Chemap Agro s.r.o.

TITUS PLUS WG

Účinná látka

TITUS PLUS WG

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na neclové rostliny na 10 m, při 75 % a 90 % redukci pak na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, béry; šťovíky, laskavce, lebedy, merlíky, rdesna, svízel přítula, plevele heřmánkovité, ptačinec žabinec, hořčice rolní, ředkev ohnice, čistec rolní, slunečnice - vydrol.
Plevele méně citlivé: rosičky, prosa, oves hluchý; pcháč oset, pěťour maloúborný, opletka obecná, řepeně, mléč rolní, durman obecný, svlačec rolní.

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době aplikace: BBCH 12–16, tj. 2–6 listů

Růstová fáze plevelů: aplikace na plevele aktivně rostoucí:

- trávy: BBCH 13–15, tj. 3–5 listů, prosa - BBCH 12, tj. 2 listy, ježatka kuří noha - max. BBCH 29, tj. konec odnožování;

- plevele dvouděložné: BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Maximální počet aplikací: 1× v plodině

Nelze vyloučit příznaky fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůdy kukuřice konzultujte s držitelem povolení.

Nepoužívejte na půdách s obsahem organické hmoty < 0,5%.

Náhradní plodiny: pouze kukuřice

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem! Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin. Postřikem nesmí být zasaženy sousední porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 25 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek nepoužívejte v množitelských porostech kukuřice.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby při použití postřikovače nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných aplikačním zařízením, v němž byl přípravek na bázi úč. l. nikosulfuron, musejí být veškeré jeho stopy z postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

- Okamžitě po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou.

- Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky.

- Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte roztok čpavku (100 ml čpavkové vody na 100 l vody) nebo odpovídající množství čistícího přípravku (např. All Clear Extra), zamíchejte opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 minut stát bez míchání, znovu propláchněte ramena a trysky a nádrž vyprázdněte.

- Trysky a sítka čistěte odděleně rovněž v roztoku čpavkové vody nebo čistícím roztokem (např. 50 ml All Clear Extra na 10 l vody) a pak propláchněte čistou vodou.

- Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypusťte.

- Čištěná zařízení a stroje nevyplachujte na obdělávané půdě ani v dosahu zdrojů podzemních a

recipientů povrchových vod!

Přípravek se aplikuje postřikem.

Přípravek v tank-mix směsi s pomocným prostředkem Trend 90 je třeba použít v souladu s jejich návody k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
15
10
5
5
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12–16, tj. 2–6 listů AT 384 g + Trend 90 0,1 % 200–400 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail