Chemap Agro s.r.o.

JANUS FS 180

Účinná látka

Charakteristika

Mořidlo
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Maximální počet aplikací: 1 x za rok (moření osiva)
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SP1 Zabraňte kontaminaci vod

Spektrum účinnosti

Maločlenec čárkovitý. Přípravek vykazuje vedlejší účinnost na dřepčíky, drátovce, mšice a květilku řepnou.

Doporučení

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Množství vody aplikované s mořidlem konzultujte s držitelem registrace.
Přípravek není vhodný pro lokality s předpokladem silného výskytu maločlence. Přípravek vykazuje vedlejší účinnost na dřepčíky, drátovce, mšice a květilku řepnou.
Přípravek JANUS FS 180 se aplikuje max. 1× za vegetaci.
Vliv přípravku na klíčivost osiva dané odrůdy konzultujte s držitelem registrace přípravku.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte během jedné vegetační sezóny přípravky, které obsahují účinnou látku typu neonikotinoidu (např. clothianidin, imidacloprid, acetamiprid, thiacloprid, thiamethoxam) nebo pyretroidu (např. beta-cyfluthrin, deltamethrin, alfa-cypermethrin, bifenthrin, cypermethrin, etofenprox, cyhalothrin, zeta-cypermethrin ), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ mořícího zařízení.
Pytle od namořeného osiva musí být řádně označeny, nesmí být použity k jiným účelům a musí být zlikvidovány ve schválených zařízeních.
Namořené osivo musí být řádně označeno.
Obaly s osivem ošetřeným přípravkem JANUS 180 FS musí být označeny informací, že osivo bylo ošetřeno účinnou látkou clothianidin. Na obalech musí být uvedena opatření ke zmírnění rizika při nakládání s osivem ošetřeným přípravkem JANUS 180 FS.
Namořené osivo nesmí být použito ke konzumním ani krmným účelům.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Maločlenec čárkovitý moření osiva při obalování semen AT 0,1 l/VJ 1VJ = 100.000 semen,nevhodný při silném výskytu škůdce
Řepa krmná Maločlenec čárkovitý moření osiva při obalování semen AT 0,1 l/VJ 1VJ = 100.000 semen,nevhodný při silném výskytu škůdce
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail