BASF
BASF
BASF

AGRA

Plevele

Vliv restrikcí účinné látky glyphosate na šíření plevelů

Vliv restrikcí účinné látky glyphosate na šíření plevelů

03. 02. 2023 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 258x

Účinná látka glyphosate byla zavedena na americký trh firmou Monsanto v roce 1974. Herbicid Roundup se zpočátku využíval pouze jako neselektivní herbicid k regulaci nežádoucí vegetace, po sklizni plodiny nebo naopak před jejím výsevem, či vzejitím. Následně však našel další využití, a to i mimo zemědělství.

Podzimní výsevy meziplodin do meziřadí chmelnic a regulace plevelů

Podzimní výsevy meziplodin do meziřadí chmelnic a regulace plevelů

11. 01. 2023 Ing. Jiří Dreksler a kol. Plevele Zobrazeno 500x

Úplný zákaz herbicidů ve chmelnicích, včetně jejich využití jako defoliantů při pěstování chmele, je důvodem hledání nových možností omezení rozvoje plevelů. Dalším faktorem vedoucím k zamyšlení se nad změnou systémů regulace plevelů jsou diskutované požadavky ve vztahu k omezení zpracování půdy z důvodu emisí skleníkových plynů a samozřejmě hledání cest úspory pohonných hmot při kultivaci.

Varistar
Střídání účinných látek je zásadní pro dlouhodobě udržitelnou a účinnou herbicidní ochranu

Střídání účinných látek je zásadní pro dlouhodobě udržitelnou a účinnou herbicidní ochranu

26. 11. 2022 Ing. Lukáš Svoboda; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 260x

S příchodem prvních podzimních dnů a zejména po zasetí ozimých obilnin začíná každoroční zamyšlení, na jakém základě postavit herbicidní strategii. Dostupnost herbicidních účinných látek se v posledních letech silně omezuje, řada oblíbených a široce používaných byla zakázána (trifluralin, isoproturon, chlorsulfuron), nad dalšími se diskutuje, zda by měly být zakázány (chlorotoluron) nebo jen omezeny (flufenacet, diflufenican).

Mrvka myší ocásek - nově se šířící trávovitý plevel

Mrvka myší ocásek - nově se šířící trávovitý plevel

21. 11. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 816x

V posledních letech dochází k intenzivnímu šíření trávovitých plevelů (obr. 1 a 2). Hlavní příčinou je jejich dobrá přizpůsobivost podmínkám, které vyvolává klimatická změna. Jedná se vesměs o stepní rostliny, kterým vyhovují dlouhá suchá období přerušována kratšími, ale intenzivními srážkovými obdobími.

Kostřavojílky - nově se šířící trávy

Kostřavojílky - nově se šířící trávy

09. 11. 2022 Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 413x

Kostřavojílky (Festulolium), jak již z názvu vyplývá, jsou travním druhem, který vznikl křížením kostřavy (Festuca) a jílku (Lolium). Nejčastěji se používají druhy kostřavy rákosovité (Festuca arundinacea), kostřavy luční (Festuca pratensis) a jílku mnohokvětého (Lolium multiflorum) či jílku vytrvalého (Lolium perenne).

Chování herbicidů v půdě - metazachlor

Chování herbicidů v půdě - metazachlor

24. 10. 2022 Ing. Martin Kočárek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 468x

Celosvětová spotřeba pesticidů se každým rokem zvyšuje. Podle údajů FAO se průměrné celosvětové používání pesticidů na orné půdě zvýšilo z 2,06 kg/ha v roce 2018 na 2,66 kg/ha v roce 2020. Podle různých zdrojů tvoří herbicidy 40–60 % z celosvětové spotřeby pesticidů. Pouze malá část aplikovaných herbicidů (0,1 %) zasáhne cílovou rostlinu (U.S. EPA, 2001).

Příčiny šíření trávovitých plevelů

Příčiny šíření trávovitých plevelů

19. 10. 2022 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 431x

Hlavním cílem integrované regulace plevelů na orné půdě je postupně snížit zaplevelenost, co nejvíce eliminovat konkurenci plevelů vůči kulturním rostlinám při zachování diverzity plevelných druhů v agroekosystému. Smyslem fungujícího systému regulace na jednotlivých pozemcích a celých farmách je harmonické spojení zpracování půdy, agrotechniky, využití herbicidů i celé řady dalších faktorů.

Zpracování půdy a zaplevelení polních plodin

Zpracování půdy a zaplevelení polních plodin

10. 10. 2022 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 413x

Zpracování půdy je jedním ze základních prostředků používaných pro regulaci plevelů. Způsoby zpracování se vyvíjejí a mění. Tento vývoj je dán novými konstrukcemi zemědělského nářadí, ale také změnami v ostatních způsobech regulace plevelů. Zredukovat operace a hloubku zpracování půdy bylo umožněno plošnou a dostupnou aplikací vysoce účinných herbicidů. Změny ve zpracování půdy a v regulaci vyvolávají odezvu ve vegetaci plevelů.

Akce podzim 2022 pro herbicidní ochranu obilnin

Akce podzim 2022 pro herbicidní ochranu obilnin

08. 10. 2022 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 471x

S cenově zvýhodněnými balíčky podzimních herbicidů bude možné opět efektivně řešit velmi široké spektrum plevelů. Vzhledem k omezeným možnostem regulace nově nastupujících trav v jarním období je zahájení ochrany proti nim již na podzim velmi důležité.

Suchovzdorné a teplomilné plevele

Suchovzdorné a teplomilné plevele

29. 09. 2022 Ing. Jan Winkler, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně, Ing. Igor Děkanovský; Fakultní nemocnice Brno Plevele Zobrazeno 464x

Klimatické změny jsou pro pěstování plodin velkým problémem, protože ohrožují výnosy. Rychle se měnící průběh počasí může omezovat efektivitu regulace škodlivých činitelů včetně plevelů. Dle obecně přijímaných předpovědí bude pokračovat oteplování, doprovázené změnami frekvence a distribuce dešťových srážek. Změny se budou týkat také směrů a intenzity proudění větrů. Bude docházet ke zvyšování potenciální evapotranspirace.

Súčasný stav rozšírenia inváznych druhov burín na Slovensku

Súčasný stav rozšírenia inváznych druhov burín na Slovensku

28. 09. 2022 Ing. Peter Mižík; Agrofert o.z. Agrochémia Plevele Zobrazeno 1378x

Aj keď sa stále pre určité druhy burín používa termín invázne, väčšina z nich je už plne naturalizovaná a sú rozšírené na takom rozsiahlom území, že možnosť odstrániť ich už prakticky neexistuje. Len trochu spomaliť šírenie a možno skonštatovať, že situácia v rozširovaní inváznych a v súčasnosti expanzívnych druhov burín sa každým rokom zhoršuje.

Problémy s regulací plevelů v ozimé řepce

Problémy s regulací plevelů v ozimé řepce

26. 09. 2022 RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o. Plevele Zobrazeno 399x

Podzimní termín regulace plevelů v ozimé řepce byl a stále zůstává základním pěstebním opatřením pro její úspěšné pěstování. Je to dáno velmi úzkým spektrem dostupných a použitelných herbicidně účinných látek a koncentrací termínu pro aplikaci do termínu preemergentního nebo časně postemergentního.

Regulace plevelů v meziporostním období

Regulace plevelů v meziporostním období

25. 09. 2022 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 376x

Systémy regulace plevelů na orné půdě jsou chápány jako komplex opatření, která mají za následek snížení zaplevelení na poli a v širších souvislostech i na plochách nacházejících se bezprostředně vedle pole. Mezi nejvýznamnější součásti systému patří především dodržování pravidel střídání plodin, zpracování půdy, dodržování agrotechnický zásad, kultivace, aplikace herbicidů, výživa rostlin a sklizeň plodin.

Regulace trávovitých plevelů a výdrolu obilnin v ozimé řepce

Regulace trávovitých plevelů a výdrolu obilnin v ozimé řepce

24. 09. 2022 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 344x

Druhové spektrum plevelů na orné půdě se neustále mění vlivem vývoje technologií pěstování plodin. Významně se na změnách spektra plevelů v posledních patnácti letech projevilo především snížení počtu plodin, tzv. plodin tržních, které přinášejí zemědělcům zisk. Nejrozšířenějšími se staly ozimé obilniny (pšenice, ječmen) a ozimá řepka. Dlouhodobé nedodržování základního pravidla střídání plodin přispívá k rychlému šíření celé řady plevelů.

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2021/22

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2021/22

21. 09. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 345x

V pěstitelském roce 2021/22 proběhly na dvou lokalitách (Praha a Hořice na Vysočině) dva identické srovnávací herbicidní pokusy v řepce ozimé. Cílem pokusů bylo porovnat účinnost a selektivitu běžně používaných herbicidů v různých půdních a povětrnostních podmínkách.

Herbicidní regulace problematických plevelů na podzim

Herbicidní regulace problematických plevelů na podzim

14. 09. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 467x

K regulaci plevelů v podzimním období je v současnosti registrován široký sortiment herbicidů. Velmi oblíbené jsou především širokospektrální dvou- či třísložkové herbicidy, které obvykle vykazují vysokou účinnost na většinu běžně se vyskytujících druhů, především violky, rozrazily, máky, hluchavky, brukvovité plevele, chundelku metlici, ptačinec prostřední a mnoho dalších plevelů.

Pomocné plodiny proti plevelům

Pomocné plodiny proti plevelům

13. 09. 2022 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 425x

Jedním z cílů pěstování pomocných plodin v budoucích či stávajících meziřádcích hlavní plodiny je regulace plevelů. Z hlediska filozofie použití pomocných plodin za účelem omezení vývoje plevelů je nutné vycházet z více faktorů, které jsou dány kombinací dynamiky růstu kořenů a nadzemní biomasy hlavní plodiny, pomocné plodiny a plevelů, ale zapomínat nelze ani na průběh počasí, dynamiku rozkladu nadzemní biomasy pomocné plodiny a podobně.

Základní ošetření řepky proti nežádoucímu zaplevelení

Základní ošetření řepky proti nežádoucímu zaplevelení

01. 09. 2022 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 123x

Zásadní rozhodování pro pěstitele řepky ozimé z hlediska herbicidní ochrany nastává už v době setí této plodiny nebo spíše krátce předtím. Může volit buď aplikaci preemergentních herbicidů, časně postemergentně aplikovaných herbicidů nebo kombinaci obou postupů. Výhody a nevýhody preemergentních, resp. postemergentních aplikací jsou předpokládám všeobecně známé.

Profesionální péče od samého začátku je klíčová

Profesionální péče od samého začátku je klíčová

25. 08. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 232x

Každá desetinka výnosu se v současném ekonomickém prostředí vysoce vyplácí, a proto je důležité každý prvek v pozdně letní až podzimní technologii pěstování řepky velmi dobře zvážit a zbytečně neomezovat, nevynechávat. Zdravý a silný start je základ a naše počínání by se tomu mělo jednoznačně přizpůsobit.

Plevele v cukrovce a technologie zpracování půdy

Plevele v cukrovce a technologie zpracování půdy

18. 07. 2022 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 608x

Řepa je pěstována již od antického Řecka a Říma, i když byla využívána pouze její šťáva jako lék pro nemocné. Později byla v Evropě používána jako listová zelenina nebo krmivo pro hospodářská zvířata. První získávání sacharózy (cukru) je spojeno s Napoleonovou kontinentální blokádou a omezeným dovozem třtinového cukru z Ameriky. Z řepy byly vyšlechtěny odrůdy, jejichž bulvy neobsahují barviva.

Škodliví činitelé sóji v roce 2021 se zřetelem na plevele

Škodliví činitelé sóji v roce 2021 se zřetelem na plevele

10. 07. 2022 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 504x

V důsledku silně vlhkého podzimu a brzkého jara, ale také špatného stavu některých ozimů vzhledem ke kalamitnímu výskytu hraboše polního (Microtus arvalis), se významně zvýšila osevní plocha sóji (graf 1).

Možnosti použití herbicidů u brambor

Možnosti použití herbicidů u brambor

27. 05. 2022 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 2475x

Podle zkušeností řady pěstitelů brambor byla regulace brambor v minulém roce 2021 v mnoha případech problematická. Na řadě lokalit byly aplikace prováděny koncem května a začátkem června - byla opožděná výsadba z důvodu srážek, naopak v období konce května a první poloviny června bylo sucho. V závislosti na zaplevelení vykazovaly nižší účinnost všechny preemergentní herbicidy.

Kukuřice pod dohledem

Kukuřice pod dohledem

24. 05. 2022 Ing. Jan Hesoun; Sumi Agro Czech, s.r.o Plevele Zobrazeno 401x

Kukuřice setá je v České republice stálice a v osevních postupech má své stabilní místo. Pěstujeme ji přibližně na 300 tis. ha. Její pěstování má svá specifika, klíčová je zejména správná herbicidní ochrana. Jako typická širokořádková plodina se potýká se silnou konkurencí jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů. Typ herbicidu a načasování aplikace ovlivňuje kondici rostliny během celé její vegetační doby, a tím také její výnos.

Účinná regulace problematických plevelů v kukuřici

Účinná regulace problematických plevelů v kukuřici

24. 05. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 594x

Přestože je spektrum herbicidů registrovaných do kukuřice poměrně široké, často dochází k selhání účinnosti na některé níže popsané plevele, a to především v aridních oblastech či za sucha. Výběr herbicidů je proto třeba přizpůsobit plevelnému spektru pozemku a povětrnostním podmínkám.

NicodiGUARD a MesotriGUARD - osobní strážci vaší kukuřice

NicodiGUARD a MesotriGUARD - osobní strážci vaší kukuřice

23. 05. 2022 Ing. Jana Klimešová a kol.; SOUFFLET AGRO a.s. Plevele Zobrazeno 323x

Kukuřice je v raných růstových fázích velmi vnímavá ke konkurenci plevelů i všem rozmarům počasí, proto musíme k ochraně přistupovat zodpovědně ale bez váhání. Pro kukuřici je nejvhodnější CPOST ošetření (2.–4. list kukuřice) a v praxi je na něj kladen stále větší důraz. Na CPOST aplikaci potřebujeme herbicidní kombinaci, která si poradí se základním spektrem, ale dokáže omezit i vytrvalé plevele.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 12
detail