Chemap Agro s.r.o.

POLYTANOL

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Termín aplikace: Proti hryzci vodnímu a hraboši polnímu se ošetřuje podle signalizace, max. 1× za vegetační období.
Aplikace přípravku: Přípravek se aplikuje ručně do nor.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Pracujte vždy na návětrné straně. Zabraňte spláchnutí Polytanolu do kanalizace, vodotečí a do zdrojů pitné vody (studní). Přípravek nesmí proniknout do podzemní vody.
Přípravek aplikujte pouze na volném prostranství; neaplikujte v jakýchkoli uzavřených prostorách, budovách, sklenících a fóliovnících, ani v jejich bezprostřední blízkosti. Po vsypání přípravku převrstvit otvor drnem nebo zeminou, aby se fosfan uvolněný reakcí s půdní vlhkostí mohl šířit v celém systému chodeb škůdců. Otvory po aplikaci je vhodné mírně udusat.
Polytanol nesmí být aplikován během deště nebo za mlhy, po dešti nebo do velmi vlhké půdy.
Originální balení přípravku Polytanol otevírejte pouze na volném prostranství; celý obsah balení (dózy) spotřebujte neprodleně – přesně v souladu s návodem k použití – nejpozději do konce pracovního dne. Otevřené balení (dózu) nikdy neuzavírejte; pokud obsah nespotřebujete do konce pracovního dne, aplikujte zbylý obsah hluboko do půdy. Nespotřebované zbytky otevřených balení (dóz) nesmí být znovu skladovány.
Aplikaci je třeba předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu).
Vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy (po dobu 7 dní po aplikaci) nápisem: Chemicky ošetřeno.
Po dobu 7 dní po ošetření je doporučeno zamezit pohybům osob i zvířat na ošetřené ploše.

Přípravek Polytanol smí aplikovat pouze profesionální uživatel.

Přípravek Polytanol není určen k volnému prodeji pro malospotřebitele, pracoviště používající tento přípravek musí mít fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44a odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pracovníci zacházející s tímto přípravkem musí být pravidelně proškolování podle § 103 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Pracujte vždy na návětrné straně. Zabraňte spláchnutí Polytanolu do kanalizace, vodotečí a do zdrojů pitné vody (studní). Přípravek nesmí proniknout do podzemní vody.

Přípravek aplikujte pouze na volném prostranství; neaplikujte v jakýchkoli uzavřených prostorách, budovách, sklenících a fóliovnících, ani v jejich bezprostřední blízkosti. Po vsypání přípravku převrstvit otvor drnem nebo zeminou, aby se fosfan uvolněný reakcí s půdní vlhkostí mohl šířit v celém systému chodeb škůdců. Otvory po aplikaci je vhodné mírně udusat.

Polytanol nesmí být aplikován během deště, nebo za mlhy, po dešti nebo do velmi vlhké půdy.

Originální balení přípravku Polytanol otevírejte pouze na volném prostranství; celý obsah balení (dózy) spotřebujte neprodleně - přesně v souladu s návodem k použití - nejpozději do konce pracovního dne. Otevřené balení (dózu) nikdy neuzavírejte; pokud obsah nespotřebujete do konce pracovního dne, aplikujte zbylý obsah hluboko do půdy. Nespotřebované zbytky otevřených balení (dóz) nesmí být znovu skladovány.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail