BASF
BASF
BASF

AGRA

STOMP 330 E

Účinná látka

Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem větším než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 20 m. (Platí pro aplikaci do slunečnice a tabáku)
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem větším než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 10 m.(Platí pro aplikaci do kukuřice, hrachu, fazolu, rajčat, lupiny, jahodníku, sóji, mrkve, petržele, celeru, cibule, česneku, póru, ovocných sadů, vinné révy a ozimých obilovin)

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.(Platí pro aplikaci do ozimých obilovin)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do kukuřice, hrachu, fazolu, rajčat, lupiny, jahodníku, sóji, mrkve, petržele, celeru, cibule, česneku, póru, ovocných sadů, vinné révy a trav)
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

- plevele citlivé: jednoděložné - psárka polní, chundelka metlice, rosička krvavá, ježatka kuří noha, proso vláknité, proso obecné, lipnice obecná, béry, čirok halepský ze semene; dvouděložné - mračňák Theophrastův, hlaváček letní, nepatrnec rolní, laskavce, drchnička rolní, rmeny, lebeda rozkladitá, kokoška pastuší tobolka, vesnovka obecná, ostrokvět chudokvětý, hulevníkovec lékařský, merlíky, zemědým lékařský, svízele, hluchavky, bažanka roční, heřmánky, pomněnka rolní, mák vlčí, rdesna, šrucha zelná, pryskyřníky, ohnice polní, hořčice rolní, lilek černý, mléč, ptačinec žabinec, vratič obecný, kopřiva žahavka, rozrazily, violka rolní.

Doporučení

V ozimých obilninách se Stomp 330 E aplikuje do 2 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. STOMP 330 E se může aplikovat také postemergentně po vzejití ozimých obilnin: BBCH 13–21, tj. 3. list až 1. odnož, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1–2 listů. Při předpokládaném výskytu psárky polní, svízele přítuly a heřmánkovce přímořského lze k dosažení dobré účinnosti použít Stomp 330 E preemergentně v dávce 5,0 l/ha.

V hrachu, fazolu, mrkvi a petrželi se Stomp 330 E používá preemergentně do 2–3 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. Při aplikaci je třeba dbát na rovnoměrné rozdělení postřikové kapaliny.

Ve slunečnici a v sóji je nejvhodnější použití zejména za sušších podmínek aplikace před setím s následným mělkým zapravením.

V pórucibuli seté se Stomp 330 E aplikuje po zasetí až do doby těsně před vzejitím. Jedním z předpokladů dobré účinnosti je dobře připravená půda bez hrud a dostatečná půdní vlhkost.

U cibule sazečky a v česneku se aplikuje po výsadbě před vzejitím. Stomp 330 E je možno použít i po vzejití cibule a česneku, které musí mít vytvořeny minimálně 2,5–3 listy.

Ve výsadbách jahodníku je nejvhodnější termín aplikace na jaře před vzejitím plevelů nebo před výsadbou jahodníku s mělkým zapravením do půdy.

Ve výsadbách rajčatceleru se aplikuje 2–3 dny před výsadbou. Za sušších podmínek je vhodné provést po aplikaci mělké zapravení. Neaplikujte do celeru, kde se předpokládá konzumace natě!

Ve výsadbách košťálové zeleniny se Stomp 330 E aplikuje 2–3 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy.

Ve výsadbách tabáku se provádí aplikace 2 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy. Stomp 330 E může být také použit k ničení pazochů u tabáku. Stomp 330 E ničí mladé úžlabní pupeny (pazochy), aniž by poškozoval starší listová pletiva. Počáteční aplikace u rostlin s plně vyvinutými listy se provádí po objevení se prvních květů. Druhá aplikace je vhodná jen u rostlin s velmi bujným růstem, dříve než délka pazochů překročí 1 cm.

V travách na semeno se provádí výhradně postemergentní aplikace na dobře vyvinuté trávy. Pro zajištění dobré účinnosti na chundelku metlici a lipnici roční se nejlépe osvědčuje aplikace v září.

V lupině bílélupině žluté se přípravek aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí.

V sadech jádrovinpeckovin, ve vinicích se Stomp 330 E aplikuje brzy zjara před vzejitím plevelů.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: jednoděložné- psárka polní, chundelka metlice, rosička krvavá, ježatka kuří noha, proso vláknité, proso obecné, lipnice obecná, béry, čirok halepský ze semene; dvouděložné- mračňák Theophrastův, hlaváček letní, nepatrnec rolní, laskavce, drchnička rolní, rmeny, lebeda rozkladitá, kokoška pastuší tobolka, vesnovka obecná, ostrokvět chudokvětý, hulevníkovec lékařský, merlíky, zemědým lékařský, svízele, hluchavky, bažanka roční, heřmánky, pomněnka rolní, mák vlčí, rdesna, šrucha zelná, pryskyřníky, ohnice polní, hořčice rolní, lilek černý, mléč, ptačinec žabinec, vratič obecný, kopřiva žahavka, rozrazily, violka rolní.

Růstová fáze plevelů při aplikaci:

- jednoděložné plevele: max. BBCH 11, tj. první list rozvinutý;

- dvouděložné plevele: max. BBCH 12, tj. 2 pravé listy.

Mělké zapravení přípravku do půdy (2–3) cm zvyšuje za sušších podmínek účinnost přípravku především na prosovité trávy.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Při aplikaci na lehkých půdách je nutné použít dávkování přípravku na spodní hranici uvedeného rozmezí. Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem registrace.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku pendimethalin na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Stomp 330 E. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Při aplikaci do kukuřice, hrachu, fazolu, rajčat, lupiny, jahodníku, sóji, mrkve, petržele, celeru, cibule, česneku, póru, ovocných sadů, vinné révy a ozimých obilnin: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (?3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <10 m.

Při aplikaci do slunečnice a tabáku: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (?3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <20 m.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob. Postřikem nesmí být zasaženy sousední plodiny. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice, hrách, fazol, rajče, lupina, jahodník, sója, mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, vinná réva, ovocné sady, trávy
4
4
4
4
ozimé obilniny
10
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice, hrách, fazol, rajče, lupina, jahodník, sója, mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, slunečnice, tabák, vinná réva, ovocné sady, ozimé obilniny, trávy
5
5
5
5

Pelyněk (Artemisia sp.), třapatka (Echinacea sp.)

Dávka vody: 200–600 l/ha

Max. počet aplikací v plodině:

Způsob aplikace: postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pelyněk, třapatka
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
pelyněk, třapatka
5
5
5
5

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Ostropestřec mariánský

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
ostropestřec mariánský
400–600 l/ha
postřik
max. 1×

Mělké zapravení přípravku do půdy (2 - 3) cm zvyšuje za sušších podmínek účinnost přípravku především na prosovité trávy.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Při aplikaci na lehkých půdách je nutné použít dávkování přípravku na spodní hranici uvedeného rozmezí.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Následné plodiny: Jako následné plodiny lze pěstovat pšenici ozimou a ječmen ozimý, a to za 120 dnů po aplikaci přípravku a po orbě do hloubky min. 20 cm. Po dobu 12 měsíců od aplikace se nesmějí pěstovat cukrovka, červená řepa a salát.

Postřikem nesmí být zasaženy sousední plodiny.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ostropestřec mariánský
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ostropestřec mariánský
5
5
5
5

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bojínek luční POST od 14 BBCH AT 4-5 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Broskvoň POST před vzejitím plevelů AT 5-6 l 400-600 l max. 1×, platí pro ovocné sady - jádroviny, peckoviny
Brukvovitá zelenina PRS 2 dny před výsadbou AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Celer PRS 2–3 dny před výsadbou AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Cibule PRE-POST preemergentně nebo, postemergentně ve fázi 2,5–3 listů AT 4-5 l 400-600 l pouze sazečka, max. 1×
Cibule PRE AT 4-5 l 400-600 l pouze cibule z výsevu, max. 1×
Česnek PRE-POST preemergentně nebo, postemergentně ve fázi 2,5–3 listů AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Fazol PRE do 2–3 dnů po zasetí AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Hrách PRE do 3 dnů po zasetí AT 5 l 400-600 l max. 1×
Hrušeň POST před vzejitím plevelů AT 5-6 l 400-600 l max. 1×, platí pro ovocné sady - jádroviny, peckoviny
Jabloň POST před vzejitím plevelů AT 5-6 l 400-600 l max. 1×, platí pro ovocné sady - jádroviny, peckoviny
Jahodník PRS,POST před vzejitím plevelů nebo před výsadbou AT 4-5 l 400-600 l max. 1× na jaře
Ječmen ozimý POST BBCH 13–21 AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Ječmen ozimý PRE do 2 dnů po zasetí AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Jílek jednoletý POST od 14 BBCH AT 4-5 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Jílek mnohokvětý POST od 14 BBCH AT 4-5 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Jílek vytrvalý POST od 14 BBCH AT 4-5 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Kapusta PRS 2 dny před výsadbou AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Kedluben PRS 2 dny před výsadbou AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Kostřava červená POST od 14 BBCH AT 4-5 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Kostřava luční POST od 14 BBCH AT 4-5 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Kostřava ovčí POST od 14 BBCH AT 4-5 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Kukuřice PRS-PRE před setím nebo preemergentně do 2 dnů po zasetí AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Květák PRS 2 dny před výsadbou AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Lipnice luční POST od 14 BBCH AT 4-5 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Lupina bílá PRE do 3 dnů po zasetí AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Lupina žlutá PRE do 3 dnů po zasetí AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Meruňka POST před vzejitím plevelů AT 5-6 l 400-600 l max. 1×, platí pro ovocné sady - jádroviny, peckoviny
Metlice trsnatá POST od 14 BBCH AT 4-5 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Mrkev PRE do 2–3 dnů po zasetí AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Ostropestřec PRE do 2 dnů po zasetí AT 3-3,5 l 400–600 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovsík vyvýšený POST od 14 BBCH AT 4-5 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Pelyněk POST od dubna do května (plodina), při klíčení plevelů 60 4,8 l 200–600 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Petržel PRE do 2–3 dnů po zasetí AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Poháňka hřebenitá POST od 14 BBCH AT 4-5 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Pór PRE AT 4-5 l 400-600 l pouze cibule z výsevu, max. 1×
Psárka luční POST od 14 BBCH AT 4-5 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Psineček tenký POST od 14 BBCH AT 4-5 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Pšenice ozimá POST BBCH 13–21 AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Pšenice ozimá PRE do 2 dnů po zasetí AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Rajče PRS 2–3 dny před výsadbou AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Réva vinná POST před vzejitím plevelů AT 5-6 l 400-600 l max. 1× na jaře
Sady POST před vzejitím plevelů AT 5-6 l 400-600 l max. 1×, platí pro ovocné sady - jádroviny, peckoviny
Slivoň POST před vzejitím plevelů AT 5-6 l 400-600 l max. 1×, platí pro ovocné sady - jádroviny, peckoviny
Slunečnice PRS před setím AT 6 l 400-600 l max. 1×
Sója PRS před setím AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Srha laločnatá POST od 14 BBCH AT 4-5 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Tabák POST inhibice bočních výhonů, od 59 BBCH AT 1 % 600 l max. 2×
Tabák POST inhibice bočních výhonů, od 59 BBCH AT 1,5 % 400 l max. 2×
Tabák PRS 2 dny před výsadbou AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
Tritikale ozimé POST BBCH 13–21 AT 4-5 l 400-600 l max. 1×, pouze tritikale ozimé
Tritikale ozimé PRE do 2 dnů po zasetí AT 4-5 l 400-600 l max. 1×, pouze tritikale ozimé
Trojštět žlutavý POST od 14 BBCH AT 4-5 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Třapalka POST od dubna do května (plodina), při klíčení plevelů 60 4,8 l 200–600 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Třešeň POST před vzejitím plevelů AT 5-6 l 400-600 l max. 1×, platí pro ovocné sady - jádroviny, peckoviny
Višeň POST před vzejitím plevelů AT 5-6 l 400-600 l max. 1×, platí pro ovocné sady - jádroviny, peckoviny
Zelí PRS 2 dny před výsadbou AT 4-5 l 400-600 l max. 1×
detail