytrvalé AT 3-5 l max. 200 l max. 1×
Orná půda POST po sklizni, plevele jednoleté AT 2-3 l max. 200 l max. 1×
Oves jarní POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Oves jarní POST před sklizní 10 dní, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 2-3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Pastviny POST obnova TTP, opakovat podle potřeby 21 3-6 l max. 200 l max. 10 l/ha
Pastviny POST retardace, opakovat podle potřeby 21 0,5 l max. 100 l max. 10 l/ha
Peluška POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Polní plodiny PRS před setím, pýr plazivý, plevele vytrvalé AT 3-5 l 100–150 l max. 1×
Polní plodiny PRS před setím, plevele jednoleté AT 2-3 l 100–150 l max. 1×
Proso POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Proso POST před sklizní 10 dní, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 2-3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Pšenice jarní POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Pšenice jarní POST před sklizní 10 dní, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 2-3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Pšenice ozimá POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Pšenice ozimá POST před sklizní 10 dní, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 2-3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Réva vinná POST opakovat podle potřeby, svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá 14 7,5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Réva vinná POST opakovat podle potřeby, turanka kanadská 14 2 l max. 200 l max. 10 l/ha
Réva vinná POST opakovat podle potřeby, pýr plazivý, pcháč, mléč 14 3-5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Řepka olejka, jarní POST před sklizní 14 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3-4 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní 14 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3-4 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Sady POST likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti, nátěr, postřik AT 5 % max. 1×, sady ovocné, aleje, jiné porosty
Slivoň POST opakovat podle potřeby, turanka kanadská AT 2 l max. 200 l max. 10 l/ha
Slivoň POST opakovat podle potřeby, pýr plazivý, pcháč, mléč AT 3-5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Slivoň POST opakovat podle potřeby, svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 7,5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Sója PRS před setím, plevele jednoleté AT 2-3 l 100–150 l max. 1×
Sója PRS před setím, pýr plazivý, plevele vytrvalé AT 3-5 l 100–150 l max. 1×
Tritikale ozimé POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Tritikale ozimé POST před sklizní 10 dní, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 2-3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Třešeň POST opakovat podle potřeby, turanka kanadská AT 2 l max. 200 l max. 10 l/ha
Třešeň POST opakovat podle potřeby, pýr plazivý, pcháč, mléč AT 3-5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Třešeň POST opakovat podle potřeby, svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 7,5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Višeň POST opakovat podle potřeby, svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 7,5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Višeň POST opakovat podle potřeby, turanka kanadská AT 2 l max. 200 l max. 10 l/ha
Višeň POST opakovat podle potřeby, pýr plazivý, pcháč, mléč AT 3-5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Zavlažovací kanály POST plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny, opakovat podle potřeby AT 5 l 200–300 l max. 10 l/ha
Železnice POST nežádoucí vegetace, opakovat podle potřeby AT 5-10 l max. 300 l max. 10 l/ha
Žito ozimé POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Žito ozimé POST před sklizní 10 dní, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 2-3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
detail