BASF
BASF
BASF

AGRA

STORY

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 20 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

V kukuřici seté při pěstování na zrno i na siláž je možno aplikovat preemergentně do 3 dnů po zasetí nebo postemergentně. V případě postemergentní aplikace je optimální aplikační termín od vytvoření 2. listu kukuřice do vytvoření 6. listu.

Spektrum účinnosti:

Preemergentní aplikace - citlivé plevele: heřmánkovec přímořský, merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, svízel přítula, rozrazil perský, ptačinec žabinec, violka rolní, hluchavka nachová; - méně citlivé plevele: rdesno ptačí.

Postemergentní aplikace - citlivé plevele: heřmánkovec přímořský, merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, svízel přítula, pohanka svlačcovitá, ptačinec žabinec; - méně citlivé plevele: rdesno ptačí, rozrazil perský, violka rolní.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. Neaplikujte na sníh, zmrzlou půdu, jinovatku nebo silnou rosu nebo v době nočních mrazů.

Následné plodiny: V případě, že došlo k předčasné zaorávce kukuřice, lze jako náhradní plodinu použít opět kukuřici. V rámci normálního osevního postupu je možné pěstování těchto následných plodin za dodržení následujících podmínek: - případě obilnin a jílku vytrvalého je pěstování možné bez omezení; - před výsevem řepky olejky a slunečnice se provede hluboká orba. Jsou-li následnou plodinou luskoviny, může dojít za nepříznivých podmínek (půda s nízkou biologickou aktivitou, nízkým pH, špatnou půdní strukturou, při dlouhodobě trvajícím zimním a letním suchu a stresových podmínkách) k mírnému prosvětlení listů zrnového hrachu nebo bobu. Ojediněle bylo také pozorováno zbrzdění růstu a prořídnutí porostu. V následujícím roce po aplikaci nelze pěstovat řepu nebo zeleniny (včetně dýně). Bezpečnost použití jiných následných plodin nebyla ověřena.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Zvláště citlivé jsou např. řepa, slunečnice, hrách, fazole, zelenina, réva vinná, ovocné dřeviny.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravku:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi florasulamu a mesotrione, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čistícího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

20

10

5

5

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití 15 m vegetačního pásu

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,45 l 200–400 l max. 1×
Kukuřice POST 12–16 BBCH AT 0,3 l 200–400 l max. 1×
detail