Chemap Agro s.r.o.

TRIMMER 500

Účinná látka

TRIMMER 500

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro zásadité půdy.

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, 75 a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, oves, tritikale, žito

200–400 l /ha

postřik

max. 1×

Zákazy a omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

pšenice, ječmen, oves, tritikale, žito, žito

zákaz zkrmování na zeleno

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé při dávce 20 g přípravku/ha: kokoška pastuší tobolka, ptačinec prostřední, penízek rolní;

Plevele citlivé při dávce 30 g přípravku/ha: pcháč oset, pomněnka rolní, hluchavka nachová, heřmánek pravý, mák vlčí, heřmánkovec přímořský;

Plevele méně citlivé při dávce 30 g přípravku/ha: merlík bílý, opletka obecná, chrpa modrá, violka rolní, rozrazil perský.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity.

Nelze vyloučit snížení kvalitativních a kvantitativních parametrů výnosu u pšenice jarní, ječmene ozimého, žita ozimého a ovsa.

Možný vliv ošetření na fermentační procesy konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin bez omezení.

Náhradní plodiny: Po zaorání obilniny ošetřené přípravkem Trimmer 500 lze vysévat pouze obilniny.

Zpracování půdy snižuje riziko poškození následných plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!

Vliv přípravku na klíčivost pšenice jarní, ječmene ozimého, žita ozimého a ovsa nebyl prověřen.

Ihned po skončení postřiku úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou o objemu 10% objemu nádrže při prvním vyplachování a 20% objemu nádrže při druhém a třetím vyplachování. Po každém vypláchnutí nádrž vyprázdněte. Odmontujte trysky, otevřete víko nádrže, aby byl umožněn přístup vzduchu do všech částí systému.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

obilniny

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 12–39 BBCH, na jaře, plevele 12–14 BBCH AT 20-30 g 200-400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 12–39 BBCH, na jaře, plevele 12–14 BBCH AT 20-30 g 200-400 l max. 1×
Oves jarní POST 12–39 BBCH, na jaře, plevele 12–14 BBCH AT 20-30 g 200-400 l max. 1×
Pšenice jarní POST 12–39 BBCH, na jaře, plevele 12–14 BBCH AT 20-30 g 200-400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 12–39 BBCH, na jaře, plevele 12–14 BBCH AT 20-30 g 200-400 l max. 1×
Tritikale ozimé POST 12–39 BBCH, na jaře, plevele 12–14 BBCH AT 20-30 g 200-400 l max. 1×
Žito ozimé POST 12–39 BBCH, na jaře, plevele 12–14 BBCH AT 20-30 g 200-400 l max. 1×
detail