BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

TOMAHAWK

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

TOMAHAWK

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do jarních a ozimých obilnin, kukuřice a trávníku.

SPe3:
- Při aplikaci do máku setého:Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při použití 50% trysky k redukci úletu dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při použití 75% nebo 90% trysky k redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.Při použití 50%, 75% nebo 90% trysky k redukci úletu dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 4 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

OL (ochranná lhůta), je dána počtem dnů, po které je nutné zamezit přístupu zvířat na ošetřený pozemek. AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. U použití v tulipánech a narcisech nebylo nutné ochrannou lhůtu stanovit.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

obilniny, kukuřice setá, mák, tulipán, narcis, louky, pastviny, trávy, trávníky

200–400 l/ha

postřik

Spektrum herbicidní účinnosti:

Tomahawk se vyznačuje výbornou účinností na svízel přítulu, který hubí ve všech růstových fázích. Velmi dobře hubí i ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, smetanku lékařskou, výdrol slunečnice, pohanku svlačcovitou a další rdesnovité plevele, konopici napuchlou, hluchavky, kopřivu dvoudomou, kopřivu žahavku, šťovíky, pomněnku rolní, penízek rolní, kokošku pastuší tobolku, úhorník mnohodílný, lilek černý, durman obecný, jitrocel kopinatý, svlačec rolní, ostružiník ježiník.

Přípravek nepůsobí na trávovité plevele, rozrazily, violku rolní, mák vlčí.

Dvouděložné plevele, které jsou ve spektru účinnosti přípravku, jsou nejcitlivější ve fázi 2–4 listů. Svízel přítula je huben ve všech růstových fázích, optimální je aplikovat ve fázi 2–8 přeslenů. Heřmánkovec přímořský je citlivý ve fázi malé listové růžice.

Pokyny pro aplikaci:

V obilninách bez podsevu se přípravek používá v postemergentní aplikaci od vytvoření 4. listu obiloviny do začátku sloupkování (BBCH 14–30).

V kukuřici se přípravek používá především k hubení durmanu obecného, svlačce rolního a svízele přítuly. Pro kukuřici je bezpečná aplikace v růstové fázi od 2. do 5. listu (BBCH 12–15). Osivářské linie jsou k přípravku citlivější.

V máku se přípravek aplikuje v růstové fázi od 6 listů (BBCH 16). Po jeho aplikaci může dojít k přechodnému rozklesnutí listů máku, které však neovlivní výnos.

Trávy na semeno a okrasné a účelové trávníky - U nově založených porostů ošetřujeme od 4. listů trav (BBCH 16). V následujících letech aplikujeme na jaře při výšce trav 10–15 cm.

Na loukách a pastvinách (stávající porosty) se přípravek aplikuje na jaře při výšce porostu 15–20 cm.

V tulipánech přípravek aplikuje před květem nebo po odkvětu.

V narcisech přípravek aplikuje po odkvětu.

Přípravkem nesmí být zasaženy sousední porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Následné plodiny: V rámci osevního postupu není po sklizni plodiny omezena volba následných plodin.

Náhradní plodiny: V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k předčasné zaorávce plodiny ošetřené přípravkem Tomahawk, doporučuje se před výsevem náhradních plodin provést kultivaci půdy do hloubky 25 cm.

Čištění postřikovače: Ihned po skončení postřiku úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou o objemu 10 % objemu nádrže při prvním vyplachování a 20 % objemu nádrže při druhém a třetím vyplachování. Použití čisticího prostředku zvyšuje účinnost čištění. Po každém vypláchnutí nádrž vyprázdněte. Odmontujte trysky, otevřete víko nádrže, aby byl umožněn přístup vzduchu do všech částí systému.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny (jarní, ozimé), kukuřice, mák setý, tulipán a narcis, louky a pastviny

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

mák setý

10

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 14–30 BBCH AT 0,6-0,8 l 200–400 l plevele dvouděložné
Ječmen ozimý POST 14–30 BBCH AT 0,6-0,8 l 200–400 l plevele dvouděložné
Kukuřice POST 12–15 BBCH AT 0,8 l 200–400 l svízel přítula, konopice,opletka obecná, ptačinec žabinec, durman obecný, plevele dvouděložné
Kukuřice POST 12–15 BBCH AT 1,2 l 200–400 l svlačec rolní, šťovík, ostružiník, kopřiva žahavka, kopřiva dvoudomá
Louky POST při výšce 15–20 cm - stávající porosty 7 1 l 200–400 l šťovík, plevele dvouděložné odolné
Mák POST od 16 BBCH AT 0,5-0,6 l 200–400 l svízel přítula, plevele dvouděložné
Narcis POST po odkvětu - 0,4-0,6 l 200–400 l svízel přítula, plevele dvouděložné
Oves jarní POST 14–30 BBCH AT 0,6-0,8 l 200–400 l plevele dvouděložné
Pastviny POST při výšce 15–20 cm - stávající porosty 7 1 l 200–400 l šťovík, plevele dvouděložné odolné
Proso POST 14–30 BBCH AT 0,6-0,8 l 200–400 l plevele dvouděložné
Pšenice jarní POST 14–30 BBCH AT 0,6-0,8 l 200–400 l plevele dvouděložné
Pšenice ozimá POST 14–30 BBCH AT 0,6-0,8 l 200–400 l plevele dvouděložné
Trávníky POST od 14 BBCH - nově založené porosty, při výšce 10–15 cm - stávající porosty AT 1,5 l 200–400 l pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, jetel plevelný, rdesno, jitrocel kopinatý, svlačec rolní, plevele dvouděložné
Trávy POST od 14 BBCH - nově založené porosty, při výšce 10–15 cm - stávající porosty AT 0,8-1 l 200–400 l množitelské porosty, svízel přítula, plevele dvouděložné odolné
Tritikale ozimé POST 14–30 BBCH AT 0,6-0,8 l 200–400 l plevele dvouděložné
Tulipán POST před květem nebo po odkvětu - 0,4-0,6 l 200–400 l svízel přítula, plevele dvouděložné
Žito ozimé POST 14–30 BBCH AT 0,6-0,8 l 200–400 l plevele dvouděložné
detail