Chemap Agro s.r.o.

JANUS FS 180

Účinná látka

Charakteristika

Mořidlo
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Maximální počet aplikací: 1 x za rok (moření osiva)
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SP1 Zabraňte kontaminaci vod

Spektrum účinnosti

Maločlenec čárkovitý. Přípravek vykazuje vedlejší účinnost na dřepčíky, drátovce, mšice a květilku řepnou.

Doporučení

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Množství vody aplikované s mořidlem konzultujte s držitelem registrace.
Přípravek není vhodný pro lokality s předpokladem silného výskytu maločlence. Přípravek vykazuje vedlejší účinnost na dřepčíky, drátovce, mšice a květilku řepnou.
Přípravek JANUS FS 180 se aplikuje max. 1× za vegetaci.
Vliv přípravku na klíčivost osiva dané odrůdy konzultujte s držitelem registrace přípravku.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte během jedné vegetační sezóny přípravky, které obsahují účinnou látku typu neonikotinoidu (např. clothianidin, imidacloprid, acetamiprid, thiacloprid, thiamethoxam) nebo pyretroidu (např. beta-cyfluthrin, deltamethrin, alfa-cypermethrin, bifenthrin, cypermethrin, etofenprox, cyhalothrin, zeta-cypermethrin ), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ mořícího zařízení.
Pytle od namořeného osiva musí být řádně označeny, nesmí být použity k jiným účelům a musí být zlikvidovány ve schválených zařízeních.
Namořené osivo musí být řádně označeno.
Obaly s osivem ošetřeným přípravkem JANUS 180 FS musí být označeny informací, že osivo bylo ošetřeno účinnou látkou clothianidin. Na obalech musí být uvedena opatření ke zmírnění rizika při nakládání s osivem ošetřeným přípravkem JANUS 180 FS.
Namořené osivo nesmí být použito ke konzumním ani krmným účelům.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Maločlenec čárkovitý moření osiva při obalování semen AT 0,1 l/VJ 1VJ = 100.000 semen,nevhodný při silném výskytu škůdce
Řepa krmná Maločlenec čárkovitý moření osiva při obalování semen AT 0,1 l/VJ 1VJ = 100.000 semen,nevhodný při silném výskytu škůdce
detail