BASF
BASF
BASF

Ochrana rostlin a pěstování

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (51): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci V. - cibuloviny, kořenová zelenina, salát

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (51): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci V. - cibuloviny, kořenová zelenina, salát

26. 05. 2022 Ing. Tereza Horská, Ph.D., Prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Ochrana obecně Zobrazeno 63x

V tomto příspěvku jsou uvedeny výsledky případové studie zaměřené na využití modelů degradace reziduí pesticidů v cibulovinách, kořenové zelenině a salátu pro účely nízkoreziduální a bezreziduální produkce zeleniny. Příklady degradace reziduí pesticidů jsou uvedeny pro 24 účinných látek ze skupin fungicidů a insekticidů z původně testovaných 32 účinných látek pesticidů v cibuli, póru, mrkvi, kořenové petrželi a salátu.

Kukuřice pod dohledem

Kukuřice pod dohledem

24. 05. 2022 Ing. Jan Hesoun; Sumi Agro Czech, s.r.o Plevele Zobrazeno 54x

Kukuřice setá je v České republice stálice a v osevních postupech má své stabilní místo. Pěstujeme ji přibližně na 300 tis. ha. Její pěstování má svá specifika, klíčová je zejména správná herbicidní ochrana. Jako typická širokořádková plodina se potýká se silnou konkurencí jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů. Typ herbicidu a načasování aplikace ovlivňuje kondici rostliny během celé její vegetační doby, a tím také její výnos.

Proseeds
Účinná regulace problematických plevelů v kukuřici

Účinná regulace problematických plevelů v kukuřici

24. 05. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 87x

Přestože je spektrum herbicidů registrovaných do kukuřice poměrně široké, často dochází k selhání účinnosti na některé níže popsané plevele, a to především v aridních oblastech či za sucha. Výběr herbicidů je proto třeba přizpůsobit plevelnému spektru pozemku a povětrnostním podmínkám.

Limagrain

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

Vysoký výnos, přizpůsobivost, schopnost lépe hospodařit s dusíkem, tolerance chorobám a pevné šešule jsou vlastnosti, které se letos hodí více než jindy. Začneme tím nejdůležitějším - výnosem semen. LG Ambassador čerstvě obsadil v testování ÚKZÚZ SDO 2019–21 spolu s dalšími dvěma hybridy dělené 1. místo s výnosem 119 % na průměr liniových odrůd. Tento výsledek je velmi robustní, protože pochází z 35 lokalit a tří let zkoušení.

NicodiGUARD a MesotriGUARD - osobní strážci vaší kukuřice

NicodiGUARD a MesotriGUARD - osobní strážci vaší kukuřice

23. 05. 2022 Ing. Jana Klimešová a kol.; SOUFFLET AGRO a.s. Plevele Zobrazeno 36x

Kukuřice je v raných růstových fázích velmi vnímavá ke konkurenci plevelů i všem rozmarům počasí, proto musíme k ochraně přistupovat zodpovědně ale bez váhání. Pro kukuřici je nejvhodnější CPOST ošetření (2.–4. list kukuřice) a v praxi je na něj kladen stále větší důraz. Na CPOST aplikaci potřebujeme herbicidní kombinaci, která si poradí se základním spektrem, ale dokáže omezit i vytrvalé plevele.

Výskyt plevelů v porostech cukrovky

Výskyt plevelů v porostech cukrovky

23. 05. 2022 Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 84x

Oproti předchozím letům byla míra zaplevelení porostů cukrovky v roce 2021 nižší. Přesto se stále setkáváme s plochami silně zaplevelenými, kde je intenzita výskytu plevelů i přes provedená regulační opatření natolik vysoká, že dochází k významným ztrátám na výnosech. Které druhy plevelů jsou v současnosti v cukrovce nejškodlivější?

Ochrana proti drátovcům u brambor

Ochrana proti drátovcům u brambor

17. 05. 2022 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 412x

Drátovci jsou v posledních letech stále významnějšími škůdci poškozující kvalitu hlíz. Vzhledem k jejich druhové rozmanitosti, dlouhodobému vývoji larev, polyfágii a poměrně obtížné předvídatelnosti výskytu, je ochrana velmi obtížná a spočívá u brambor hlavně v preventivních opatřeních.

Herbicidy pro preemergentní ošetření kukuřice do všech podmínek

Herbicidy pro preemergentní ošetření kukuřice do všech podmínek

15. 05. 2022 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 172x

Herbicidní ochranu kukuřice není možné řešit jednotným standardním postupem, protože vlhkostní podmínky v období setí kukuřice jsou každý rok rozdílné. Proto je třeba v herbicidní ochraně nabídnout takové přípravky, které dokážete využít v době vlhka preemergentně, ale nastane-li sušší období, použijete tytéž přípravky spolehlivě v časně postemergentním segmentu. Přípravek nezůstane skladem.

Kukuřice bez plevelů

Kukuřice bez plevelů

15. 05. 2022 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Plevele Zobrazeno 162x

Každý pěstitel si klade otázku, jak vyřešit jedním herbicidním ošetřením většinu plevelů na pozemku, aby kukuřice zůstala bez plevelů až do sklizně. Odpovědí je použití některého z následujících herbicidů a herbicidních kombinací.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

14. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 822x

Na ovocných stromech, zvláště na citlivých odrůdách jádrovin, v tomto období zejména škodí padlí jabloně a strupovitost jabloně a hrušně. Na hrušních může také škodit rzivost hrušně.

 Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2022

13. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 530x

Proveďte kontrolu zdravotního stavu porostů nejpozději na začátku metání (BBCH 50–51) a zkontrolujte aktuální napadení porostů chorobami a škůdci. Ze škůdců sledujte zejména vajíčka a larvy kohoutků, mšice a v oblastech, kde se škodlivě projevují larvy bejlomorky sedlové a plodomorky pšeničné a plevové, také výskyty těchto škůdců.

Trebon trochu jiný pyrethroid: Správná volba insekticidu, limitující faktor pro pěstování řepky

Trebon trochu jiný pyrethroid: Správná volba insekticidu, limitující faktor pro pěstování řepky

12. 05. 2022 Ing. Pavel Hasman; Belchim Crop Protection Škůdci Zobrazeno 191x

V posledních letech dochází v EU k velké restrikci insekticidů, což se projevuje ve všech plodinách. Nejvíce však v řepce, která je napadána velkou řadou škůdců a jejich hubení se dnes stává limitujícím faktorem pro její pěstování.

Noví hmyzí škůdci kulturních rostlin a rizika jejich šíření

Noví hmyzí škůdci kulturních rostlin a rizika jejich šíření

11. 05. 2022 Doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D., Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 265x

Druhové složení škůdců i jejich význam se v průběhu času více nebo méně mění, starší z nás to znají ze zkušenosti, mladší se to snadno dozví ze starých publikací o škodlivých činitelích. Význam některých škůdců klesá až se mohou stát bezvýznamnými, škodlivost jiných roste, objevují se škůdci úplně noví.

První aplikace fungicidů v obilninách se blíží: Stačí si správně vybrat

První aplikace fungicidů v obilninách se blíží: Stačí si správně vybrat

11. 05. 2022 Ing. Jiří Vašek; Adama Choroby Zobrazeno 48x

Společnost Adama může nabídnout pěstiteli kvalitní řešení, přitom za rozumnou cenu. Lze je sestavit přesně na míru zdravotnímu stavu porostu tak, aby porost byl řádně ochráněn proti všem hospodářsky důležitým chorobám, ale také řádně zregenerován a zachoval si vysoký výnosový potenciál směrem k vysokému výnosu. Stačí si správně vybrat.

Senzory připojené k rostlině umožňují nepřetržité sledování jejího zdraví

Senzory připojené k rostlině umožňují nepřetržité sledování jejího zdraví

10. 05. 2022 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 106x

Vědci z North Carolina State University vyvinuly sestavu senzorů, která může být připojena k rostlinám, aby mohly být nepřetržitě sledovány choroby rostlin nebo jiné stresy, jako je poškození nebo extrémní teplota. Tým vědců vytvořil senzor připojitelný k rostlině, který neinvazivním způsobem sleduje stres a choroby rostlin měřením těkavých organických sloučenin (VOC) vylučovaných rostlinami.

Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů

Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů

09. 05. 2022 Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 286x

Během předjaří a jara 2022 se bude pozornost soustředit zejména na napadení porostů řepky larvami dřepčíka olejkového (Psylliodes chrysocephala L.) a na hledání možností, jak jejich výskyt v rostlinách snížit. Ve stejné době se bude rozhodovat o zásazích proti stonkovým krytonoscům, krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802) a krytonosci řepkovému (C. napi Gyllenhall, 1837).

Choroby a škůdci kokošky pastuší tobolky

Choroby a škůdci kokošky pastuší tobolky

06. 05. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 141x

Mnohé druhy rostlin, které se objevují ve větším počtu na obhospodařované půdě, jsou automaticky považovány za plevel, který by měl být co nejrychleji odstraněn. Ale četné druhy, pokud nebyly ošetřeny herbicidy či jinými pesticidy, lze využít jako léčivé rostliny. Mezi rozšířené plevele patří kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris L.

Incelo® vám přinese klid

Incelo® vám přinese klid

05. 05. 2022 Ing. Josef Suchánek, Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 255x

Výskyt jednoletých trav je nutné sledovat v celém osevním postupu. V jednotlivých plodinách jejich význam narůstá, proto je třeba používat účinná řešení pro úspěšnou eliminaci. Herbicid Incelo® řeší velmi široké spektrum trávovitých plevelů včetně sveřepů, psárky polní a mrvky myší ocásek v obilninách. Aplikace v kombinaci se smáčedlem BioPower® zajistí vysokou účinnost za všech podmínek. Jeho použití není vyloučeno z OP II.

Ročník 2021 z pohledu škodlivosti stokových krytonosců v porostech řepky

Ročník 2021 z pohledu škodlivosti stokových krytonosců v porostech řepky

04. 05. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 214x

I když je pro většinu lidí pojem „jaro“ v této době ještě dosti vzdáleným pojmem, zemědělci se již psychicky připravují na další sezonu, ve které je čeká řada těžkostí spojená (nejen) s vysokým tlakem hmyzích škůdců. Na tento fakt lze usuzovat ze situace let předešlých a též z omezených možností chemické ochrany.

Výskyt barborky obloučnaté v ozimé řepce

Výskyt barborky obloučnaté v ozimé řepce

02. 05. 2022 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Plevele Zobrazeno 220x

Problémem v současné době jsou zavlékané invazní plevelné rostliny, které mohou působit poměrně značné škody. Významné jsou i expanze našich původních rostlin z nezemědělské půdy na půdu ornou jako například mrvka myší ocásek (Vulpia myuros).

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

01. 05. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain ČR s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 2450x

Vysoký výnos, přizpůsobivost, schopnost lépe hospodařit s dusíkem, tolerance chorobám a pevné šešule jsou vlastnosti, které se letos hodí více než jindy. Začneme tím nejdůležitějším - výnosem semen. LG Ambassador čerstvě obsadil v testování ÚKZÚZ SDO 2019–21 spolu s dalšími dvěma hybridy dělené 1. místo s výnosem 119 % na průměr liniových odrůd. Tento výsledek je velmi robustní, protože pochází z 35 lokalit a tří let zkoušení.

InVigor osiva od BASF, servírujeme bohatou osivářskou tabuli

InVigor osiva od BASF, servírujeme bohatou osivářskou tabuli

01. 05. 2022 Ing. Roman Sýkora; BASF Osivo a sadba Zobrazeno 162x

V minulém článku jsem představil nové odrůdy pro rok 2022. Jedná se o TuYV a dále hybridy v unikátní kombinaci tolerance vůči TuYV a nádorovitosti kořenů. Odrůdy méně náchylné k pukání šešulí, tolerantní k herbicidům či jen velmi zdravotně výhodné, určitě si každý vybere. Naše osivářské menu je mnohem, mnohem bohatší než kdykoli předtím. V celém sortimentu najdete odrůdy vynikající z hlediska rychlého vzcházení a odolnosti vyzimování.

Základní preemergentní a časně postemergentní herbicidní ošetření kukuřice

Základní preemergentní a časně postemergentní herbicidní ošetření kukuřice

01. 05. 2022 Ing. Jiří Matoulek; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 19x

Kukuřice jako čtvrtá nejrozšířenější plodina v České republice se v pěstuje zhruba 320 tis. ha. V našich podmínkách stále dominuje pěstování na siláž pro potřeby živočišné výroby, v menším měřítku pak zrnová kukuřice a v neposlední řadě také vzrůstající využití pro bioplynové stanice. Ať už je kukuřice využívána a pěstována pro jakékoliv účely, základním stavebním kamenem pro dosažení vysokého výnosu je správně zvolená herbicidní ochrana.

Ochrana řepky ozimé na počátku jara

Ochrana řepky ozimé na počátku jara

30. 04. 2022 Ing. Petr Ort; Bayer s.r.o. Škůdci Zobrazeno 223x

Prvním významným krokem v časně jarní ochraně řepky je zpravidla insekticidní zásah proti stonkovým krytonoscům. Pěstitelé řepky měli pro tento zásah v minulých letech k dispozici několik osvědčených insekticidních řešení, která však již dnes nejsou k dispozici. Kvalitní jarní insekticidní ochrana tak vyžaduje hledat nová řešení, která zabezpečí dostatečnou ochranu proti škůdcům.

Ozimé obilniny je třeba odplevelit a dočistit na jaře

Ozimé obilniny je třeba odplevelit a dočistit na jaře

29. 04. 2022 Ing. Petr Portych; Corteva AgriScience Plevele Zobrazeno 317x

Výkupní ceny obilnin byly v době sepsání tohoto článku zajímavé a pokud na této úrovní zůstanou, lépe ještě porostou, vyplatí se do obilnin na jaře investovat. Prvním vstupem do obilnin by i přes vysokou cenu mělo být dusíkaté hnojení a hned za ním je již čas myslet na odplevelení nebo dočištění obilnin od plevelů.

Prognóza výskytu mšic na jaro 2022

Prognóza výskytu mšic na jaro 2022

29. 04. 2022 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 403x

Mšice jsou závažnými škůdci mnoha zemědělských plodin. Proto je důležité pro ochranu rostlin pochopit jejich populační dynamiku. Je snaha předpovědět množství mšic a vyvinout odborné systémy, které by zemědělcům pomohly optimalizovat opatření k minimalizaci ztrát na výnosech a optimalizaci nákladů na ochranu rostlin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 54
detail