Chemap Agro s.r.o.

TITUS PLUS WG

Účinná látka

TITUS PLUS WG

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na neclové rostliny na 10 m, při 75 % a 90 % redukci pak na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, béry; šťovíky, laskavce, lebedy, merlíky, rdesna, svízel přítula, plevele heřmánkovité, ptačinec žabinec, hořčice rolní, ředkev ohnice, čistec rolní, slunečnice - vydrol.
Plevele méně citlivé: rosičky, prosa, oves hluchý; pcháč oset, pěťour maloúborný, opletka obecná, řepeně, mléč rolní, durman obecný, svlačec rolní.

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době aplikace: BBCH 12–16, tj. 2–6 listů

Růstová fáze plevelů: aplikace na plevele aktivně rostoucí:

- trávy: BBCH 13–15, tj. 3–5 listů, prosa - BBCH 12, tj. 2 listy, ježatka kuří noha - max. BBCH 29, tj. konec odnožování;

- plevele dvouděložné: BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Maximální počet aplikací: 1× v plodině

Nelze vyloučit příznaky fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůdy kukuřice konzultujte s držitelem povolení.

Nepoužívejte na půdách s obsahem organické hmoty < 0,5%.

Náhradní plodiny: pouze kukuřice

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem! Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin. Postřikem nesmí být zasaženy sousední porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 25 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek nepoužívejte v množitelských porostech kukuřice.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby při použití postřikovače nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných aplikačním zařízením, v němž byl přípravek na bázi úč. l. nikosulfuron, musejí být veškeré jeho stopy z postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

- Okamžitě po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou.

- Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky.

- Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte roztok čpavku (100 ml čpavkové vody na 100 l vody) nebo odpovídající množství čistícího přípravku (např. All Clear Extra), zamíchejte opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 minut stát bez míchání, znovu propláchněte ramena a trysky a nádrž vyprázdněte.

- Trysky a sítka čistěte odděleně rovněž v roztoku čpavkové vody nebo čistícím roztokem (např. 50 ml All Clear Extra na 10 l vody) a pak propláchněte čistou vodou.

- Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypusťte.

- Čištěná zařízení a stroje nevyplachujte na obdělávané půdě ani v dosahu zdrojů podzemních a

recipientů povrchových vod!

Přípravek se aplikuje postřikem.

Přípravek v tank-mix směsi s pomocným prostředkem Trend 90 je třeba použít v souladu s jejich návody k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
15
10
5
5
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12–16, tj. 2–6 listů AT 384 g + Trend 90 0,1 % 200–400 l
detail