Chemap Agro s.r.o.

SEKATOR PLUS

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO:
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen jarní, pšenice jarní,

200–300 l

postřik

ječmen ozimý, pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

200–300 l

postřik

1× na jaře

Plevele: aktivně rostoucí

Ve vyšších růstových fázích plevelů a při silnějším zaplevelení pozemku aplikujte vyšší dávku přípravku.

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé v dávce 0,45 l/ha: kokoška pastuší tobolka, merlík zvrhlý, heřmánkovec nevonný, merlík bílý, rdesno červivec, hořčice rolní, ptačinec prostřední, penízek rolní;

- plevele citlivé v dávce 0,6 l/ha: pcháč oset, chrpa rolní, svízel přítula, violka rolní, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, mák vlčí, hluchavky, pomněnka rolní, opletka obecná, konopice roní, kakost maličký, řepka olejka-výdrol

Následné plodiny:

- v roce aplikace:

Ozimé obilniny lze vysévat bez omezení.

Ozimá řepka: Po mělkém zpracování půdy - pokud od aplikace uplynulo více než 114 dní a spadlo víc než 100 mm srážek, jinak musí uplynout od aplikace nejméně 130 dní. Po orbě - pokud od aplikace uplynulo 100–130 dní, nebo spadlo méně než 100 mm srážek. Přípravek je v půdě odbouráván převážně mikrobiálně. Dále může být odbourání zpomaleno použitím kombinací s jinými přípravky. Rovněž na alkalických půdách může dojít ke zpomalení odbourání.

- v roce následujícím:

Po mělkém zpracování půdy - jarní obilniny včetně ovsa, cukrovka, jarní řepka, sója, hrách, kukuřice. Po orbě - jakékoliv plodiny bez omezení.

Náhradní plodiny:

Pokud bylo nutno zlikvidovat porost obilniny ošetřený na jaře, lze 15 dní po aplikaci vysévat jarní pšenici, jarní ječmen, kukuřici nebo vysazovat brambory.

Před výsevem kukuřice v odstupu do 60 dnů od aplikace přípravku v ozimých obilninách musí být provedena orba či zpracování půdy do hloubky 15–20 cm, výsev kukuřice bez zpracování půdy lze provádět v odstupu 90 dnů po aplikaci přípravku v ozimých obilninách.

Před výsevem hrachu v odstupu do 56 dnů od aplikace přípravku v ozimých obilninách musí být provedena orba či zpracování půdy do hloubky 15–20 cm, výsev hrachu bez zpracování půdy lze provádět v odstupu 66 dnů po aplikaci přípravku v ozimých obilninách.

Po sklizni obilnin ošetřených přípravkem Sekator Plus lze vysévat libovolnou plodinu bez omezení kromě ozimé řepky, kdy by měla být provedena orba pokud od aplikace Sekatoru Plus do výsevu řepky spadlo méně než 100 mm srážek.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení.

Čištění aplikačního zařízení:

1. vyprázdněte postřikovač

2. rozeberte sací a výtlačné zařízení a filtry, a dobře propláchněte ve vodě

3. naplňte nádrž aplikačního zařízení vodou na 10 % obsahu nádrže a spusťte míchací zařízení (doporučuje se rotační tryska)

4 vystříkejte výplachovou kapalinu

5. opakujte krok 3 a 4

6. trysky a síta musejí být čištěny odděleně

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito ozimé, tritikale ozimé

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito ozimé, tritikale ozimé

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–32 BBCH, plevele 09–16 BBCH AT 0,45-0,6 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý POST jaro 21–32 BBCH, plevele 09–16 BBCH AT 0,45-0,6 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní POST 13–32 BBCH, plevele 09–16 BBCH AT 0,45-0,6 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá POST jaro 21–32 BBCH, plevele 09–16 BBCH AT 0,45-0,6 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé POST jaro 21–32 BBCH, plevele 09–16 BBCH AT 0,45-0,6 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé POST jaro 21–32 BBCH, plevele 09–16 BBCH AT 0,45-0,6 l 200–300 l max. 1×
detail