BASF
BASF
BASF

AGRA

ROUNDUP RAPID

Účinná látka

ROUNDUP RAPID

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Aplikační dávka 3 a 2,5 kg přípravku/ha:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná..
- Aplikační dávka 6.4-4 kg přípravku/ha:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.

DO:
- Aplikace železnice:Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty.
- Nepropustné povrchy:Za účelem ochrany vodních organismů lze přípravek aplikovat maximálně na 50% celkové ošetřované plochy.

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 4 l přípravku/ ha a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 5,5 l přípravku/ ha.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

sady ovocné, aleje a  jiné porosty

nátěr, postřik

jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň), réva, louky, pastviny

max. 200 l/ha

postřik

2× za rok

jahodník

(25–40% roztok)

aplikace knotovým rámem

1× za rok

lesní hospodářství

200 l/ha

postřik, nátěr (nátěr pouze z prořezávek a probírek)

2× za rok

nezemědělská půda

300–400 l/ha

postřik

2× za rok

orná půda

max. 200 l/ha

postřik

2× za rok

zavlažovací kanály

200–300 l/ha

postřik

1× za rok

železnice

300 l/ha

postřik

2× za rok

Přípravkem, ani jeho úletem, nesmějí být zasaženy žádné rostliny a jejich společenstva, která nejsou určena k likvidaci.

V případě opakovaného ošetření u indikací jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva; lesní hospodářství, louky, pastviny, nezemědělská půda, orná půda, nesmí maximální dívka přípravku překročit 6,4 l/ha za vegetační sezonu.

Ovocné sady a vinice:

Jádroviny, réva, peckoviny (kromě broskvoní)

Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 6,0 l/ha po nasazení poupat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě.

Dřeviny v sadech, alejích a jiných porostech

Nátěr či postřik pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po řezu kmínků.

Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4% vodním roztokem.

Orná půda:

Po sklizni kulturních plodin

Ošetření se provádí po sklizni, kdy pýr dosáhne výšky 15–25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3–4 listy.

Před setím nebo sázením plodin

Přípravek se aplikuje na vzešlé plevele před setím nebo výsadbou plodin jako jsou brambory, sója, kukuřice, slunečnice, cukrová řepa apod.

Jahodník

V jahodníku se přípravek proti přerostlým plevelům aplikujte speciálním knotovým rámem, použije se dávka 1,0–1,5 l přípravku na ha a ředí se na koncentraci 25–40 %. jahody se ošetřují pouze po sklizni.

Louky a pastviny:

Obnova trvalých travních porostů

Proti pampelišce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 5,0 l/ha.

Zavlažovací kanály

Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v údobí aplikace. Proti svlačci rolnímu a kopřivě dvoudomé se doporučuje ošetřovat po nasazení poupat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Uživatel musí mít na paměti, že přípravek může zahubit veškerou vegetaci.

Železnice

Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června na plevele ve fázi BBCH 15–79.

Nezemědělská půda:

Nežádoucí vegetace

Roundup Rapid lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.

Bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a jiné expandující druhy plevelů

Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

Lesní hospodářství:

Školky

Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 2,5 l/ha koncem srpna nebo začátkem září po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

Lesní porosty

V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 3,0 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem).

Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek.

Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,5 l/ha. Na přesličku rolní Roundup Rapid nepůsobí.

Prořezávky a probírky

Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4% vodním roztokem. K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr (15% roztok) nebo postřik (4% roztok) pařezů ve vegetačním období mimo jarního období zesíleného toku mízy. Ošetření je nutno provést do 8–9 hodin po prořezání kmínků.

Chemická příprava pro obnovu lesa

Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. V případě odolných dřevin jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,5 l/ha.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Roundup Rapid.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

Apl. dávka 6,4 l/ha; 6,0 l/ha; 5,5 l/ha; 5,0 l/ha a 4,0 l/ha

5

5

0

0

Apl. dávka 3,0 l/ha a 2,5 l/ha

5

0

0

0

Nepropustné povrchy:

Za účelem ochrany vodních organizmů lze přípravek aplikovat maximálně na 50 % celkové ošetřované plochy.

Minoriotní registrace - broskvoň, vojtěška

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

broskvoň

100–200 l/ha

postřik

2× za rok

vojtěška

300–600 l/ha

postřik

2× za rok

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

aplikační dávka 6,0 l; 5,5 l; 5,0 l a 4,0 l přípravku na hektar

5

5

0

0

aplikační dávka 3,5 l; 3,0 l a 2,5 l přípravku na hektar

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Broskvoň POST AT 1,5 l turanka kanadská, max. 2× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Broskvoň POST AT 6 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, max. 2× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Broskvoň POST AT 2,5-4 l pýr plazivý, mléč, pcháč, max. 2× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrušeň POST AT 1,5 l turanka kanadská, max. 2× za rok
Hrušeň POST AT 6 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, max. 2× za rok
Hrušeň POST AT 2,5-4 l pýr plazivý, pcháč, mléč, max. 2× za rok
Jabloň POST AT 2,5-4 l pýr plazivý, pcháč, mléč, max. 2× za rok
Jabloň POST AT 1,5 l turanka kanadská, max. 2× za rok
Jabloň POST AT 6 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, max. 2× za rok
Jahodník POST AT 1-1,5 l (25–40%roztok) plevele přerostlé, aplikace knotovým rámem
Lesní hospodářství POST chemická příprava pro obnovu lesa AT 2,5-5,5 l plevele, nežádoucí dřeviny, max. 1× za rok
Lesní hospodářství POST prořezávky a probírky - hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti AT 15 % nátěr, 4 % postřik max. 1×
Lesní porosty POST AT 2,5-5,5 l plevele, nežádoucí dřeviny, max. 2× za rok
Lesní školky POST AT 2,5-4 l buřeň, max. 1× za rok
Louky POST obnova TTP 21 2,5-5 l
Meruňka POST AT 6 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, max. 2× za rok
Meruňka POST AT 2,5-4 l pýr plazivý, pcháč, mléč, max. 2× za rok
Meruňka POST AT 1,5 l turanka kanadská, max. 2× za rok
Nezemědělská půda POST bodová aplikace 4 % bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy; aplikace plošná max. 1× za rok
Nezemědělská půda POST aplikace plošná AT 5,5-6,4 l 300–400 l bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy; max. 1× za rok
Nezemědělská půda POST AT 2,5-5 l max. 300 l nežádoucí vegetace; max. 2× za rok
Orná půda PRS před setím, před výsadbou AT 2,5-4 l 100–150 l pýr plazivý, plevele vytrvalé, max. 1× za rok
Orná půda POST po sklizni AT 1,5-2,5 l max. 200 l plevele jednoleté, max. 1× za rok
Orná půda PRS před setím, před výsadbou AT 1,5-2,5 l 100–150 l plevele jednoleté, max. 1× za rok
Orná půda POST po sklizni AT 2,5-4 l max. 200 l pýr plazivý, plevele vytrvalé, max. 1× za rok
Pastviny POST obnova TTP 21 2,5-5 l
Réva vinná POST 14 2,5-4 l pýr plazivý, pcháč, mléč, max. 2× za rok
Réva vinná POST 14 1,5 l turanka kanadská, max. 2× za rok
Réva vinná POST 14 6 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, max. 2× za rok
Sady POST likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti AT 4 % roztok sady ovocné, aleje a jiné porosty
Slivoň POST AT 6 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, max. 2× za rok
Slivoň POST AT 2,5-4 l pýr plazivý, pcháč, mléč, max. 2× za rok
Slivoň POST AT 1,5 l turanka kanadská, max. 2× za rok
Třešeň POST AT 1,5 l turanka kanadská, max. 2× za rok
Třešeň POST AT 6 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, max. 2× za rok
Třešeň POST AT 2,5-4 l pýr plazivý, pcháč, mléč, max. 2× za rok
Višeň POST AT 1,5 l turanka kanadská, max. 2× za rok
Višeň POST AT 6 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, max. 2× za rok
Višeň POST AT 2,5-4 l pýr plazivý, pcháč, mléč, max. 2× za rok
Zavlažovací kanály POST AT 4 l plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny
Železnice POST AT 3,2 l nežádoucí vegetace, max. 2× za rok
Železnice POST AT 4-6,4 l nežádoucí vegetace, max. 1× za rok
detail