Chemap Agro s.r.o.

PHOSTOXIN TABLETY

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Tableta o hmotnosti 3 g uvolní 1 g fosfinu.

Ochrannou lhůtu není třeba stanovit. Je pokryta dobou nutnou na odvětrání objektu.

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

obilniny, osivo, rýže, sila, sklady prázdné, mlýny

fumigace

1× za rok

Doba expozice při fumigaci vzhledem k teplotám komodit:

Teplota komodity

Minimální doba expozice

pod 10 °C

fumigace se neprovádí

10–12 °C

8 dnů (192 hodin)

12–15 °C

7 dnů (168 hodin)

16–20 °C

6 dnů (144 hodin)

21–25 °C

5 dnů (120 hodin)

Výše uvedená doba je minimální, je vhodné ji o 1–2 dny prodloužit. Minimální doba expozice se počítá od okamžiku ukončení aplikace přípravku. Doba vlastní aplikace, se do doby expozice nezapočítává.

Ošetřovaná komodita

Ochranná lhůta po odvětrání

nezpracovaná obilná zrna

7 dnů

Ošetřená komodita se před dalším použitím (po uplynutí ochranné lhůty po odvětrání) musí přečistit a odstranit zbytky po rozkladu přípravku.

Pro aplikaci v uzavřených skladech a silech:

Před ošetřením uskladněných produktů je třeba provést důkladné utěsnění ošetřovaného prostoru (všechny pórovité povrchy, místa spojů a prasklin a dočasně také vstupní a výstupní otvory, dveře, okna, poklopy apod.). Zajistěte všechny vstupy do kanalizace, včetně odpadů. Je možné během aplikace nechat v přízemí otevřená okna, která se uzavřou po rozmístění přípravku.

Objekt zajistěte před vstupem nepovolaných osob (tj. osob neprovádějících vlastní aplikaci).

Objekty určené k ošetření musí být viditelně označeny ze všech přístupových stran: NEBEZPEČÍ. Objekt se chemicky ošetřuje (doplnit název přípravku). VSTUP ZAKÁZÁN.

Doplňte datum / termín do kdy nevstupovat.

Doplňte název, adresu a telefonní kontakt na firmu, která fumigaci provádí a zodpovídá za ni.

Výstraha se odstraní až po uvolnění objektu.

Nezbytná jsou též profylaktická opatření - dodržování dobré hygieny skladů je prvořadé (důkladné mechanické vyčištění včetně obtížně přístupných míst).

K zajištění dostatečné účinnosti ve skladech je nutné rovnoměrné rozmístění přípravku.

Neprovádějte aplikaci při teplotách komodity pod 10 °C.

Doporučená expozice je 3–8 dnů (v závislosti na prostorové dispozici budovy, teplotě a vlhkosti).

Stanovte dávku přípravku (resp. fosfinu potřebnou pro fumigaci) s ohledem na množství komodity a vyberte místa vhodná pro aplikaci.

Aplikace se provádí:

a) pomocí automatického dávkovače do ošetřované komodity (tj. zrn či semen) na páse dopravníku nebo v okamžiku nakládky do sila nebo zásobníku;

b) položením na nehořlavé tácky umístěné na povrchu hromady komodity (např. obilí a semena ve vacích, balících a pytlích…);

c) pomocí speciálních sond přímo do hromad volně ložené komodity v pravidelných odstupech (cca 1,2–1,5 m od sebe do tvaru mřížky).

Metodu aplikace na nehořlavé tácky umístěné na povrchu hromady komodity podle situace upřednostněte před aplikací pomocí speciálních sond přímo do hromad volně loženého substrátu.

Podle potřeby je možné komoditu po aplikaci neprodyšně přikrýt.

Pokud přípravek ve formě pelet bude použit v přímém kontaktu s ošetřenou komoditou, nelze jej použít jako potraviny nebo krmiva k přímé spotřebě (nebezpečí z nezreagovaných zbytků).

Lahve s peletami se otvírají zásadně vně objektu (na čerstvém vzduchu, v bezpečné vzdálenosti od nechráněných osob). Hliníková fólie se odstraní a vyfoukne se uvolněný plyn, který se nahromadil pod víčkem. Po vyfouknutí se lahev opět uzavře plastovou zátkou. Otevře se až při aplikaci.

Vlastní aplikace se provádí od vzdálených míst směrem k východu z objektu.

Přípravek rozmisťujte pravidelně podle připraveného plánu.

Aplikaci musí provádět společně minimálně 2–3 pracovníci a musí být zajištěni další osobou vně objektu.

Doporučuje se použít aplikátor/dávkovač přípravku (nesahat na přípravek rukou).

Obaly otvírejte opatrně, pod víčkem/uzávěrem může být nahromaděný fosfin.

Je-li použita varianta s přikrytím komodity, je třeba zkontrolovat, zda plachta dostatečně přiléhá.

Urychlování fumigace vlhčením přípravku je zakázáno.

Po aplikaci utěsněte vstupní dveře/otvor do ošetřeného objektu.

Po uzamčení a zalepení dveří vypněte v objektu elektrický proud (je-li to možné).

Během doby expozice objekt zajišťuje odborně způsobilá osoba, která zkontroluje okolí objektu a hlídá případný únik plynu. Zjištěné závady se musí odstranit.

Po uplynutí doby expozice je třeba objekt důkladně vyvětrat. Zajistěte, aby i během odvětrávání se k budově ani jejímu bezprostřednímu okolí nepřibližovaly žádné nepovolané osoby. Odvětrávat se nesmí při mlze, dešti, špatných rozptylových podmínkách. Větrání objektu se zahájí nejdéle 2 hodiny před západem slunce. Použijte výkonné ventilátory, které budou pracovat v režimu 2 hodiny provozu a 2 hodiny přestávka minimálně po dobu 2 dní (pokud není stanovena jiná ochranná lhůta podle typu ošetřené komodity v zaplněných skladech a silech). Složitá prostorová dispozice budovy může dobu potřebnou k odvětrání prodloužit.

Poté otevřete okna i dveře a z přikrytých hromad sejměte plachty (jestliže byly použity).

Měřte koncentraci fosfinu v ovzduší v ošetřeném objektu (např. pomocí detekčních trubiček CH31101) i vně objektu, zejména na hranici ochranné zóny, aby se zabránilo expozici místních obyvatel a kolemjdoucích osob. Je-li již pod limitem, měření se nejméně po 2 hodinách znova opakuje. Je-li opět pod limitem, pak je možné zkontrolovat objekt, sebrat případné zbytky přípravku a obalů od nich (do kovové nádoby) a okamžitě je odstranit z objektu. Není-li koncentrace pod limitem, pokračujte v dalším odvětrávání a měření opakujte. Po skončení aplikace důkladně všechny prostory vyvětrejte i ty, které nebyly ošetřeny, ale nachází se v objektu.

Následně zkontrolujte účinnost přípravku, až poté vypracujte předávací protokol.

Limity v pracovním prostředí: fosfin (fosforovodík) PEL 0,1 mg.m3 / NPK-P 0,2 mg.m3

Minoritní registrace - dřevo v přepravních kontejnerech

Vyšší dávka se volí u dřeva a způsobu ložení, kde je zpomalena difuze plynu, což má za následek nedostatečnou distribuci plynného fosfinu.

Ochrannou lhůtu není třeba stanovit. Je pokryta dobou nutnou na odvětrání kontejneru.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

dřevo

ZÁSADNĚ NEVLHČIT

fumigace

1× při naskladnění kontejneru

Doba expozice při fumigaci vzhledem k teplotě dřeva:

Teplota komodity

Minimální doba expozice

pod 5 °C

fumigace se neprovádí

5–10°C

10 dnů (240 hodin)

10–12 °C

8 dnů (192 hodin)

12–15 °C

7 dnů (168 hodin)

16–20 °C

6 dnů (144 hodin)

21–25 °C

5 dnů (120 hodin)

nad 25°C

4 dny (96 hodin)

Výše uvedená doba je minimální, je vhodné ji o 1–2 dny prodloužit. Minimální doba expozice se počítá od okamžiku ukončení aplikace přípravku.

Aplikace se povoluje při splnění následujících podmínek:

1. Před ošetřením naskladněného dřeva je třeba provést důkladné utěsnění ošetřovaného prostoru.

2. Kontejner zajistěte před vstupem nepovolaných osob (tj. osob neprovádějících vlastní aplikaci).

3. Neprovádějte aplikaci při teplotách komodity pod 5 °C.

4. Aplikace se provádí před uzavřením naskladněného kontejneru položením tablet na nehořlavou podložku umístěnou na podlaze u vrat kontejneru.

5. Lahve s tabletami se otvírají zásadně vně kontejneru (na čerstvém vzduchu, v bezpečné vzdálenosti od nechráněných osob). Hliníková fólie se odstraní a vyfoukne se uvolněný plyn, který se nahromadil pod víčkem. Po vyfouknutí se lahev opět uzavře plastovou zátkou. Otevře se až při aplikaci.

6. Aplikaci musí provádět společně minimálně 2–3 pracovníci a musí být zajištěni další osobou vně kontejneru. Doporučuje se použít aplikátor /dávkovač přípravku (nesahat na přípravek rukou). Obaly otvírejte opatrně, pod víčkem/uzávěrem může být nahromaděný fosfin.

7. Urychlování fumigace vlhčením přípravku je zakázáno.

8. Zajistěte utěsnění dveří a větracích otvorů ošetřovaného kontejneru.

9. Po uplynutí doby expozice je třeba kontejner důkladně vyvětrat.

10. Zajistěte, aby i během odvětrávání se ke kontejneru, ani k jeho bezprostřednímu okolí nepřibližovaly žádné nepovolané osoby. Odvětrávat se nesmí při mlze, dešti, špatných rozptylových podmínkách. Větrání kontejneru se zahájí nejdéle 2 hodiny před západem slunce.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Sklady Skladištní škůdci fumigace - 8-12 tabl./t obiloviny pro krmné účely v silech
Sklady Dřevokazný hmyz fumigace 5–10 tabl./m3 dřeva (=5–10 g PH3/m3) dřevo v přepravních kontejnerech, minor. reg.: ÚKZÚZ
Sklady Skladištní škůdci fumigace - 8-12 tabl./t obiloviny pro krmné účely v podlahových skladech
Sklady Skladištní škůdci fumigace - 8-12 tabl./t osivo pytlované v podlahových skladech
Sklady Skladištní škůdci fumigace - 8-12 tabl./t sila prázdná, sklady prázdné, mlýny
Sklady Skladištní škůdci fumigace - 2-3 tabl./m3 rýže v pytlích, žocích ve skladech
detail