Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

NUPRID 600 FS (red)

Účinná látka

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchovým vodám.
SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Dávka vody: podle typu mořičky

Způsob aplikace: moření osiva

Max. počet aplikací v plodině:

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení - mořičky.

Nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy.

Pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý Mšice moření AT 1,16 l/t mšice, přenašeči viróz,max. 1×
Pšenice ozimá Mšice moření AT 1,16 l/t mšice, přenašeči viróz,max. 1×
detail