Chemap Agro s.r.o.

TEMSA SC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

300 l/ha

postřik

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, violka rolní, opletka obecná, svízel přítula.

Růstová fáze plevelů: ježatka kuří noha - BBCH 11–12, plevele dvouděložné jednoleté - BBCH 12–14, svízel přítula BBCH 11.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Před pěstováním dvouděložných meziplodin a citlivých dvouděložných plodin (např. cukrovka, hrách, bob, řepka olejka, slunečnice a zeleniny) proveďte orbu.

Náhradní plodiny: V případě zorání ošetřeného porostu pěstujte kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi mesotrionu, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), s přídavkem čistícího prostředku, případně s přídavkem sody (3% roztokem). V případě použití čistících prostředků postupovat dle návodu k jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu 2) ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

5

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–18 BBCH AT 1,5 l 300 l max. 1x
detail