BASF
BASF
BASF

AGRA

Plevele

Suchovzdorné a teplomilné plevele

Suchovzdorné a teplomilné plevele

29. 09. 2022 Ing. Jan Winkler, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně, Ing. Igor Děkanovský; Fakultní nemocnice Brno Plevele Zobrazeno 136x

Klimatické změny jsou pro pěstování plodin velkým problémem, protože ohrožují výnosy. Rychle se měnící průběh počasí může omezovat efektivitu regulace škodlivých činitelů včetně plevelů. Dle obecně přijímaných předpovědí bude pokračovat oteplování, doprovázené změnami frekvence a distribuce dešťových srážek. Změny se budou týkat také směrů a intenzity proudění větrů. Bude docházet ke zvyšování potenciální evapotranspirace.

Súčasný stav rozšírenia inváznych druhov burín na Slovensku

Súčasný stav rozšírenia inváznych druhov burín na Slovensku

28. 09. 2022 Ing. Peter Mižík; Agrofert o.z. Agrochémia Plevele Zobrazeno 116x

Aj keď sa stále pre určité druhy burín používa termín invázne, väčšina z nich je už plne naturalizovaná a sú rozšírené na takom rozsiahlom území, že možnosť odstrániť ich už prakticky neexistuje. Len trochu spomaliť šírenie a možno skonštatovať, že situácia v rozširovaní inváznych a v súčasnosti expanzívnych druhov burín sa každým rokom zhoršuje.

Proseeds
Problémy s regulací plevelů v ozimé řepce

Problémy s regulací plevelů v ozimé řepce

26. 09. 2022 RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o. Plevele Zobrazeno 144x

Podzimní termín regulace plevelů v ozimé řepce byl a stále zůstává základním pěstebním opatřením pro její úspěšné pěstování. Je to dáno velmi úzkým spektrem dostupných a použitelných herbicidně účinných látek a koncentrací termínu pro aplikaci do termínu preemergentního nebo časně postemergentního.

Limagrain

Pohled na stav silážních porostů a silážování

Každá sezóna je pro zemědělce originálem a vyžaduje „originální“ přístup. Zemědělská prvovýroba není montovna v uzavřeném a roboticky nastaveném tempu. Proto se opět vracím k probíhající (proběhlé) sezóně pěstování kukuřic na siláž.

Regulace plevelů v meziporostním období

Regulace plevelů v meziporostním období

25. 09. 2022 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 167x

Systémy regulace plevelů na orné půdě jsou chápány jako komplex opatření, která mají za následek snížení zaplevelení na poli a v širších souvislostech i na plochách nacházejících se bezprostředně vedle pole. Mezi nejvýznamnější součásti systému patří především dodržování pravidel střídání plodin, zpracování půdy, dodržování agrotechnický zásad, kultivace, aplikace herbicidů, výživa rostlin a sklizeň plodin.

Regulace trávovitých plevelů a výdrolu obilnin v ozimé řepce

Regulace trávovitých plevelů a výdrolu obilnin v ozimé řepce

24. 09. 2022 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 157x

Druhové spektrum plevelů na orné půdě se neustále mění vlivem vývoje technologií pěstování plodin. Významně se na změnách spektra plevelů v posledních patnácti letech projevilo především snížení počtu plodin, tzv. plodin tržních, které přinášejí zemědělcům zisk. Nejrozšířenějšími se staly ozimé obilniny (pšenice, ječmen) a ozimá řepka. Dlouhodobé nedodržování základního pravidla střídání plodin přispívá k rychlému šíření celé řady plevelů.

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2021/22

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2021/22

21. 09. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 182x

V pěstitelském roce 2021/22 proběhly na dvou lokalitách (Praha a Hořice na Vysočině) dva identické srovnávací herbicidní pokusy v řepce ozimé. Cílem pokusů bylo porovnat účinnost a selektivitu běžně používaných herbicidů v různých půdních a povětrnostních podmínkách.

Herbicidní regulace problematických plevelů na podzim

Herbicidní regulace problematických plevelů na podzim

14. 09. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 281x

K regulaci plevelů v podzimním období je v současnosti registrován široký sortiment herbicidů. Velmi oblíbené jsou především širokospektrální dvou- či třísložkové herbicidy, které obvykle vykazují vysokou účinnost na většinu běžně se vyskytujících druhů, především violky, rozrazily, máky, hluchavky, brukvovité plevele, chundelku metlici, ptačinec prostřední a mnoho dalších plevelů.

Pomocné plodiny proti plevelům

Pomocné plodiny proti plevelům

13. 09. 2022 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 245x

Jedním z cílů pěstování pomocných plodin v budoucích či stávajících meziřádcích hlavní plodiny je regulace plevelů. Z hlediska filozofie použití pomocných plodin za účelem omezení vývoje plevelů je nutné vycházet z více faktorů, které jsou dány kombinací dynamiky růstu kořenů a nadzemní biomasy hlavní plodiny, pomocné plodiny a plevelů, ale zapomínat nelze ani na průběh počasí, dynamiku rozkladu nadzemní biomasy pomocné plodiny a podobně.

Profesionální péče od samého začátku je klíčová

Profesionální péče od samého začátku je klíčová

25. 08. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 98x

Každá desetinka výnosu se v současném ekonomickém prostředí vysoce vyplácí, a proto je důležité každý prvek v pozdně letní až podzimní technologii pěstování řepky velmi dobře zvážit a zbytečně neomezovat, nevynechávat. Zdravý a silný start je základ a naše počínání by se tomu mělo jednoznačně přizpůsobit.

Plevele v cukrovce a technologie zpracování půdy

Plevele v cukrovce a technologie zpracování půdy

18. 07. 2022 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 329x

Řepa je pěstována již od antického Řecka a Říma, i když byla využívána pouze její šťáva jako lék pro nemocné. Později byla v Evropě používána jako listová zelenina nebo krmivo pro hospodářská zvířata. První získávání sacharózy (cukru) je spojeno s Napoleonovou kontinentální blokádou a omezeným dovozem třtinového cukru z Ameriky. Z řepy byly vyšlechtěny odrůdy, jejichž bulvy neobsahují barviva.

Škodliví činitelé sóji v roce 2021 se zřetelem na plevele

Škodliví činitelé sóji v roce 2021 se zřetelem na plevele

10. 07. 2022 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 370x

V důsledku silně vlhkého podzimu a brzkého jara, ale také špatného stavu některých ozimů vzhledem ke kalamitnímu výskytu hraboše polního (Microtus arvalis), se významně zvýšila osevní plocha sóji (graf 1).

Možnosti použití herbicidů u brambor

Možnosti použití herbicidů u brambor

27. 05. 2022 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 895x

Podle zkušeností řady pěstitelů brambor byla regulace brambor v minulém roce 2021 v mnoha případech problematická. Na řadě lokalit byly aplikace prováděny koncem května a začátkem června - byla opožděná výsadba z důvodu srážek, naopak v období konce května a první poloviny června bylo sucho. V závislosti na zaplevelení vykazovaly nižší účinnost všechny preemergentní herbicidy.

Kukuřice pod dohledem

Kukuřice pod dohledem

24. 05. 2022 Ing. Jan Hesoun; Sumi Agro Czech, s.r.o Plevele Zobrazeno 280x

Kukuřice setá je v České republice stálice a v osevních postupech má své stabilní místo. Pěstujeme ji přibližně na 300 tis. ha. Její pěstování má svá specifika, klíčová je zejména správná herbicidní ochrana. Jako typická širokořádková plodina se potýká se silnou konkurencí jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů. Typ herbicidu a načasování aplikace ovlivňuje kondici rostliny během celé její vegetační doby, a tím také její výnos.

Účinná regulace problematických plevelů v kukuřici

Účinná regulace problematických plevelů v kukuřici

24. 05. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 440x

Přestože je spektrum herbicidů registrovaných do kukuřice poměrně široké, často dochází k selhání účinnosti na některé níže popsané plevele, a to především v aridních oblastech či za sucha. Výběr herbicidů je proto třeba přizpůsobit plevelnému spektru pozemku a povětrnostním podmínkám.

NicodiGUARD a MesotriGUARD - osobní strážci vaší kukuřice

NicodiGUARD a MesotriGUARD - osobní strážci vaší kukuřice

23. 05. 2022 Ing. Jana Klimešová a kol.; SOUFFLET AGRO a.s. Plevele Zobrazeno 216x

Kukuřice je v raných růstových fázích velmi vnímavá ke konkurenci plevelů i všem rozmarům počasí, proto musíme k ochraně přistupovat zodpovědně ale bez váhání. Pro kukuřici je nejvhodnější CPOST ošetření (2.–4. list kukuřice) a v praxi je na něj kladen stále větší důraz. Na CPOST aplikaci potřebujeme herbicidní kombinaci, která si poradí se základním spektrem, ale dokáže omezit i vytrvalé plevele.

Výskyt plevelů v porostech cukrovky

Výskyt plevelů v porostech cukrovky

23. 05. 2022 Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 299x

Oproti předchozím letům byla míra zaplevelení porostů cukrovky v roce 2021 nižší. Přesto se stále setkáváme s plochami silně zaplevelenými, kde je intenzita výskytu plevelů i přes provedená regulační opatření natolik vysoká, že dochází k významným ztrátám na výnosech. Které druhy plevelů jsou v současnosti v cukrovce nejškodlivější?

Herbicidy pro preemergentní ošetření kukuřice do všech podmínek

Herbicidy pro preemergentní ošetření kukuřice do všech podmínek

15. 05. 2022 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 340x

Herbicidní ochranu kukuřice není možné řešit jednotným standardním postupem, protože vlhkostní podmínky v období setí kukuřice jsou každý rok rozdílné. Proto je třeba v herbicidní ochraně nabídnout takové přípravky, které dokážete využít v době vlhka preemergentně, ale nastane-li sušší období, použijete tytéž přípravky spolehlivě v časně postemergentním segmentu. Přípravek nezůstane skladem.

Kukuřice bez plevelů

Kukuřice bez plevelů

15. 05. 2022 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Plevele Zobrazeno 339x

Každý pěstitel si klade otázku, jak vyřešit jedním herbicidním ošetřením většinu plevelů na pozemku, aby kukuřice zůstala bez plevelů až do sklizně. Odpovědí je použití některého z následujících herbicidů a herbicidních kombinací.

Incelo® vám přinese klid

Incelo® vám přinese klid

05. 05. 2022 Ing. Josef Suchánek, Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 645x

Výskyt jednoletých trav je nutné sledovat v celém osevním postupu. V jednotlivých plodinách jejich význam narůstá, proto je třeba používat účinná řešení pro úspěšnou eliminaci. Herbicid Incelo® řeší velmi široké spektrum trávovitých plevelů včetně sveřepů, psárky polní a mrvky myší ocásek v obilninách. Aplikace v kombinaci se smáčedlem BioPower® zajistí vysokou účinnost za všech podmínek. Jeho použití není vyloučeno z OP II.

Výskyt barborky obloučnaté v ozimé řepce

Výskyt barborky obloučnaté v ozimé řepce

02. 05. 2022 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Plevele Zobrazeno 381x

Problémem v současné době jsou zavlékané invazní plevelné rostliny, které mohou působit poměrně značné škody. Významné jsou i expanze našich původních rostlin z nezemědělské půdy na půdu ornou jako například mrvka myší ocásek (Vulpia myuros).

Základní preemergentní a časně postemergentní herbicidní ošetření kukuřice

Základní preemergentní a časně postemergentní herbicidní ošetření kukuřice

01. 05. 2022 Ing. Jiří Matoulek; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 248x

Kukuřice jako čtvrtá nejrozšířenější plodina v České republice se v pěstuje zhruba 320 tis. ha. V našich podmínkách stále dominuje pěstování na siláž pro potřeby živočišné výroby, v menším měřítku pak zrnová kukuřice a v neposlední řadě také vzrůstající využití pro bioplynové stanice. Ať už je kukuřice využívána a pěstována pro jakékoliv účely, základním stavebním kamenem pro dosažení vysokého výnosu je správně zvolená herbicidní ochrana.

Ozimé obilniny je třeba odplevelit a dočistit na jaře

Ozimé obilniny je třeba odplevelit a dočistit na jaře

29. 04. 2022 Ing. Petr Portych; Corteva AgriScience Plevele Zobrazeno 529x

Výkupní ceny obilnin byly v době sepsání tohoto článku zajímavé a pokud na této úrovní zůstanou, lépe ještě porostou, vyplatí se do obilnin na jaře investovat. Prvním vstupem do obilnin by i přes vysokou cenu mělo být dusíkaté hnojení a hned za ním je již čas myslet na odplevelení nebo dočištění obilnin od plevelů.

Herbicidní rezistence u heřmánkovce nevonného v ČR

Herbicidní rezistence u heřmánkovce nevonného v ČR

27. 04. 2022 Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 400x

Herbicidní rezistence je nežádoucí doprovodný jev související s nesprávným používáním herbicidů. Doba, za kterou se může rezistence v populaci plevele vyvinout, závisí nejen na mechanizmu účinku a způsobu používání herbicidů, ale také na genetických a reprodukčních vlastnostech jednotlivých plevelných druhů a v podniku používaných agrotechnických postupech, které nepřímo ovlivňují populační dynamiku plevelů.

Možnosti regulace trávovitých plevelů v porostech ozimých obilnin na jaře

Možnosti regulace trávovitých plevelů v porostech ozimých obilnin na jaře

25. 04. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 632x

Regulace trávovitých plevelů v porostech obilnin je s ohledem na vzájemnou blízkou příbuznost poměrně obtížná. Přesto jsou k dispozici účinné herbicidy k regulaci většiny trávovitých plevelů v ozimé pšenici. V ječmenu a žitě může být regulace některých trávovitých plevelů složitější.

Konkurence plevelů v jarním ječmenu

Konkurence plevelů v jarním ječmenu

21. 03. 2022 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 833x

Jarní ječmen je plodinou, která má oproti ostatním obilninám výborně rozvinutou schopnost konkurovat plevelům. Tuto schopnost podporují podmínky, které mají pozitivní vliv na rychlý růst a vývoj ječmene. Konkurence jarního ječmene se efektivně projevuje především vůči jednoletým dvouděložným plevelům. Ve srovnání s ozimými obilninami je regulace zaplevelení u jařin obecně efektivnější.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 11
detail