Chemap Agro s.r.o.

VICTUS 4 OD

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody

SPe1:
- Za účelem ochrany podzemní vody aplikujte tento přípravek nebo jiný , jestliže obsahuje účinnou látku nicosulfuron v maximálním množství 40 g úč.l/ha/rok.

SPe2:
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, heřmánkovec přímořský, penízek rolní.
Plevele méně citlivé: violka rolní, pýr plazivý, merlík bílý.

Doporučení

Růstové fáze plodiny v době aplikace: BBCH 14–17, tj. 4–7 listů.

Růstové fáze plevelů:

- ježatka kuří noha - do BBCH 21, tj. do počátku odnožování,

- pýr plazivý - BBCH 13–14, tj. 3–4 listy,

- plevele dvouděložné - BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině.

Déšť do 3 hodin po ošetření může redukovat výsledný účinek ošetření.

Nepoužívejte v porostech, ovlivněných faktory, které oslabují růst ošetřované plodiny a kvalitu ošetření.

Po ošetření kukuřice nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity - chloróza a deformace listů, zpomalení růstu a vývoje rostlin.

Citlivost odrůd kukuřice konzultujte s držitelem registrace!

Následné plodiny: Ozimé obilniny lze zařadit za 4 měsíce od aplikace, jarní obilniny za 8 měsíců, ostatní plodiny za 10 měsíců od ošetření.

Náhradní plodiny: V případě náhrady již ošetřené kukuřice je možné zařadit pouze kukuřici. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Žadatel nepožaduje kombinaci přípravku na ochranu rostlin s jiným přípravkem nebo adjutantem, proto kompatibilita podle bodu 6.2 části A přílohy 1. vyhlášky č. 329/2004 Sb. nebyla hodnocena.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 14–17, tj. 4–7 listů AT 1 l 300 l pouze kukuřice setá mimo kukuřice cukrová
detail