Chemap Agro s.r.o.

VICTUS 4 SC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody aplikujte tento přípravek nebo jiný , jestliže obsahuje účinnou látku nicosulfuron v maximálním množství 40 g úč.l./ha/rok.
SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody

Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci přípravku do kukuřice zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 3 m, při 75 % a 90 % redukci pak na 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, heřmánkovec přímořský, penízek rolní, violka rolní. Plevele méně citlivé: pýr plazivý, merlík bílý.

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době ošetření: BBCH 14–17, tj. 4–7 listů.
Růstové fáze plevelů: - ježatka kuří noha - do BBCH 21, tj. do počátku odnožování; - plevele dvouděložné jednoleté - BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Déšť do 3 hodin po ošetření může redukovat výsledný účinek ošetření.
Nepoužívejte v porostech, ovlivněných faktory, které oslabují růst ošetřované plodiny a kvalitu ošetření.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Po ošetření kukuřice nelze vyloučit zpravidla přechodné projevy fytotoxicity - chlorózy, deformace, nekrózy, zpomalení růstu.
Citlivost odrůd konzultujte s držitelem registrace!
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!
Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.
Držitel registrace uvede na etiketě postup čištění, který byl navržen a doložen v rámci žádosti o registraci.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
Kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
Kukuřice
3
3
1
1

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 14–17 BBCH AT 1 l 300 l max. 1×, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté, kukuřice setá mimo kukuřice cukrová
detail