Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

ROUNDUP REKORD

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3: Aplikační dávka 4 kg př./ha, 3,5 kg př./ha a 3 kg př./ha:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 2,0 kg přípravku/ ha a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 3,0 kg přípravku/ ha.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

aleje, sady ovocné

nátěr, postřik

1× za rok

jádroviny, peckoviny, réva

max. 200 l/ha

postřik

2× za rok

jahodník

aplikace knotovým rámem

1× za rok

lesní hospodářství

200 l/ha

nátěr, postřik

1× za rok

lesní porosty

200 l/ha

postřik

2× za rok

lesní školky

100–200 l/ha

postřik

1× za rok

louky. pastviny

max. 200 l/ha

postřik

2× za rok

nezemědělská půda

max. 400 l/ha

postřik

2× za rok

orná půda

max. 200 l/ha

postřik

1× za rok

železnice

max. 300 l/ha

postřik

1× za rok

Aplikační poznámky:

Jahodník - V jahodníku se přípravek proti přerostlým plevelům aplikuje speciálním knotovým rámem, použije se dávka 0,5–1,0 kg přípravku na ha a ředí se na koncentraci 33–50 %. Plevele musí být minimálně o 10 cm vyšší než porost.

Jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň), réva vinná - Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 4,0 kg/ha po nasazení poupat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě.

Lesní hospodářství - prořezávky a probírky (potlačení pařezové výmladnosti) - K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr pařezů nebo postřik pařezů 5% vodním roztokem. Ošetření pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim.

Lesní hospodářství - chemická příprava půdy pro obnovu lesa - Při přípravě pozemků před zalesňováním se ošetřuje po plném vývinu nežádoucí vegetace. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 3,5 kg/ha.

Lesní porosty - V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 1,5 kg/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem). Aplikace během vegetačního období v jehličnatých a listnatých dřevinách je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 3,5 kg na ha. Na přesličku rolní přípravek nepůsobí.

Lesní školky - Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření až po vyzrání letorostů maximální dávkou 1,5 kg/ha koncem srpna nebo začátkem září. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve, nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

Louky a pastviny (obnova trvalých travních porostů) - Proti pampelišce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 3,0 kg/ha.

Nezemědělská půda - nežádoucí vegetace - Přípravek lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.

Nezemědělská půda - bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a jiné expandující druhy plevelů - Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen. Dávka vody při plošné aplikaci 300–400 l/ha, při bodové aplikaci na jednotlivé rostliny ukončit postřik před počínajícím skanutím.

Orná půda (před setím nebo sázením plodin) - Přípravek se aplikuje na vzešlé plevele před setím nebo výsadbou plodin jako jsou brambory, sója, kukuřice, slunečnice, cukrová řepa apod.

Orná půda (po sklizni kulturních plodin) - Ošetření se provádí po sklizni, kdy pýr dosáhne výšky 15–25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3–4 listy.

Sady ovocné, aleje - Nátěr či postřik pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po řezu kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5% vodním roztokem.

Železnice - Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června.

Vždy zamezit zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Čištění aplikačního zařízení:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztok). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě jednou.

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

aplikační dávka 4,0 kg př./ha, 3,5 kg př./ha a 3,0 kg př./ha

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hrušeň POST AT 3-4 kg svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá
Hrušeň POST AT 1,5-2,5 kg pýr plazivý, pcháč, mléč
Hrušeň POST AT 1-1,5 kg turanka kanadská
Jabloň POST AT 1-1,5 kg turanka kanadská
Jabloň POST AT 3-4 kg svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá
Jabloň POST AT 1,5-2,5 kg pýr plazivý, pcháč, mléč
Jahodník POST po sklizni AT 0,5-1 kg (20% roztok) plevele přerostlé
Lesní hospodářství POST chemická příprava půdy pro obnovu lesa - 1,5-3,5 kg 200 l plevele, nežádoucí dřeviny
Lesní hospodářství POST potlačení pařezové výmladnosti - 5 % prořezávky a probírky
Lesní porosty POST - 1,5-3,5 kg (max. 2×, opakovaná aplikace do max. 4,0 kg/ha) 200 l plevele, nežádoucí dřeviny
Lesní školky POST - 1,5-2,5 kg buřeň
Louky POST obnova TTP 21 1,5-3 kg (max. 2×, opakovaná aplikace do max. 4,0 kg/ha) buřeň
Meruňka POST AT 1,5-2,5 kg pýr plazivý, pcháč, mléč
Meruňka POST AT 1-1,5 kg turanka kanadská
Meruňka POST AT 3-4 kg svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá
Nezemědělská půda POST - 3,5-4 kg (aplikace plošná, max. 1×) 300–400 l bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy
Nezemědělská půda POST - 1,5-3 kg (max. 2×, opakovaná aplikace do max. 4,0 kg/ha) 300 l nežádoucí vegetace
Nezemědělská půda POST - 4 % ( bodová aplikace, max. 1×) 300–400 l bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy
Orná půda PRE před setím, před výsadbou AT 1,5-2,5 kg 100–150 l pýr plazivý, plevele vytrvalé
Orná půda POST po sklizni AT 1,5-2,5 kg max. 200 l pýr plazivý, plevele vytrvalé
Orná půda PRE před setím, před výsadbou AT 1-1,5 kg 100–150 l plevele jednoleté
Orná půda POST po sklizni AT 1-1,5 kg max. 200 l plevele jednoleté
Pastviny POST obnova TTP 21 1,5-3 kg (max. 2×, opakovaná aplikace do max. 4,0 kg/ha) buřeň
Réva vinná POST 14 1-1,5 kg turanka kanadská
Réva vinná POST 14 3-4 kg svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá
Réva vinná POST 14 1,5-2,5 kg pýr plazivý, pcháč, mléč
Sady POST likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti AT 5 % sady ovocné, aleje
Třešeň POST AT 1-1,5 kg turanka kanadská
Třešeň POST AT 3-4 kg svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá
Třešeň POST AT 1,5-2,5 kg pýr plazivý, pcháč, mléč
Višeň POST AT 1-1,5 kg turanka kanadská
Višeň POST AT 3-4 kg svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá
Višeň POST AT 1,5-2,5 kg pýr plazivý, pcháč, mléč
Železnice POST - 2,5-4 kg nežádoucí vegetace
detail