Chemap Agro s.r.o.

VICTUS 4 OD

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody

SPe1:
- Za účelem ochrany podzemní vody aplikujte tento přípravek nebo jiný , jestliže obsahuje účinnou látku nicosulfuron v maximálním množství 40 g úč.l/ha/rok.

SPe2:
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, heřmánkovec přímořský, penízek rolní.
Plevele méně citlivé: violka rolní, pýr plazivý, merlík bílý.

Doporučení

Růstové fáze plodiny v době aplikace: BBCH 14–17, tj. 4–7 listů.

Růstové fáze plevelů:

- ježatka kuří noha - do BBCH 21, tj. do počátku odnožování,

- pýr plazivý - BBCH 13–14, tj. 3–4 listy,

- plevele dvouděložné - BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině.

Déšť do 3 hodin po ošetření může redukovat výsledný účinek ošetření.

Nepoužívejte v porostech, ovlivněných faktory, které oslabují růst ošetřované plodiny a kvalitu ošetření.

Po ošetření kukuřice nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity - chloróza a deformace listů, zpomalení růstu a vývoje rostlin.

Citlivost odrůd kukuřice konzultujte s držitelem registrace!

Následné plodiny: Ozimé obilniny lze zařadit za 4 měsíce od aplikace, jarní obilniny za 8 měsíců, ostatní plodiny za 10 měsíců od ošetření.

Náhradní plodiny: V případě náhrady již ošetřené kukuřice je možné zařadit pouze kukuřici. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Žadatel nepožaduje kombinaci přípravku na ochranu rostlin s jiným přípravkem nebo adjutantem, proto kompatibilita podle bodu 6.2 části A přílohy 1. vyhlášky č. 329/2004 Sb. nebyla hodnocena.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 14–17, tj. 4–7 listů AT 1 l 300 l pouze kukuřice setá mimo kukuřice cukrová
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
21%
5%
50%
detail