Chemap Agro s.r.o.

TALISMAN

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

Spektrum herbicidní účinnosti:

- citlivé plevele: ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, durman obecný, merlík bílý, rosička krvavá, bér zelený;

- méně citlivé plevele: violka rolní, rdesno ptačí.

Pokyny pro aplikaci:

Přípravek Talisman aplikujte v kukuřici postemergentně, od růstové fáze 2. listu do růstové fáze 8. listu kukuřice (BBCH 12–18). Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější ve fázi 2–4 pravých listů (BBCH 12–14), ježatka kuří noha od 2 listů až do počátku odnožování (BBCH 12–19).

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Nepoužívejte na porost, na který byl aplikován organofosfátový insekticid.

Po aplikaci nelze vyloučit projevy fytotoxicity v podobě chlorotických skvrn na listech, retardace růstu případně slabých deformací. Tyto projevy jsou obvykle přechodného charakteru a nemají vliv na úrodu.

Následné a náhradní plodiny: Na podzim téhož roku lze po orbě vysévat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Nelze vyloučit poškození ozimého ječmene na zásaditých půdách. Setí jiných obilnin v tomto termínu konzultujte s držitelem povolení. Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny plodiny. Jako náhradní plodina může být po orbě použita kukuřice.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí. Obzvláště citlivé jsou řepka a zeleniny.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

10

5

5

0

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–18 BBCH, po vzejití plevelů AT 1 l 200-400 l ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté
detail