Chemap Agro s.r.o.

U 46 M FLUID

Účinná látka

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou proti dvouděložným plevelům v obilninách bez podsevu i s podsevem jetele lučního, jádrovinách, peckovinách, stromkovém angreštu a rybízu (proti výmladkům meruzalky zlaté a dvouděložným plevelům), vinné révě, chmelnicích, na loukách a pastvinách, v semenných porostech trav a na nezemědělské půdě.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 15 m, při 75% a 90% redukci pak na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Působení

Účinná látka přípravku MCPA (fenoxykyseliny) působí systémově. Proniká do listových pletiv a je rozváděna do meristematických pletiv a nepříznivě ovlivňuje dělení buněk. Způsobuje deformace listů, stonků a následně vede k uhynutí rostlin.
Účinkuje na dvouděložné jednoleté i vytrvalé plevele.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: pcháč oset, merlíky, laskavce, pěťour maloúborný, plevele brukvovité, starčeky, mléče, chrpa modrák, mák vlčí, konopice, lilek černý, svlačec rolní.

Doporučení

Max. počet ošetření na plodinu celkem: 1× za vegetaci.

Růstová fáze plodin a plevelů v době ošetření:

- pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé pšenice jarní, ječmen jarní, oves setý: bez podsevu - od 4. listu do konce odnožování, tj. BBCH 14–29;

- pšenice jarní, ječmen jarní, oves setý: s podsevem jetele lučního - od 4. listu do konce odnožování, tj. BBCH 14–29; - v době, kdy má jetel luční vyvinuté 2 trojlístky, tj. BBCH 12; - pcháč oset v době, kdy dosahuje 15–20 cm,

- réva vinná - proti svlačci rolnímu od konce července do konce srpna, a to pouze ve vysokém vedení; ve středním vedení výjimečně - až v době ukončení diferenciace květních pupenů; teplota v době ošetření nesmí přesáhnout 20 °C!

- louky a pastviny - pryskyřník prudký od 15 cm do fáze poupat, na jaře;

- jetel luční - v 1. a dalším užitkovém roce - na jaře na vzešlé plevele nebo po seči, jetel má vyvinuté 3 trojlístky, plevele max. 4 pravé listy, tj. BBCH 14; teplota v době ošetření nesmí překročit 23 °C!

- travní porosty na semeno - při výšce trav 25–30 cm.

Přípravek je účinný na aktivně rostoucí plevele.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Aplikovat při teplotě nad 10 °C.

Srážky do 4–6 hodin po aplikaci snižují účinnost.

Při ošetření přípravkem U 46 M Fluid nesmí žádným způsobem dojít k zasažení zelených částí révy vinné!

Přípravek poškozuje dvouděložné rostliny na loukách a pastvinách!

Pěstování následných plodin bez omezení.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku U 46 M Fluid.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
všechny indikace
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
všechny indikace
20
15
5
5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 14–29 BBCH, jetel luční má 2 trojlístky AT 1,1 l 200–400 l max. 1x, porosty s podsevem jetele lučního
Ječmen jarní POST 14–29 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 1x, jen porosty bez podsevu
Ječmen ozimý POST 14–29 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 1x
Jetel luční POST v 1. a dalším užitkovém roce, na jaře nebo po seči, jetel min. 3 trojlístky 28 0,5 l 200–400 l max. 1x
Louky POST na jaře, pryskyřník prudký od 15 cm do fáze poupat 28 3,4 l 200–400 l max. 1x
Oves jarní POST 14–29 BBCH, jetel luční má 2 trojlístky AT 1,1 l 200–400 l max. 1x, porosty s podsevem jetele lučního
Oves jarní POST 14–29 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 1x, jen porosty bez podsevu
Pastviny POST na jaře, pryskyřník prudký od 15 cm do fáze poupat 28 3,4 l 200–400 l max. 1x
Pšenice jarní POST 14–29 BBCH, jetel luční má 2 trojlístky AT 1,1 l 200–400 l max. 1x, porosty s podsevem jetele lučního
Pšenice jarní POST 14–29 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 1x, jen porosty bez podsevu
Pšenice ozimá POST 14–29 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 1x
Réva vinná POST od konce července do konce srpna 35 2,8 l 200–400 l max. 1x, jen ve vysokém vedení, za určitých podmínek lze ve středním vedení, svlačec rolní
Trávy POST při výšce trav 25–30 cm 28 1,5 l 200–400 l max. 1x, semenné porosty
Tritikale ozimé POST 14–29 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 1x, pouze tritikale ozimé
Žito ozimé POST 14–29 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 1x, pouze žito ozimé
detail