Chemap Agro s.r.o.

AKTICALC

Účinná látka

Balení

500 kg

Charakteristika

AKTICALC IV. GENERATION - HNOJIVO ES - Typ hnojiva: G.1.1b Vápenec – vysoká kvalita - Granulovaný vápenec
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Právní zástupce

Doporučení

HNOJIVO ES

Typ hnojiva: G.1b Vápenec – vysoká kvalita

Deklarovaný obsah živin:

Živina

% hmotnostní

Celkový vápník jako CaCO3

97,85

Celkový vápník jako CaO

54,8

Celkový vápník jako Ca

39,1

Neutralizační hodnota

50-55

Čistá hmotnost: 500 kg

Reaktivnost: 100 %

Vlhkost: 7 % (+/ – 2 %)

Velikost částic: jemnost mletí: 50 % <20 µm; 96 % <90 µm

Velikost granulí: 2-8 mm

Výrobce: (ve smyslu ES 2003/2003): Polcalc Sp. z o.o., závod: Základ Podukcji Nawozów Wapniowych w Lubieniu Kujawskim

Rozsah a způsob použití:

Granulovaný vápenec AKTICALC IV. GENERATION je vysoce kvalitní vápenaté hnojivo. Jedna´ se o inovativní výrobek, který je vysoce reaktivní (100 %) s 98% obsahem uhličitanu vápenatého (CaCO3) z ložisek prˇi´rodni´ho krˇi´dove´ho vápence. Cely´ vy´robni´ proces je ekologicky´ a bezpecˇny´.

PROCˇ PRA´VEˇ GRANULOVANY´ VA´PENEC?

Va´pneˇni´ je za´sadni´ pro prˇijatelnost zˇivin a strukturu pu°dy. V zemeˇdeˇlstvi´ je va´pni´k du°lezˇity´ i jako zˇivina, pro vodni´ rezˇim, a pu°sobi´ v pu°deˇ i fytosanita´rneˇ. Ze zˇivin je nejdu°lezˇiteˇjsˇi´ pro prˇijatelnost fosforu. Di´ky 100 % reaktiviteˇ, 98% obsahu CaCO3 a vy´borne´ rozpustnosti dosa´hneme prˇi aplikaci na povrch rychle´ optimalizace pH ve vrstveˇ 0-25 cm, kde je dobra´ prˇijatelnost zˇivin nejdu°lezˇiteˇjsˇi´. Va´penec je mozˇne´ di´ky granulaci a nizˇsˇi´ prasˇnosti, snadno aplikovat beˇzˇny´mi rozmetadly i za me´neˇ vhodny´ch poveˇtrnostni´ch podmi´nek. O daleko nizˇsˇi´ch da´vkach nezˇ prˇi bezˇne´m va´pneni.

AKTICALC IV. GENERATION by měl být aplikován podobně jako jiná granulovaná hnojiva pomocí standardních rozmetadel hnojiv. Testováním bylo zjištěno, že pro většinu rozmetadel dostupných na českém trhu se toto hnojivo vyznačuje vynikajícími parametry aplikace.

Nejdůležitější výhody:

  • Je tvořen vysoce reaktivním, zároveň však bezpečným CaCO3 získaným z ložisek přírodního křídové vápence v rámci ekologického a bezpečného výrobního procesu.
  • Je granulovaný a  snadno rozpustný ve vodě, která urychluje změnu pH půdy.
  • Aktivuje absorpci dusíku, fosforu, vápníku, hořčíku a bóru.
  • Stimuluje tvorbu blahodárné mikroflóry.
  • Zlepšuje fyzikální strukturu půdy.

DOPORUČENÁ APLIKACE

Typ plodiny Optimální pH

Dávka granulovaného hnojiva AKTICALC (kg/ha)

Nejlepší období aplikace Přihnojování půdními živinami Hnojení organickým hnojivem v intervalech

Brambory

4,0 - 7,0

400–500

zakládání až zapojeni porostu

v růstové fázi

minimálně 10 týdnů

Cukrová řepa

6,0 - 7,5

500–1000

zakládání až zapojeni porostu

v růstové fázi

minimálně 5 týdnů

Ječmen

6,0 - 7,5

500–1000

setí až konec odnožování

v růstové fázi

minimálně 5 týdnů

Kukuřice

6,6 - 7,0

500–1000

setí až do fáze 4 listů

v růstové fázi

minimálně 5 týdnů

Pšenice

6,5

500–1000

setí až konec odnožování

v růstové fázi

minimálně 10 týdnů

Řepka olejka

6,0 - 7,0

400–600

zakládání až zapojeni porostu

v růstové fázi

minimálně 5 týdnů

Travní porost

6,0 - 7,5

500–1000

celoročně

ano

minimálně 10 týdnů

Dávky se vztahují pouze na hnojivo AKTICALC IV. GENERATION a byly stanoveny na základě metody inteligentního a systematického hnojení křídovým vápencem. Více informací najdete na webových stránkách www.bioaktiv.cz

Termín aplikace:

Hnojivo lze používat po celý rok nebo v závislosti na potřebách plodin

Skladování

Hnojivo skladujte a převážejte v originálních neprodyšně uzavřených obalech, při teplotě od +5 °C do +30 °C, vyvarujte se náhlých změn teplot. Během skladování v nevhodných podmínkách (např. v teplotě pod +5 °C) může dojít k částečnému vysolení nebo k přebarvení hnojiva. Vzniklé krystaly se znova po zředění vodou rozpustí. Tyto procesy nemají vliv na kvalitu výrobku. Zbytek pracovní tekutiny by měl být rozprášen na postříkaném povrchu. Nesmí být vléván do kanalizačního systému. Neskladovat ve vrstvách. Obsah/obal likvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor vápnění půdy zakládání až zapojení porostu 400-500 kg
Cukrovka vápnění půdy zakládání až zapojení porostu 500-1000 kg
Ječmen jarní vápnění půdy setí až konec odnožování 500-1000 kg
Ječmen ozimý vápnění půdy setí až konec odnožování 500-1000 kg
Kukuřice vápnění půdy setí až do fáze 4 listu° 500-1000 kg
Louky vápnění půdy zakládání až zapojení porostu 500-1000 kg
Pastviny vápnění půdy zakládání až zapojení porostu 500-1000 kg
Pšenice jarní vápnění půdy setí až konec odnožování 500-1000 kg
Pšenice ozimá vápnění půdy setí až konec odnožování 500-1000 kg
Řepka olejka, jarní vápnění půdy zakládání až zapojení porostu 400-600 kg
Řepka olejka, ozimá vápnění půdy zakládání až zapojení porostu 400-600 kg
detail