Chemap Agro s.r.o.

SUCCESSOR PRO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Při aplikaci do kukuřice, slunečnice a sóji:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.
- Při aplikaci do řepky olejky: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.

DO: Při aplikaci do kukuřice, slunečnice a sójiS ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 20 m vegetačního pásu.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do kukuřice, slunečnice a sóji.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do řepky olejky.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice, řepka olejka, slunečnice, sója

200–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: pěťour malokvětý, heřmánky, pomněnka rolní, prosa, lipnice roční, béry, rosička krvavá, hluchavky, rozrazily;

- méně citlivé plevele: ježatka kuří noha, lilek černý, kokoška pastuší tobolka, dvouzubec trojdílný, merlík bílý, ptačinec žabinec.

Pokyny pro aplikaci:

- v kukuřici se Successor Pro používá preemergentně po zasetí před vzejitím plodiny nebo postemergentně po vzejití kukuřice (max. do fáze BBCH 14) na plevele, které ještě nejsou vzešlé nebo se nachází maximálně ve fázi děložních listů;

- v řepce ozimé se Successor Pro používá preemergentně po zasetí před vzejitím plodiny nebo postemergentně po vzejití plodiny (max. do fáze BBCH 14) na plevele, které ještě nejsou vzešlé nebo se nachází maximálně ve fázi děložních listů;

- ve slunečnici a sóji se Successor Pro používá preemergentně po zasetí před vzejitím plodiny. Ošetření se provádí zpravidla do 3–5 dnů po výsevu plodin.

Na půdách s nízkým obsahem organické hmoty, nízkým pH a především po velkých srážkách nelze vyloučit fytotoxické efekty. V ojedinělých případech se mohou objevit chlorotické vybělení, která přecházejí v nekrózy, přičemž není ovlivněna vitalita ani výnos.

Citlivost odrůd při postemergentní aplikaci konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Přípravek nelze použít na ošetření cukrové kukuřice!

Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na další zpracování kukuřice prostřednictvím fermentačních procesů.

Neaplikujte na svažitých pozemcích, kde hrozí riziko smyvu ošetřené ornice vlivem silných srážek či nadměrné vláhy.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice!

Následné plodiny: Volba následných plodin není omezena, pokud se provádí jejich výsev či výsadba po sklizni plodiny ošetřené přípravkem Successor Pro.

Náhradní plodiny: V případě předčasného zrušení porostu může být vysévána jako náhradní plodina kukuřice. Setí jiných náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Orba nebo zpracování půdy do hloubky minimálně 20 cm omezuje riziko poškození následných nebo náhradních plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, celé aplikační zařízení musí být důkladně vyčištěno podle následujícího postupu: 1. Ihned po aplikaci zcela vyprázdněte nádrž. 2. Vypláchněte nádrž třikrát čistou vodou. Pokaždé propláchněte pumpy, hadice a ramena čistou vodou o objemu minimálně 10 % objemu nádrže a zcela vyprázdněte postřikovač. Použití čisticího prostředku zvyšuje účinnost čištění. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice, slunečnice, sója

4

4

4

4

řepka olejka

5

4

4

4

Při aplikaci do kukuřice, slunečnice a sóji : S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 20 m vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice PRE, POST 00–14 BBCH AT 2 l 200–400 l max. 1x, plevele lipnicovité jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Řepka olejka, ozimá PRE, POST 00–14 BBCH AT 2 l 200–400 l max. 1x, plevele lipnicovité jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Slunečnice PRE AT 2 l 200–400 l max. 1x, plevele lipnicovité jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Sója PRE AT 2 l 200–400 l max. 1x, plevele lipnicovité jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
detail