Chemap Agro s.r.o.

STOMP 400 SC

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem větším než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 10 m.(Platí pro aplikaci do mrkve, petržele, celeru, cibule, česneku, póru, ovocných sadů a vinné révy)
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem větším než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 20 m.(Platí pro aplikaci do fazolu, rajčat, lupiny, kukuřice, jahodníku, sóji, hrachu, tabáku, košťálové zeleniny, slunečnice a ozimých obilovin)

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.(Platí pro aplikaci do ozimých obilovin)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do fazolu, rajčat, lupiny, kukuřice, jahodníku, sóji, hrachu, tabíku, košťálové zeleniny, mrkve, petržele, celeru, cibule, česneku, póru, ovocných sadů, vinné révy a trav)
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: jednoděložné- psárka polní, chundelka metlice, rosička krvavá, ježatka kuří noha, proso vláknité, proso obecné, lipnice obecná, béry, čirok halepský ze semene; dvouděložné- mračňák Theophrastův, hlaváček letní, nepatrnec rolní, laskavce, drchnička rolní, rmeny, lebeda rozkladitá, kokoška pastuší tobolka, vesnovka obecná, ostrokvět chudokvětý, hulevníkovec lékařský, merlíky, zemědým lékařský, svízele, hluchavky, bažanka roční, heřmánky, pomněnka rolní, mák vlčí, rdesna, šrucha zelná, pryskyřníky, ohnice polní, hořčice rolní, lilek černý, mléč, ptačinec žabinec, vratič obecný, kopřiva žahavka, rozrazily, violka rolní.

Doporučení

V kukuřici: za sušších podmínek účinnost přípravku příznivě ovlivňuje mělké zapravení do půdy do hloubky 2–3 cm lehkými branami.

V ozimých obilninách: se Stomp 400 SC aplikuje do 2 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. Stomp 400 SC se může aplikovat také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, BBCH 13–21, tj. 3. list až 1. odnož, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1–2 listů. Při předpokládaném výskytu psárky rolní, svízele přítuly a heřmánkovce přímořského lze k dosažení dobré účinnosti použít Stomp 400 SC preemergentně v dávce 4,1 l/ha.

V hrachu, fazolu, mrkvi a petrželi: se Stomp 400 SC používá preemergentně do 2–3 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. Při aplikaci je třeba dbát na rovnoměrné rozdělení postřikové kapaliny.

Ve slunečnici a sóji: je nejvhodnější použití zejména za sušších podmínek, aplikace před setím s následným mělkým zapravením.

V póru a cibuli seté: se Stomp 400 SC aplikuje po zasetí až do doby těsně před vzejitím. Jedním z předpokladů dobré účinnosti je dobře připravená půda bez hrud a dostatečná půdní vlhkost.

U cibule ze sazečky a v česneku: se aplikuje při výsadbě před vzejitím. Stomp 400 SC je možno použít i po vzejití cibule a česneku, které musí mít vytvořeny minimálně 2,5–3 listy.

Ve výsadbách jahodníku: je nejvhodnější termín aplikace na jaře před vzejitím plevelů nebo před výsadbou jahodníku s mělkým zapravením do půdy.

Ve výsadbách rajčat a celeru: se aplikuje 2–3 dny před výsadbou. Za sušších podmínek je vhodné provést po aplikaci mělké zapravení. Neaplikujte do celeru, kde se předpokládá konzumace natě!

Ve výsadbách košťálové zeleniny: se Stomp 400 SC aplikuje 2–3 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy.

Ve výsadbách tabáku: se provádí aplikace 2 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy. Stomp 400 SC může být také použit k ničení pazochů. STOMP 400 SC ničí mladé úžlabní pupeny (pazochy), aniž by poškozoval starší listová pletiva. Počáteční aplikace u rostlin s plně vyvinutými listy se provádí po objevení prvních květů. Druhá aplikace je vhodná jen u rostlin s velmi bujným růstem, dříve než délka pazochů překročí 1 cm.

V trávách na semeno: se provádí výhradně postemergentní aplikace na dobře vyvinuté trávy. Pro zajištění dobré účinnosti na chundelku metlici a lipnici roční se nejlépe osvědčuje aplikace v září.

V lupině bílé a lupině žluté: se přípravek aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí.

V sadech jádrovin, peckovin a ve vinicích: se Stomp 400 SC aplikuje brzy zjara před vzejitím plevelů.

Růstová fáze plevelů při aplikaci: jednoděložné plevele - max. BBCH 11, tj. první list rozvinutý; dvouděložné plevele - max. BBCH 12, tj. 2 pravé listy.

Mělké zapravení přípravku do půdy (2–3 cm) zvyšuje za sušších podmínek účinnost přípravku především na prosovité trávy.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Při aplikaci na lehkých půdách je nutné použít dávkování přípravku na spodní hranici uvedeného rozmezí.

Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem registrace.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 % nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku pendimethalin na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Stomp 400 SC.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, hrách, tabák, zelenina, mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, vinná réva, ovocné sady, trávy
4
4
4
4
ozimé obilniny
10
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, hrách, tabák, zelenina, mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, slunečnice, vinná réva, ovocné sady, ozimé obilniny, trávy
5
5
5
5

Při aplikaci do mrkve, petržele, celeru, cibule, česneku, póru, ovocných sadů a vinné révy: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Při aplikaci do fazolu, rajčat, lupiny, kukuřice, jahodníku, sóji, hrachu, tabáku, košťálové zeleniny, slunečnice a ozimých obilnin: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Postřikem nesmí být zasaženy sousední plodiny.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Ošetřené porosty koriandru setého, fenyklu plodového a světlice barvířské přípravkem STOMP 400 SC nesmí být použity pro potravinářské účely a pro zkrmování hospodářskými zvířaty. Semena z ošetřených porostů jsou určena výhradně k vysetí s výjimkou semen světlice barvířské, která lze využít též jako krmivo pro okrasné ptactvo.

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3 ° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
světlice barvířská, koriandr setý, fenykl plodový
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
světlice barvířská, koriandr setý, fenykl plodový
5
5
5
5
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
salát
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
salát
5
0
0
0
Plodina
bez redukce
tryska
50 %
tryska 75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ovocné a okrasné školky
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ovocné a okrasné školky
5
5
0
0

Minoritní registrace - Ovocné a okrasné školky

Počet aplikací: max. 1× za vegetaci

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Stomp 400 SC.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku pendimethalin na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ovocné a okrasné školky
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ovocné a okrasné školky
5
5
0
0

SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Minoritní registrace - fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, hrách, tabák, zelenina, mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, vinná réva, ovocné sady, trávy

V hrachu, fazolu, mrkvi a petrželi: se Stomp 400 SC používá preemergentně do 2–3 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. Při aplikaci je třeba dbát na rovnoměrné rozdělení postřikové kapaliny.

Ve slunečnici a sóji: je nejvhodnější použití zejména za sušších podmínek, aplikace před setím s následným mělkým zapravením.

V póru a cibuli seté: se Stomp 400 SC aplikuje po zasetí až do doby těsně před vzejitím. Jedním z předpokladů dobré účinnosti je dobře připravená půda bez hrud a dostatečná půdní vlhkost.

U cibule ze sazečky a v česneku: se aplikuje při výsadbě před vzejitím. Stomp 400 SC je možno použít i po vzejití cibule a česneku, které musí mít vytvořeny minimálně 2,5–3 listy.

Ve výsadbách jahodníku: je nejvhodnější termín aplikace na jaře před vzejitím plevelů nebo před výsadbou jahodníku s mělkým zapravením do půdy.

Ve výsadbách rajčat a celeru: se aplikuje 2–3 dny před výsadbou. Za sušších podmínek je vhodné provést po aplikaci mělké zapravení. Neaplikujte do celeru, kde se předpokládá konzumace natě!

Ve výsadbách košťálové zeleniny: se Stomp 400 SC aplikuje 2–3 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy.

Ve výsadbách tabáku: se provádí aplikace 2 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy. Stomp 400 SC může být také použit k ničení pazochů. STOMP 400 SC ničí mladé úžlabní pupeny (pazochy), aniž by poškozoval starší listová pletiva. Počáteční aplikace u rostlin s plně vyvinutými listy se provádí po objevení prvních květů. Druhá aplikace je vhodná jen u rostlin s velmi bujným růstem, dříve než délka pazochů překročí 1 cm.

V trávách na semeno: se provádí výhradně postemergentní aplikace na dobře vyvinuté trávy. Pro zajištění dobré účinnosti na chundelku metlici a lipnici roční se nejlépe osvědčuje aplikace v září.

V lupině bílé a lupině žluté: se přípravek aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí.

V sadech jádrovin, peckovin a ve vinicích: se Stomp 400 SC aplikuje brzy zjara před vzejitím plevelů.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: jednoděložné- psárka polní, chundelka metlice, rosička krvavá, ježatka kuří noha, proso vláknité, proso obecné, lipnice obecná, béry, čirok halepský ze semene; dvouděložné- mračňák Theophrastův, hlaváček letní, nepatrnec rolní, laskavce, drchnička rolní, rmeny, lebeda rozkladitá, kokoška pastuší tobolka, vesnovka obecná, ostrokvět chudokvětý, hulevníkovec lékařský, merlíky, zemědým lékařský, svízele, hluchavky, bažanka roční, heřmánky, pomněnka rolní, mák vlčí, rdesna, šrucha zelná, pryskyřníky, ohnice polní, hořčice rolní, lilek černý, mléč, ptačinec žabinec, vratič obecný, kopřiva žahavka, rozrazily, violka rolní.

Růstová fáze plevelů při aplikaci: jednoděložné plevele - max. BBCH 11, tj. první list rozvinutý; dvouděložné plevele - max. BBCH 12, tj. 2 pravé listy.

Mělké zapravení přípravku do půdy (2–3 cm) zvyšuje za sušších podmínek účinnost přípravku především na prosovité trávy.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Při aplikaci na lehkých půdách je nutné použít dávkování přípravku na spodní hranici uvedeného rozmezí.

Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem registrace.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 % nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Následné plodiny: Jako následné plodiny lze pěstovat pšenici ozimou a ječmen ozimý, a to za 120 dnů po aplikaci přípravku a po orbě do hloubky min. 20 cm. Po dobu 12 měsíců od aplikace se nesmějí pěstovat cukrovka, červená řepa a salát. Citlivost odrůd následně pěstovaných plodin je nutné konzultovat s držitelem registrace!

Náhradní plodiny: Nelze vyloučit poškození náhradních plodin.

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku pendimethalin na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Stomp 400 SC.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, hrách, tabák, zelenina, mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, vinná réva, ovocné sady, trávy
4
4
4
4
ozimé obilniny
10
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, hrách, tabák, zelenina, mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, slunečnice, vinná réva, ovocné sady, ozimé obilniny, trávy
5
5
5
5

Při aplikaci do mrkve, petržele, celeru, cibule, česneku, póru, ovocných sadů a vinné révy: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Při aplikaci do fazolu, rajčat, lupiny, kukuřice, jahodníku, sóji, hrachu, tabáku, košťálové zeleniny, slunečnice a ozimých obilnin: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Postřikem nesmí být zasaženy sousední plodiny.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Ošetřené porosty koriandru setého, fenyklu plodového a světlice barvířské přípravkem STOMP 400 SC nesmí být použity pro potravinářské účely a pro zkrmování hospodářskými zvířaty. Semena z ošetřených porostů jsou určena výhradně k vysetí s výjimkou semen světlice barvířské, která lze využít též jako krmivo pro okrasné ptactvo.

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <20 m.

Minoritní registrace - světlice barvířská, koriandr setý, fenykl plodový

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
světlice barvířská, koriandr setý, fenykl plodový
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
světlice barvířská, koriandr setý, fenykl plodový
5
5
5
5

Minoritní registrace - salát

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
salát
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
salát
5
0
0
0

Minoritní registrace - ovocné a okrasné školky

Plodina
bez redukce
tryska
50 %
tryska 75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ovocné a okrasné školky
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ovocné a okrasné školky
5
5
0
0

Minoritní registrace - ostropestřec mariánský

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ostropestřec mariánský

400–600 l/ha

postřik

Růstová fáze plodiny: preemergentně: před vzejitím, postemergentně: BBCH 12–16

Růstová fáze plevelů: preemergentně: před vzejitím, postemergentně: BBCH 11–12

Odstupňování dávek: podle intenzity zaplevelení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

ostropestřec mariánský

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

ostropestřec mariánský

5

5

5

5

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (?3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bojínek luční POST od: 14 BBCH AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Broskvoň POST na jaře, před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400-600 l max. 1×, ovocné sady
Brukvovitá zelenina PRS 2-3 dny před výsadbou AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×
Celer PRS 2–3 dny před výsadbou AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×
Cibule PRE, POST ve fázi 2,5–3 listy AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×, pouze cibule ze sazečky
Cibule PRE AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×, pouze cibule z výsevu
Česnek PRE, POST ve fázi 2,5–3 listy AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×
Fazol PRE do 2–3 dnů po zasetí AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×
Fenykl PRE AT 2,5-4 l 300–500 l max. 1×, pouze množitelské porosty
Fenykl PRE před vzcházením, max. 1x 2,5-4 l 300-500 l Fenyk plodový, semenářský porost, koření, minor. reg. VÚPT
Hrách PRE do 3 dnů po zasetí AT 4,1 l 400-600 l max. 1×
Hrušeň POST na jaře, před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400-600 l max. 1×, ovocné sady
Jabloň POST na jaře, před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400-600 l max. 1×, ovocné sady
Jahodník PRS, POST před vzejitím plevelů na jaře nebo před výsadbou AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×, jahodník ananasový výsadby
Jílek jednoletý POST od: 14 BBCH AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Jílek mnohokvětý POST od: 14 BBCH AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Jílek vytrvalý POST od: 14 BBCH AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Kapusta PRS 2-3 dny před výsadbou AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×
Kedluben PRS 2-3 dny před výsadbou AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×
Koriandr setý PRE před vzcházením, max. 1x 2,5-4 l 300-500 l semenářský porost, koření, minor. reg. VÚPT
Koriandr setý PRE AT 2,5-4 l 300–500 l max. 1×, pouze množitelské porosty
Kostřava červená POST od: 14 BBCH AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Kostřava luční POST od: 14 BBCH AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Kostřava ovčí POST od: 14 BBCH AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Kukuřice PRS, PRE do 2 dnů po zasetí AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×
Květák PRS 2-3 dny před výsadbou AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×
Lipnice luční POST od: 14 BBCH AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Lupina bílá PRE do 3 dnů po zasetí AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×
Lupina žlutá PRE do 3 dnů po zasetí AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×
Meruňka POST na jaře, před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400-600 l max. 1×, ovocné sady
Metlice trsnatá POST od: 14 BBCH AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Mrkev PRE do 2–3 dnů po zasetí AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×
Okrasné škoky PRE AT 3,3-4,1 l nebo TM 2,8 l/ha + 1,4 l/ha Outlook max. 1×, minor. reg. SRS
Okrasné škoky POST AT 3,3-4,1 l TM 2,8 l/ha + 1,4 l/ha Outlook 400-600 l max. 1×, minor. reg. SRS
Ovocné školky PRE AT 3,3-4,1 l nebo TM 2,8 l/ha + 1,4 l/ha Outlook max. 1×, minor. reg. SRS
Ovocné školky POST AT 3,3-4,1 l TM 2,8 l/ha + 1,4 l/ha Outlook 400-600 l max. 1×, minor. reg. SRS
Ovsík vyvýšený POST od: 14 BBCH AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Petržel PRE do 2–3 dnů po zasetí AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×
Poháňka hřebenitá POST od: 14 BBCH AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Pór PRE AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×
Psárka luční POST od: 14 BBCH AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Psineček tenký POST od: 14 BBCH AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Pšenice ozimá POST 13–21 BBCH AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×
Pšenice ozimá PRE do 2 dnů po zasetí AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×
Rajče PRS 2–3 dny před výsadbou AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×
Réva vinná POST na jaře, před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400-600 l max. 1×, ovocné sady
Saflor PRE před vzejitím AT 3,5-4,5 l 300–500 l max. 1×, všechna určení mimo výživu lidí a zvířat, minor. reg.: ÚKZÚZ
Saflor POST BBCH 12–16 AT 3,5-4,5 l 300–500 l max. 1×, všechna určení mimo výživu lidí a zvířat, minor. reg.: ÚKZÚZ
Salát PRS před výsadbou AT 2 l 200-1000 l max. 1×, minor. reg. SRS
Slivoň POST na jaře, před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400-600 l max. 1×, ovocné sady
Slunečnice PRSZ = před setím se zapravením AT 5 l 400-600 l max. 1×
Sója PRS = před setím AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×
Srha laločnatá POST od: 14 BBCH AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Tabák PRS 2 dny před výsadbou AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×, tabák virginský
Tabák POST od 59 BBCH, inhibice bočních výhonů AT 1 % 500 l max. 2×, tabák virginský
Tritikale ozimé POST 13–21 BBCH AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×, pouze ozim
Tritikale ozimé PRE do 2 dnů po zasetí AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×, pouze ozim
Trojštět žlutavý POST od: 14 BBCH AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1× na podzim, pouze množitelské porosty
Třešeň POST na jaře, před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400-600 l max. 1×, ovocné sady
Višeň POST na jaře, před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400-600 l max. 1×, ovocné sady
Zelí PRS 2-3 dny před výsadbou AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×
Žito ozimé PRE do 2 dnů po zasetí AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×, pouze ozim
Žito ozimé POST 13–21 BBCH AT 3,3-4,1 l 400-600 l max. 1×, pouze ozim
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Bayer CropScience
Sumi Agro s.r.o.
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018
DuPont
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
42%
detail