Chemap Agro s.r.o.

AMALGEROL PREMIUM

Účinná látka

Charakteristika

Tekutý přípravek, pomocná látka působící na půdu a rostlinu, sloužící k mikrobiálnímu oživení půdního profilu, k asanaci enviromentálních pedologických a hydrologických podmínek. Působením Amalgerolu Premium dochází k masivnímu pomnožení půdních dekompozičních mikroorganismů rozkládajících organické dusíkaté látky i další hůře rozložitelné sloučeniny typu celulózy. V zemích EU je schválen pro použití v provozech ekologického zemědělství.
Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Je určen pro oblast rostlinné výroby jako speciální pomocná látka, fungující v podobě biologického stimulátoru fyziologických funkcí v půdním profilu, ale i v porostech kultur (polních plodin, v zahradnictví i ovocnářství, v péči o trávníky, parky a při produkci květů).

Doporučení

Amalgerol Premium je složen z více než 40 komponentů - rostlinných a éterických olejů, minerálních destilátů a bylinných výtažků, navíc je obohacen extraktem z mořských řas.Nezanedbatelný je výrazný podpůrný vliv na rozklad posklizňových zbytků v půdě. Lehce stravitelný zdroj uhlíku aktivuje mikrobiální život v půdě, což je jedním z klíčových stimulátorů vývoje rostlin. Je to přípravek, který působí současně na půdu, kořenový systém, olistění a celkový vývoj rostliny. Přidáním do ornice navozuje stimulaci tzv.půdního dýchání a to až o 96%. V procesu zmnožení životních dějů se mimo jiné vytváří teplo. Minimální zvýšení teploty půdy o 1–1,5 °C způsobí zvýšené uvolnění živin přijatelných pro rostliny o 15–25 %.
Je podpůrným prostředkem dekompozice organických látek, zlepšovatelem i urychlovačem pozitivních proměn v průběhu kompostování.
Oblast působnosti Amalgerolu Premium je likvidace biologicky rozložitelných odpadů za účasti mikrobiálních kooperantů a proces kompostování. Za příznivého a k živinám šetrného rozkladu organické hmoty za účasti Amalgerolu Premium probíhá biodegradace organické hmoty s omezeným uvolňováním sorpčního komplexu v podobě kvalitního humusu.

Návod k použití

Posklizňové zbytky a bezorebné zpracování půdy
Při bezorebném zpracování je důležité, aby rostlinné zbytky byly co nejdříve rozloženy a nešířily se přitom na hlavní plodinu choroby. V různých podmínkách pak proběhne různě kvalitní rozklad těchto rostlinných tkání, nezřídka za hlavní účasti hnilobných procesů a při rozvoji celé řady plísní. Přípravek Amalgerol Premium podporuje obdělávání půdy. Jeho vlivem v ošetřené půdě tlejí veškeré posklizňové zbytky, které zůstávají po sklizni na poli nebo v půdním profilu. Pomáhá vytvářet ideální podmínky pro dokonalý rozklad posklizňových zbytků a zvyšuje účinnost bezorebného obdělávání půdy. Svým přírodním složením podporuje mikroorganismy ke zrychlenému pomnožení a ty se účinně podílejí na příznivém a kvalitním rozkladu organických hmot. Dalším důsledkem těchto reprodukčních dějů u půdních dekompozičních mikroorganismů se půda rychleji zahřeje a živiny se pod tímto vlivem stanou pro rostliny dostupnější, kořenový systém je mohutnější a násobí se tak schopnost rostliny čerpat živiny a vláhu ze spodních vrstev půdy, dokonce i v sušších podmínkách. Pro ošetření posklizňových zbytků se provede plošný postřik roztokem:
200–300 l vody + 20–30 kg močoviny a 2–3 l Amalgerolu Premium (při ošetření kukuřičné slámy 4–6 l Amalgerolu Premium)

Popis mísitelnosti

!POZOR NEMÍCHAT S KAPALNÝM HNOJIVEM DAM!
Do této směsi lze přimíchat i potřebné agrochemikálie (herbicidy, fungicidy). Toto je doporučené složení roztoku pro ošetření 1 hektaru. Postřik se použije 3–5 dní před vlastním mechanickým obděláváním půdy prostřednictvím vhodného postřikovače.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
detail