Chemap Agro s.r.o.

TBM 75 WG

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
pšenice, ječmen, oves, žito ozimé, tritikale ozimé
200–400 l/ha
postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: plevele heřmánkovité, rmen rolní, ptačinec žabinec, hluchavky, konopice, ředkev ohnice, hořčice rolní, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, mák vlčí, merlíky, mléč rolní, pcháč oset;

- plevele méně citlivé: svízel přítula, zemědým lékařský.

Přípravek nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech ani na půdách s obsahem organické hmoty < 0,5 % a > 10 %.

Použití přípravku v pšenici jarní, ovsu, žitu a tritikale konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Následné plodiny: Ve stejném kalendářním roce po sklizni plodiny ošetřené přípravkem TBM 75 WG lze pěstovat pouze obilniny, bob nebo řepku olejku. Pěstování následných plodin v následujícím roce je bez omezení.

Náhradní plodiny: Po zaorání obilniny ošetřené přípravkem TBM 75 WG lze vysévat pouze obilniny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Při prvním vypláchnutí použijte čisticí prostředek podle návodu na použití.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů
Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice, ječmen, oves, žito ozimé, tritikale ozimé
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
pšenice, ječmen, oves, žito ozimé, tritikale ozimé
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 12–33 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 20 g 200-400 l max. 1x
Ječmen ozimý POST 12–33 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 20 g 200-400 l max. 1x
Oves jarní POST 12–33 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 20 g 200-400 l max. 1x
Pšenice jarní POST 12–33 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 20 g 200-400 l max. 1x
Pšenice ozimá POST 12–33 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 20 g 200-400 l max. 1x
Tritikale ozimé POST 12–33 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 20 g 200-400 l max. 1x, pouze tritikale ozimé
Žito ozimé POST 12–33 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 20 g 200-400 l max. 1x, pouze žito ozimé
detail