Chemap Agro s.r.o.

ZEAGRAN 350

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 12 m vzhledem k povrchové vodě. Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m vzhledem k povrchové vodě, při 50 % redukci pak na 5 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte při aplikaci do kukuřice neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé - merlík bílý, ptačinec žabinec, rdesno ptačí, kopřiva žahavka, lilek černý.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 12–16, tj. 2–6 list.

Růstová fáze plevelů: BBCH 12–14 tj. 2–4 pravé listy.

Počet aplikací: 1× v plodině

Dávka vody: 200–400 l/ha

Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny.

Následné plodiny: Při nepříznivých povětrnostních podmínkách jsou možné škody na následných plodinách, zejména na ozimých obilninách.

Náhradní plodiny: Po předčasném zaorání porostu lze pěstovat pouze kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje postřikem.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
12
5
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12–16, tj. 2–6 list 60 2 l 200–400 l max. 1×
Kukuřice POST 12–18 BBCH, plevele 10–18 BBCH AT 1,5-2 l 200–400 l max. 1×
detail