BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Informace a doporučení pro autory odborných článků

Název článku:

Název článku by měl být výstižný a stručný. Maximální délka by měla být do 25 znaků, optimálně 15 znaků. V případě dlouhých názvů příspěvků si redakce vyhrazuje právo upravit název příspěvku se zachováním původního významu bez předchozí konzultace s autorem.

Obsah:

Obsah příspěvku by měl být jasný a výstižný a stručně popisovat rozebíranou tematiku se zaměřením na ochranu, výživu a pěstování v moderní zemědělské výrobě. Příspěvek by měl mít logickou strukturu a postupně stručně popisovat jednotlivé problémy.

Rozsah textu:

Optimální rozsah textu je 2-3 strany A4, řádkování 1, velikost 12. Rozsah textu plně závisí na autorovi. V případě překročení doporučeného rozsahu je třeba se zamyslet, zda téma nerozdělit do více příspěvků nebo příspěvek nezkrátit. Texty se přijímají do redakce pouze elektronicky. V případě nejasností prosím kontaktujte redakci.

Tabulky:

Text příspěvku je vhodné doplnit přiměřeným počtem tabulek (1-2). Každá tabulka by měla obsahovat stručný název popisující její obsah. V tabulkách uvádějte v jakých jednotkách jsou jednotlivé údaje uvedeny. V případě velkého množství tabulek si redakce vyhrazuje právo zkrátit příspěvek bez předchozí konzultace.

Grafy:

K příspěvku by mělo být přiloženo pouze nezbytně nutné množství grafů podle povahy příspěvku, optimálně 1-2. V případě rozsáhlejšího počtu grafu prosím kontaktujte redakci.
Grafy by měly být přiloženy v samostatné souboru (MS Excel) a v žádném případě by neměly být vloženy jako obrázek do textového dokumentu.

Obrázky:

Podpořte kvalitu svého příspěvku zaslanými fotografiemi, které dostatečné vizuálně vysvětlí popisovanou tematiku. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky zasílání fotografií je více popsáno na konci teto strany. Počet fotografií nijak neomezujeme a budeme rádi pokud si budeme moci vybrat.

Schémata a přehledy:

Text příspěvku je vhodné doplnit také schématy, která by jednoduše graficky naznačovala popisovanou problematiku, např. schéma pokusu, cyklus choroby atd. Článek je vhodné doplnit zkrácenými výsledky, různými přehledy, metodou zkoumání... Případně schéma pouze stručně navrhněte a o grafické zpracování se postaráme a při nejasnostech Vám zašleme na korekturu. Tyto doplňky by měly být stručné a výstižné.

Autorská práva:

Zasláním podkladů pro otištění autor nebo autorský kolektiv potvrzuje vlastnictví autorských práv k zaslaným textům i doplňující grafice včetně obrázků, nebo svolení s použitím od právoplatného vlastníka autorských práv k zaslným podkladům. Za dodržení autorských práv plně zodpovídá autor článku.

Uzávěrka:

Uzávěrka přijímání příspěvku je vždy k prvnímu dni předchozího měsíce vydaní časopisu. Veškeré příspěvky, které budou přijaty redakcí časopisu, se zavazujeme zveřejnit nejpozději v následujícím roce po přijetí do redakce. V případě zaslání podkladů příspěvků elektronicky Vám vždy zašleme potvrzení o doručení a přijetí ke zveřejnění. Pokud toto potvrzení neobdržíte, nelze příspěvek považovat za přijatý do redakce.

Digitální fotografie, data

Fotky neupravujte, nesnižujte rozlišení a nekomprimujte. Doporučený formát je jpg, případně png nebo tiff.
Do fotografií nic neznázorňujte ani nepiště (např. šipka, název, atd), popište zvlášť jka fotografii případně upravit.
Pro tisk je třeba rozlišení vyšší než pro obrazovku, a tak často pěkná fotografie bude pro tisk nepoužitelná. V případě nejasností Vám rádi poradíme.

Fotografie nevkládejte do textového dokumentu, ale vždy připojte zvlášť. Do fotek needitujte žádné poznámky, podle Vašich požadavků to rádi uděláme.V případě, že jsou v textu popisky jednotlivých fotografií, jasně k popiskům napište v jakém souboru se tyto fotografie nachází. Pokud je velikost zasílané pošty vetší než 5 MB, rozdělte zásilku do několika e-mailů.

Odborné recenzované příspěvky:

Redakce přijímá po předchozí dohodě příspěvky odpovídající odbornému profilu časopisu v češtině nebo slovenštině. Příspěvek musí být určen výhradně pro publikaci v Agromanuálu a nemůže být v této podobě zadán k uveřejnění v jiném časopise.
Zaslané práce jsou posouzeny, zda odpovídají profilu časopisu a dokumentačním požadavkům, a poté předány k posouzení. , Na základě oponentských posudků rozhodne redakce, bude-li článek přijat do tisku v původním znění nebo odeslán autorovi zpět k doplnění či přepracování, případně vyřazen.
Zpracování rukopisu:

Články mají standardní členění: titulek, souhrn, vlastní text, jména autorů a seznam literatury.
Titulek by měl být stručný a výstižný (max. 20 znaků).
Souhrn se uveřejňuje v češtině/slovenštině a v angličtině, v rozsahu do deseti řádků.
Klíčová slova je nutné připojit v češtině/slovenštině a v angličtině.
Vlastní text by měl vzhledem k charakteru odborné práce obsahovat úvod, provedení sledování, dosažené výsledky a závěr. Text je nutné rozdělit mezititulky. Článek by měl mít hlavní těžiště v informacích využitelných praxí. Aby byl text co nejvíce srozumitelný, je potřeba používat především české (slovenské) názvy organismů a ve stejném duchu volit ekvivalenty cizojazyčných termínů. Jména autorů je nutné uvádět celá, včetně titulů a pracoviště.
Seznam literatury se řídí formou citací podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Sestavuje se podle abecedy, množství použité literatury by mělo odpovídat rozsahu textu.


Technické požadavky:

Rozsah článku lze domluvit individuálně, obvykle však do 4 normostran textu + přiložené obrázky, tabulky a grafy.
Text je nejlépe poslat v textovém editoru MS Word s minimálním formátováním. Práci lze doplnit tabulkami, grafy, schématy a obrázky v kvalitě vhodné pro tisk.
Dokumentační materiál musí být popsán a očíslován v souladu s popisem dokumentace, která se umísťuje na konci textu.
Grafy je nutné zaslat zvlášť v Excelu se zdrojovými daty, obrázky jako samostatné soubory (preferováno JPG), tabulky je třeba vložit do textu.

Další informace:
Ing. Petr Štěpánek, Ph.D., stepanek@kurent.cz, tel.: 777 037 027, šéfredaktor
Ing. Pavel Talich, talich@agromanual.cz, tel.: 725 049 609, odborný redaktor
Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; venclova@kurent.cz, tel.: +420 605 448 231, odborná redaktorka
Ing. Martin Bašta, basta@kurent.cz, tel.: 608 888 893, redaktor

 

Proseeds

detail