Chemap Agro s.r.o.

NUPRID 600 FS (white)

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchovým vodám. Věta je uvedena bez označení SPe3.
SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
cukrovka
podle typu mořičky
moření osiva

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení - mořičky.

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy.

Pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Mšice maková moření osiva AT 150 ml/VJ (100 000 semen)
Cukrovka Květilka řepná moření osiva AT 150 ml/VJ (100 000 semen)
Cukrovka Maločlenec čárkovitý moření osiva AT 150 ml/VJ (100 000 semen)
Cukrovka Dřepčík řepný moření osiva AT 150 ml/VJ (100 000 semen)
detail