Chemap Agro s.r.o.

SHYFO

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě. Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 5 m, při 75% a 90% redukci pak ochranná vzdálenost není nutná.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Přípravek se aplikuje maximálně 1× za vegetační sezonu.

Aplikujte Shyfo na vzešlé a aktivně rostoucí plevele.

Vytrvalé dvouděložné plevele musí mít v době aplikace dostatečně vyvinutou listovou plochu. Nejcitlivější jsou ve fázi kvetení.

Pýr plazivý je nejcitlivější na začátku odnožování (4–5 listů, 10–15 cm výšky).

Jednoleté dvouděložné plevele by měly mít vyvinuty alespoň 2 pravé listy a jednoleté trávy by měly mít listy minimálně 5 cm dlouhé.

Přípravek není dostatečně účinný proti přesličce rolní (Equisetum arvense).

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Nepoužívejte ve sklenících a fóliovnících.

Následné plodiny: Plodiny mohou být vysévány 48 hodin po aplikaci. Větší množství rozkládající se organické hmoty by mělo být zapraveno do půdy důkladnou kultivací nebo odstraněno z pozemku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Předsklizňové aplikace

Vlhkost zrna v době aplikace nesmí překročit 30 %.

Termíny aplikace:

- Obilniny, hrách, bob: asi 7 dnů před sklizní.

- Řepka olejka: 14–21 dnů před sklizní.

- Hořčice: 8–10 dnů před sklizní.

- Len: 14×28 dnů před sklizní. Lusky by měly být v době aplikace hnědé, semena světle hnědá, stonky a listy žlutozelené.

Ošetření plodiny určené k dalšímu zpracování konzultujte předem se zpracovatelem.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Slámu z ošetřených porostů nepoužívejte jako mulč pro zahradní plodiny.

Nepoužívejte v porůstajících, nevyzrálých, poškozených či oslabených porostech.

Ošetření strniště

Neprovádějte kultivaci krátce před aplikací.

Hubení pýru plazivého a vytrvalých dvouděložných plevelů: Alespoň 5 dnů po postřiku neprovádějte kultivaci nebo setí.

Hubení výdrolu obilnin a jednoletých plevelů: Alespoň 24 hodin po aplikaci neprovádějte kultivaci. Setí může být prováděno 48 hodin po aplikaci.

Dřeviny mohou být vysazovány 7 dnů po aplikaci.

Po vysetí před vzejitím plodin

Přípravek Shyfo lze použít pro hubení jednoletých plevelů a výdrolu obilnin v pšenici, ječmeni, ovsu, cibuli, hrachu, bobu, póru, lnu, hořčici, řepce olejce, cukrovce, tuřínu, vodnici a chřestu. APLIKACE MUSÍ BÝT PROVEDENA PŘED VZEJITÍM PLODINY NEBO RAŠENÍM VÝHONKŮ.

Louky a pastviny - zrušení travního porostu

Aplikaci provádějte nejpozději 5 dní před sečením, pastvou nebo orbou v období červen – říjen při výšce porostu 30–60 cm nebo až po regeneraci porostu po seči nebo pastvě.

Výsev nových porostů může být prováděn 5 dnů po aplikaci na méně hustý porost bez organické hmoty. Při použití přípravku na hustý porost je nejlépe provést aplikaci na podzim a setí odložit až na následující jaro.

Dávku přípravku volte podle zastoupení plevelů, intenzity zaplevelení a hustoty porostu.

V dočasných travních porostech s jílkem a jednoletými plevely aplikujte 3,0 l/ha, ve 2–4letých porostech s vytrvalými travními plevely aplikujte 4,0 l/ha, ve 4–7letých porostech s dvouděložnými vytrvalými plevely aplikujte 5,0 l/ha a na trvalých pastvinách 6,0 l/ha.

Ovocné sady

Aplikujte na podzim po opadu listů do fáze „zeleného poupěte“ (BBCH 56) u jabloní a hrušní a do fáze „otevření kalichů“ (viditelné bílé vrcholky květů - BBCH 57) u slivoní, třešní a višní.

Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky.

Zabraňte kontaktu postřiku s větvemi stromů nebo kmeny výše než 30 cm nad povrchem půdy. Na kořenové výmladky aplikujte pouze v pozdním jaru.

Likvidace rostlinného pokryvu na půdě dočasně vyjmuté z produkce

Před aplikací porost nesekejte, nemulčujte ani nekultivujte půdu. Při hubení vytrvalých plevelů alespoň 5 dnů po aplikaci neprovádějte kultivaci nebo setí. Před aplikací na jaře ponechte vytrvalým plevelům alespoň 21 dnů k obnovení růstu.

Při hubení jednoletých plevelů nekultivujte půdu alespoň 24 hodin po aplikaci.

Dávku přípravku volte podle zastoupení plevelů, intenzity zaplevelení a hustoty porostu.

Jednoleté plevele: 1,5–3,0 l/ha

Pýr plazivý: 3,0–4,0 l/ha

Vytrvalé dvouděložné plevele, rákos: 5,0–6,0 l/ha

Hubení jednoletých a vytrvalých plevelů před setím nebo sázením plodin

Před aplikací neprovádějte kultivaci.

- Hubení pýru plazivého a vytrvalých dvouděložných plevelů: Alespoň 5 dnů po postřiku neprovádějte kultivaci nebo setí/sázení.

- Hubení jednoletých plevelů: Alespoň 24 hodin po aplikaci neprovádějte kultivaci. Setí/sázení může být prováděno 48 hodin po aplikaci. Dřeviny mohou být vysazovány 7 dnů po aplikaci.

Lesní hospodářství, lesní školky

- Hubení plevelů - příprava půdy pro výsadbu: Na obdělávané půdě použijte dávku 4,0 l/ha, proti vytrvalým plevelům v travních porostech použijte 5,0 l/ha. Nesázejte stromky dříve než 7 dnů po aplikaci.

- Ochrana proti plevelům po výsadbě cílenou aplikací: Shyfo může být použit k ochraně proti plevelům v okolí jehličnanů i listnáčů s použitím ručního nebo zádového postřikovače. Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze s kryty trysek, které zabrání zasažení stromků. Dávka vody 200– 250 l/ha. Ošetřuje se v období červen – srpen, po plném vývinu nežádoucí vegetace. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. Dávka se řídí složením, stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti vytrvalým plevelům bylinného charakteru aplikujte 4,0 l/ha.V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 6 l na ha.

- Celoplošný postřik po výsadbě jehličnanů v období dormance: Shyfo může být aplikován jako celoplošný postřik na některé jehličnany v období dormance (po vyzrání letorostů. Ošetření se provádí maximální dávkou 3,0 l na ha v srpnu až září po vyzrání letorostů, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené.

NEPROVÁDĚJTE CELOPLOŠNÝ POSTŘIK VE VÝSADBÁCH VÁNOČNÍCH STROMKŮ A OSTATNÍCH DRUHŮ PRO OKRASNÉ ÚČELY. Před ošetřením ověřte citlivost na menší ploše.

- Potlačení pařezové výmladnosti aplikací na pařezy: Aplikujte 10% roztok přípravku na okraje pařezu co nejdříve po kácení v období od listopadu do března. Neaplikujte v období aktivního proudění mízy na jaře a na začátku léta. Aplikujte dostatečné množství k nasáknutí povrchu.

- Chemická probírka aplikací do záseků: Aplikujte 2,0 ml nezředěného přípravku do záseků na kmeni. Pro stromy do výčetní tloušťky kmene 10 cm postačuje jeden zásek, pro větší průměry udělejte 2 nebo 3 záseky. Neaplikujte v období aktivního proudění mízy na jaře a na začátku léta.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Vstup na ošetřené plochy je možný až po zaschnutí.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
všechna použití
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob PRE před vzejitím AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Bob POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 80–250 l pouze bob na zrno, mimo množitelské porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé
Cibule PRE před vzejitím AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hořčice POST před sklizní 8 dnů 8 4 l 100–250 l mimo množitelské porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé
Hořčice PRE před vzejitím AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hrách PRE před vzejitím AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hrách POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 80–250 l pouze hrách na zrno, mimo množitelské porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé
Hrušeň POST po sklizni do fáze zeleného poupěte AT 5 l 200–400 l plevele vytrvalé
Chřest PRE před vzejitím AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Jabloň POST po sklizni do fáze zeleného poupěte AT 5 l 200–400 l plevele vytrvalé
Ječmen jarní POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 80–250 l mimo množitelské porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé
Ječmen jarní PRE před vzejitím AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Ječmen ozimý POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 80–250 l mimo množitelské porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé
Ječmen ozimý PRE před vzejitím AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Len POST před sklizní 14 dnů 14 4 l 80–250 l mimo množitelské porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé
Len PRE před vzejitím AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Lesní hospodářství POST chemická probírka, záseky AT 2 ml do záseku na 10 a méně cm průměru kmene
Lesní hospodářství POST AT 6 l 80–250 l plevele
Lesní hospodářství POST potlačení pařezové výmladnosti, aplikace na pařez AT 10 %
Lesní školky POST AT 6 l 80–250 l plevele
Louky POST obnova TTP. min. 5 dnů před sklizní, spásáním nebo setím 5 6 l 150–250 l
Orná půda PRE před setím, před výsadbou 5 dnů AT 5 l 80–250 l pýr plazivý, plevele vytrvalé; orná půda, strniště
Orná půda PRS před setím, před výsadbou AT 5 l 80–250 l plevele
Orná půda PRE před setím, před výsadbou 2 dny AT 1,5 l 80–250 l pýr plazivý, plevele vytrvalé; orná půda, strniště
Oves jarní POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 80–250 l mimo množitelské porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé
Oves jarní PRE před vzejitím AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pastviny POST obnova TTP. min. 5 dnů před sklizní, spásáním nebo setím 5 6 l 150–250 l
Pór PRE před vzejitím AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pšenice jarní POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 80–250 l mimo množitelské porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé
Pšenice jarní PRE před vzejitím AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pšenice ozimá POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 80–250 l mimo množitelské porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé
Pšenice ozimá PRE před vzejitím AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Řepka olejka, jarní POST před sklizní 14 dnů 14 4 l 80–250 l mimo množitelské porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé
Řepka olejka, jarní PRE před vzejitím AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Řepka olejka, ozimá PRE před vzejitím AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní 14 dnů 14 4 l 80–250 l mimo množitelské porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé
Slivoň POST po sklizni do fáze otevření kalichů AT 5 l 200–400 l plevele vytrvalé
Třešeň POST po sklizni do fáze otevření kalichů AT 5 l 200–400 l plevele vytrvalé
Tuřín PRE před vzejitím AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Višeň POST po sklizni do fáze otevření kalichů AT 5 l 200–400 l plevele vytrvalé
Vodnice PRE před vzejitím AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Všechny plodiny PRS před setím, před výsadbou AT 5 l 80–250 l plevele
Zemědělská půda půda dočasně vyjmutá z produkce AT 6 l 80–250 l plevele
Agro Aliance
Bayer CropScience
AG NOVACHEM s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
Leading Farmers s.r.o.
www.listova-hnojiva.com
Prograin-Zia s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
19%
5%
3%
20%
3%
51%
detail