BASF
BASF
BASF

AGRA

Podmínky použití stránek a ochrany osobních údajů

Podmínky používání webových stránek provozovaných na doméně www.agromanual.cz

Obecná ustanovení

Provozovatelem těchto internetových stránek je společnost

Kurent, s.r.o., Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice, IČO: 25177338
(dále jen Provozovatel),

která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.agromanual.cz (dále jen Podmínky).

Internetové stránky www.agromanual.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito Podmínkami.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že při používání stránek www.agromanual.cz se bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Pravidly a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
- zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek, www.agromanual.cz nebo je jinak zneužívat,
- zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
- vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů, pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.agromanual.cz které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
- šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Obsah internetových stránek www.agromanual.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedené jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.agromanual.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.agromanual.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.agromanual.cz.

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb jsou používány soubory cookies. Pokud má prohlížeč použití cookies povoleno, považujeme to za souhlas s využíváním standardních cookies z webu Agromanual.cz a uživatel souhlasí s bezpatným uložením na svém zařízení.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.agromanual.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), o ochraně osobních údajů a Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů.

Uživatel předáním osobních údajů při registraci do webu Agromanual.cz souhlasí s jejich uchováním a zpracováním až do písemného odvolání na adrese: agromanual(a)agromanual.cz.

Provozovatel využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro zajištění funkčnosti webu Agromanual.cz, pro informování o změnách na webu Agromanual.cz a marketingové účely Provozovatele. Údaje nejsou předávány dalším osobám. Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí. Osobní údaje jsou Provozovatelem zabezpečeny dle standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Registrací a uvedením osobních údajů na webu Agromanual.cz uživatel prohlašuje, že je starší 15 let. Osobám mladším 15 let je registrování zakázáno.

Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze provozovatelem webových stránek www.agromanual.cz a nebudou předány dalším osobám.

Registrovaný uživatel každým zadáním přihlašovacích údajů a přihlášením se do webu potvrzuje, že se seznámil s aktuálními podmínkami použití webu a zásadami ochrany osobních údajů. V případě nesouhlasu může uživatel bezplatně požádat o vymazání údajů na e-mailu: agromanual(a)agromanual.cz.

Kontaktní údaje a souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze po přihlášení kdykoliv změnit v sekci registrace.

Požádat o vymazání osobních údajů lze kdykoliv na e-mailu: agromanual(a)agromanual.cz.

Podrobnosti o nákládání s osobnímu údaji na webu Agromanual.cz jsou uvedeny zde.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je oprávněn Provozovatel kdykoliv změnit. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

Podmínky byly zveřejněny dne 1. 1. 2018.

detail