BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Ochrana rostlin a pěstování

Nová úroveň herbicidního ošetření Onyx Extra

Nová úroveň herbicidního ošetření Onyx Extra

07. 06. 2023 Ing. Pavel Hasman; Certis Belchim Plevele Zobrazeno 31x

Sortiment herbicidů registrovaných preemergentně do kukuřice je čím dál užší, alespoň co se týče účinných látek a jejich dávkování. Půdní herbicidy navíc potřebují dostatek srážek po výsevu kukuřice, aby mohly vykázat uspokojivou účinnost. To platí především na těžších půdách, kde jsou herbicidy za sucha pevněji poutány.

Možnosti ochrany porostů máku setého proti chorobám

Možnosti ochrany porostů máku setého proti chorobám

07. 06. 2023 Ing. Matěj Satranský, Bc. Patrik Zimmer; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 141x

Intenzivní pozornost je třeba věnovat porostu máku setého v průběhu vegetace, především ve vztahu k ochraně vůči chorobám. Platí to pro produkci semen máku k potravinářským účelům, ale zejména pro porosty množitelské. K nejvýznamnějším chorobám máku patří plíseň máku (Peronospora arborescens) a pleosporová hnědá skvrnitost (Pleospora papaveracea).

Limagrain
Ozimá řepka Onca

Když linka, tak Onca - ryze česká odrůda ozimé řepky

Špičkové liniové odrůdy výnosově za hybridy příliš nezaostávají a pokud se jim věnuje náležitá agronomická péče a pozornost, dokážou je často překonat. Takovým moderním liniovým materiálem je odrůda Onca, registrovaná v roce 2021. Jak během registračních, tak navazujících maloparcelních i poloprovozních pokusů potvrdila svoji výkonnost a zaujala přední příčku v kategorii doporučených liniových odrůd.

Choroby rozchodníků

Choroby rozchodníků

06. 06. 2023 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 127x

Rozchodník (Crassulaceae L.), zahrnující více než 400 druhů, je považován za taxonomicky obtížný druh, který je známější pod starším vědeckým názvem - Sedum. Z rodu rozchodník byly vyčleněny tři, nyní samostatné rody, dudleja (Dudleya), rozchodnice (Rhodiola) a rozchodníkovec (Hylotelephium), který je oblíbený v zahradách jako okrasná rostlina.

Pozdně jarní jednoděložné plevele

Pozdně jarní jednoděložné plevele

05. 06. 2023 Ing. Jan Štrobach, Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 249x

Obecně lze říci, že pozdně jarní plevele vzchází až při vyšších teplotách půdy, zpravidla nad 10 °C. Na orné půdě se objevují v době, kdy jsou již porosty jarních obilnin dobře zapojeny a nemohou jim konkurovat. Vhodnější uplatnění mají v plodinách s pomalým počátečním vývojem nebo v plodinách, které vzchází až později, např. řepa cukrová, kukuřice, polní zelenina, brambory, čiroky aj.

Okénko do zahraničí: Vystavení včel insekticidům ovlivňuje velikost jahod

Okénko do zahraničí: Vystavení včel insekticidům ovlivňuje velikost jahod

03. 06. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 183x

Neonikotinoidové insekticidy aplikované na kvetoucí plodiny mohou mít negativní dopad na včely s důsledky pro opylování plodin. Nová studie z Lund University ve Švédsku ukazuje, že včely samotářky, které při shánění potravy z květů řepky přijímaly pesticid clothianidin, byly pomalejší. Navíc jahody opylované těmito včelami byly menší.

Belanty® - na vlně revyluce v cukrové řepě

Belanty® - na vlně revyluce v cukrové řepě

01. 06. 2023 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 141x

Společnost BASF vyvinula v minulosti celou řadu účinných látek úspěšně používaných v cukrové řepě. Začali jsme se sírou v Kumulusu, po kterém následoval vysoce efektivní azol - epoxykonazol.

Srážkově bohatý červen 2022 ovlivnil výskyt klasových fuzarióz

Srážkově bohatý červen 2022 ovlivnil výskyt klasových fuzarióz

29. 05. 2023 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 261x

Problematika klasových fuzarióz je v podmínkách ČR stále diskutovaným tématem i s ohledem na podíl obilnin v osevních sledech. Ačkoliv se technologie pěstování plodin zdokonalují ve všech směrech, nakonec je to vždy počasí, které dokáže rozhodnout, zda byla volba odrůdy, termínu ošetření a volba účinné látky fungicidu v daném roce úspěšná, či nikoliv.

Jak se u nás pěstují rajčata bez zbytků pesticidů

Jak se u nás pěstují rajčata bez zbytků pesticidů

26. 05. 2023 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 298x

Za zbytky, či chcete-li rezidua, pesticidů považujeme množství pesticidů nebo jejich metabolitů, které zůstane v zemědělské produkci po sklizni. Tyto látky se mohou nacházet také ve zpracovaných zemědělských výrobcích. Výrazně na nebezpečí z nich plynoucí upozornila v roce 1962 americká bioložka Rachel Carson.

Ochrana sóji v roce 2022 se zaměřením na plevele

Ochrana sóji v roce 2022 se zaměřením na plevele

23. 05. 2023 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.1 a kol. Plevele Zobrazeno 285x

Výměra sóji se v ČR i SR neustále zvyšuje. Za meziročním vzestupem jejích ploch stojí mimo jiné extrémní meziroční růst cen průmyslových hnojiv (zejména pak dusíkatých), kdy s ohledem na snížení nákladů došlo k upřednostnění pěstování sóji před kukuřicí. Dalším aspektem byla i mírně vyšší realizační cena sóji než kukuřice z důvodu slabší úrody sóji na jihoamerickém kontinentu.

Problematika vybraných herbicidních látek při pěstování rajčat

Problematika vybraných herbicidních látek při pěstování rajčat

22. 05. 2023 Ing. Adéla Kulhánková; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 282x

Rajče jedlé (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.) z čeledi lilkovité (Solanaceae) je jednoletá rostlina pěstovaná pro své plody, které mohou mít různou barvu i tvar v závislosti na odrůdě. Řadí se mezi velmi oblíbené zeleninové druhy díky své nutriční hodnotě, obsaženým biologicky aktivním látkám a širokému kulinářskému využití.

Vlastnosti pesticidů aplikovaných do květu řepky a jejich vliv na včely

Vlastnosti pesticidů aplikovaných do květu řepky a jejich vliv na včely

21. 05. 2023 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. a kol. Škůdci Zobrazeno 379x

Ochrana řepky v období květu proti chorobám i škůdcům se stala běžnou součástí pěstování řepky. Řepka je hojně navštěvována včelami a dalšími druhy opylovačů, a proto je výběr registrovaných přípravků v tomto období omezen z hlediska ochrany opylovačů.

Povětrnostní podmínky pro pěstování brambor a výskyt plísně bramboru v roce 2022

Povětrnostní podmínky pro pěstování brambor a výskyt plísně bramboru v roce 2022

19. 05. 2023 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 252x

Po několika relativně chladnějších a vlhčích letech byl rok 2022 teplejší a sušší, přičemž zejména u srážek byly pozorovány větší místní rozdíly v jejich množství. I přes celkově vyšší průměrné teploty vzduchu se nevyskytovaly dlouhotrvající horké vlny a ani nebylo zaregistrováno překročení dlouhodobých extrémních teplot.

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (52): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VI. - Ovoce: jablka a hrušky

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (52): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VI. - Ovoce: jablka a hrušky

18. 05. 2023 Ing. Tereza Horská, Ph.D. a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 277x

V tomto příspěvku je představena dynamika degradace reziduí účinných látek fungicidů a insekticidů v jádrovinách. Průběh degradace reziduí byl hodnocen u 20 přípravků v jablkách a u 20 přípravků v hruškách. Účinné látky pesticidů zařazených do hodnocení jsou povolené k použití v systému integrované produkce ovoce. Výsledky studie umožňují zhodnotit možnosti využití pesticidů v systému nízkoreziduální a bezreziduální produkce jablek a hrušní.

Integrovaná ochrana sadů v květnu

Integrovaná ochrana sadů v květnu

17. 05. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 392x

Květen je měsícem, kdy vývoj fenologických fází ovocných druhů, a také škodlivých organizmů spějí kupředu velmi rychlým tempem. Průměrné denní teploty stoupnou na 13 °C a srážkové úhrny (70 mm) se začínají blížit letním měsícům. V první polovině měsíce se počasí stále ještě vyznačuje „aprílovými“ výkyvy, což přináší střídání letních dnů s poklesy pod bod mrazu.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Květen a červen 2023

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Květen a červen 2023

16. 05. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 920x

Na ovocných stromech, zvláště na citlivých odrůdách jádrovin, v tomto období zejména škodí padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) a strupovitost jabloně a hrušně (Venturia inaequalis a V. pyrina). Ze škůdců mohou při přemnožení působit škody obaleči pupenoví - na koncích letorostů sbalené listy; svilušky a různé druhy mšic. Na hrušních může také škodit rzivost hrušně (Gymnosporangium sabinae) a místy i mera skvrnitá a mera hrušňová.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Květen a červen 2023

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Květen a červen 2023

15. 05. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 733x

Proveďte kontrolu zdravotního stavu porostů ozimé pšenice nejpozději ve fázi BBCH 50–51 (začátek metání) a zkontrolujte aktuální napadení porostů chorobami a škůdci. Hnědá rzivost pšenice (rez pšeničná; Puccinia recondita f. sp. tritici), se pravidelně vyskytuje ve všech oblastech pěstování pšenice. Větší riziko šíření hrozí při teplém průběhu jara. Škodlivý je výskyt v době metání pšenice.

Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2023

Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2023

14. 05. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 285x

Informace obsažené v tomto přehledu jsou zveřejněny na základě údajů poskytnutých od zástupců jednotlivých odrůd a hybridů a redakce nenese žádnou zodpovědnost za uvedené údaje.

Změny ve spektru houbových patogenů u pšenice

Změny ve spektru houbových patogenů u pšenice

14. 05. 2023 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 312x

Výskyt houbových patogenů ovlivňuje řada faktorů. Nezbytná je přítomnost náchylné hostitelské rostliny, dostatečné množství inokula patogenu a vhodné podmínky prostředí pro jeho rozvoj. Je známo, že povětrnostní podmínky v daném ročníku výrazně ovlivňují výskyt a intenzitu napadení pšenice.

Současné možnosti regulace plevelů v cukrové řepě

Současné možnosti regulace plevelů v cukrové řepě

12. 05. 2023 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 353x

Regulace plevelů v cukrové řepě je, v porovnání s ostatními plodinami, velmi obtížná, a také nákladná. V konvenčních porostech řepy se mohou (s výjimkou clopyralidu) používat pouze kontaktní a půdní herbicidy, jejichž ošetření je třeba přesně časovat a opakovat. V posledních letech navíc dochází k poměrně dynamické restrikci účinných látek herbicidů používaných v cukrové řepě.

Choroby repky v špecifických podmienkach v roku 2022 a odporúčania pre ďalšiu sezónu

Choroby repky v špecifických podmienkach v roku 2022 a odporúčania pre ďalšiu sezónu

11. 05. 2023 Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Choroby Zobrazeno 288x

Rok 2022 bol z hľadiska výskytu sucha na Slovensku výnimočný. Extrémne suché podmienky sa vyskytli na viac ako polovici územia Slovenska a trvanie sucha bolo na niektorých miestach dlhšie ako 200 dní. Vo väčšine okresov na území Slovenska sucho významne zasiahlo všetky pestované plodiny.

Makadlovka řepná na cukrovce

Makadlovka řepná na cukrovce

10. 05. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 238x

Makadlovka řepná (Scrobipalpa ocellatella) je teplomilný druh, který škodí na řepě v posledních deseti letech. Početnost i škodlivost se do roku 2019 postupně zvyšovaly, cílená ochrana spolu s nepříznivým počasím snížily výskyt v letech 2020–2021 pod práh škodlivosti. V loňském nadprůměrně teplém a v některých oblastech i suchém roce došlo znovu ke slabému poškození porostů, které od vyšších škod zachránil příchod srážek koncem srpna a v září.

Vliv chorob na výnos obilnin

Vliv chorob na výnos obilnin

05. 05. 2023 Ing. Tomáš Fiala; Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 345x

Výnosový potenciál rostlin je v praktickém pěstování v polních podmínkách ovlivňován celou řadou faktorů. Základem pro vysoký výnos je, kromě vhodně zvolené odrůdy, dobré zpracování půdy a dodržení agrotechnických lhůt pro setí.

LG Arnold a LG Auckland - řepky se zeleným strništěm

LG Arnold a LG Auckland - řepky se zeleným strništěm

01. 05. 2023 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 21130x

Neustále rostoucí výnosový potenciál řepky je výsledkem šlechtitelské práce a řady inovací, které pomáhají výnos zvyšovat, nebo chránit.

Užitečné organizmy (43): Nepřátelé roztočů

Užitečné organizmy (43): Nepřátelé roztočů

01. 05. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 263x

Roztoče využívá k vývoji larev pouze několik rodů chalcidek ze dvou čeledí. Nejvíce informací je o parazitoidech klíšťat a predátorech vlnovníků, o parazitoidech hospodářsky nevýznamných roztočů se neví téměř nic.

InVigor® - osiva od BASF: Tuba se bude líbit

InVigor® - osiva od BASF: Tuba se bude líbit

01. 05. 2023 Ing. Roman Sýkora; BASF spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 386x

Za dobu, co rozvíjíme značku osiva InVigor® od BASF, jsme se posunuli o hodně dopředu a je se čím pochlubit. Šlechtění osiv je souběh trpělivosti, preciznosti, odvahy a hlavně štěstí. Výsledky se většinou nedostaví hned, ale s časovým odstupem. Horizont pro uvedení nového hybridu na trh je téměř 10 let.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 67
detail