BASF
BASF
BASF

AGRA

Plevele

Úspěšná loňská premiéra Juventusu Plus

Úspěšná loňská premiéra Juventusu Plus

22. 09. 2023 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 198x

S novými druhy plevelů, které se rozšiřují na našich polích, mívají starší herbicidy problémy, nemají je ve svém spektru účinnosti nebo se může u některých z nich objevit rezistence. Proto byla s velkým zájmem očekávaná loňská premiéra nového podzimního herbicidu Juventus Plus, který oproti tradičním herbicidům je dokonalejší, obsahuje 4 účinné látky, a tím má daleko širší záběr na plevele než obyčejné ...

Likvidace smart řep v následujícím osevním postupu

Likvidace smart řep v následujícím osevním postupu

20. 09. 2023 Ing. Klára Pavlů, Ph.D., Ing. Jaromír Chochola, CSc.; Řepařský institut, spol. s r.o. Semčice Plevele Zobrazeno 334x

Po roce 2021 zaujala technologie Conviso Smart velký podíl na ploše cukrové řepy v Čechách. Zdá se, že tento trend je úspěšný, na výnosech ani na jakosti řepy se nijak negativně neprojevil, technologie přispěla významně k útlumu výskytů plevelných řep, porosty se většinou podařilo udržet bez plevelů a uchránit před cerkosporiózou a ostatními listovými chorobami.

Proseeds
Akce podzim 2023 - výhodné herbicidní ošetření obilnin

Akce podzim 2023 - výhodné herbicidní ošetření obilnin

15. 09. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 264x

Herbicidy Cougar® Forte, Bacara® Trio, Cadou® a Sekator® OD jsou opět zařazeny do tradiční podzimní akce pro cenové zvýhodnění herbicidní ochrany obilnin. Tyto praxí osvědčené přípravky naplňují požadavky pro úspěšnou ochranu obilnin proti širokému spektru trav a dvouděložných plevelů.

Limagrain

Agrility - moderní platforma pro monitoring porostů

Moderní platforma agrility® je určena pro vzdálený monitoring porostů od společnosti Limagrain. Po více jak desetiletém vývoji je dnes běžně využívaná aplikace Harvest, která vyhodnocuje současný stav porostu kukuřice na siláž. Současně predikuje optimální termín sklizně na siláž při sušině 32%. Aplikace pro kukuřice nabízí také seťovou mapu (Density), přehled vývoje porostu (Vegetation) a předpověď výnosu (Yield).

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2022/23

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2022/23

10. 09. 2023 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 450x

V pěstitelském roce 2022/23 proběhly na dvou lokalitách (Praha a Hořice na vysočině) dva identické srovnávací herbicidní pokusy v řepce ozimé. Cílem pokusů bylo porovnat účinnost a selektivitu běžně používaných herbicidů v různých půdních a povětrnostních podmínkách.

Nově se šířící plevele v porostech ozimé řepky

Nově se šířící plevele v porostech ozimé řepky

08. 09. 2023 Ing. Josef Holec, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 363x

Porosty ozimé řepky se vyznačují poměrně bohatým spektrem plevelných druhů, které se v nich vyskytují. V řadě případů se jedná o drobnější plevele spodního patra, které se významněji uplatňují především v řidších porostech a na okrajích polí.

Triclo - méně práce, více účinku

Triclo - méně práce, více účinku

05. 09. 2023 Ing. Jiří Frait; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 219x

Nezadržitelně se opět blíží setí významné plodiny - ozimé řepky. Ta není významná jen ekonomicky, ale i agronomicky. Bez ní se s obtížemi sestavuje osevní plán tak, aby splňoval zásady, které by splňovat měl. Především jde o střídání plodin a zastoupení zlepšujících plodin.

Základní ošetření řepky proti nežádoucímu zaplevelení

Základní ošetření řepky proti nežádoucímu zaplevelení

05. 09. 2023 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Corteva Plevele Zobrazeno 216x

Zásadní rozhodování pro pěstitele řepky ozimé z hlediska herbicidní ochrany, nastává už v době setí této plodiny nebo spíše krátce předtím. Může volit buď aplikaci preemergentních herbicidů, časně postemergentně aplikovaných herbicidů nebo kombinaci obou postupů. Výhody a nevýhody preemergentních, resp. postemergentních aplikací jsou předpokládám všeobecně známé.

MaxRaptor®: Cenově dostupný predátor plevelů v řepce

MaxRaptor®: Cenově dostupný predátor plevelů v řepce

04. 09. 2023 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Plevele Zobrazeno 145x

MaxRaptor® je účinný herbicid do řepky s vysokým obsahem osvědčených účinných látek. Nabízí jistější účinek a flexibilnější dávkování. Možnost preemergentní i časně postemergentní aplikace snižuje riziko nejistých investic, umožňuje precizní načasování postřiku i za nestálého počasí. Na rozdíl od podobně koncipovaných produktů lze MaxRaptor® použít i na svažitých pozemcích, jejichž okraje jsou vzdáleny méně než 5 m od povrchových vod.

Varianty komplexního herbicidního ošetření řepky

Varianty komplexního herbicidního ošetření řepky

04. 09. 2023 Ing. Pavel Hasman; Certis Belchim Plevele Zobrazeno 199x

Prvotním zásahem po setí řepky bývá herbicidní ošetření. Se změnou plevelného spektra se často, hlavně v sušších letech, ukazuje, že dříve používané herbicidní řešení založené třeba jen na dvou účinných látkách jako je metazachlor + quinmerac nebo clomazone nemusí být dostatečné.

Problematika regulace jednoděložných plevelů v ozimé řepce

Problematika regulace jednoděložných plevelů v ozimé řepce

04. 09. 2023 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D. Plevele Zobrazeno 311x

Druhové spektrum plevelů na orné půdě se neustále mění vlivem vývoje technologií pěstování plodin. Významně se na změnách spektra plevelů v posledních patnácti letech projevilo především snížení počtu plodin, tzv. plodin tržních, které přinášejí zemědělcům zisk.

Podzimní herbicidní ošetření řepky s přípravky INNVIGO

Podzimní herbicidní ošetření řepky s přípravky INNVIGO

03. 09. 2023 Ing. Jana Dočkalová; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Plevele Zobrazeno 169x

Základem pro správné vzejití, vývoj a přezimování řepky ozimé je nejen dobře založený porost, ale také správný výběr herbicidní, regulačně-fungicidní a insekticidní ochrany.

Vegetace solárního parku jako součást zemědělské krajiny

Vegetace solárního parku jako součást zemědělské krajiny

28. 08. 2023 Ing. Dan Uldrijan, Ing. Igor Děkanovský, Ing. Jan Winkler, Ph.D. Plevele Zobrazeno 200x

Fotovoltaika je dnes vnímána jako jeden z nástrojů omezujících používání fosilních paliv a jako nový zdroj elektrické energie. Pokles cen fotovoltaických modulů a současný stav na trhu s energiemi vede ke zvýšení výroby elektřiny pomocí solární energie. Díky tomu dochází k rozvoji velkoplošných solárních parků.

Roundup® Flex a Roundup® Klasik Pro - ideální nejen pro posklizňové aplikace

Roundup® Flex a Roundup® Klasik Pro - ideální nejen pro posklizňové aplikace

21. 08. 2023 MVDr. Milan Malena; Bayer CropScience Plevele Zobrazeno 261x

Sklizně již postupně postupují a brzy bude potřeba co nejrychleji připravit čisté pole pro další plodiny. Předsklizňové aplikace glyfosátu jsou v České republice zakázány a racionalizace agrotechnických zásahů, pak kladou vyšší nároky na správnou volbu herbicidního ošetření strnišť.

Cenově výhodně proti plevelům v obilninách na podzim

Cenově výhodně proti plevelům v obilninách na podzim

20. 08. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 225x

Cenově zvýhodněné balíčky podzimních herbicidů Cougar® Forte, Bacara® Trio a Cadou® vám pomohou zvládnout široké plevelné spektrum. Vzhledem k omezeným možnostem regulace nově nastupujících trav v jarním období je zahájení ochrany proti nim již na podzim velmi důležité. Herbicid Cadou® přináší nové možnosti v řešení problematických a obtížněji regulovatelných trav, zejména psárky polní, sveřepů a mrvky myší ocásek.

Jak zlepšit spolehlivost aplikace glyfosátů?

Jak zlepšit spolehlivost aplikace glyfosátů?

17. 08. 2023 Ing. Luděk Novák; Agrinova Group Plevele Zobrazeno 278x

Pro dosažení maximálního účinku herbicidů s účinnou látkou glyfosát je důležité dodržovat několik obecných podmínek, což platí i v případě aplikací před setím/vzejitím řepky ozimé a ozimých obilnin. Herbicidy s glyfosátem mají nejlepší účinnost, když jsou aplikovány v období aktivního růstu až do plného rozvoje nežádoucích rostlin. Aplikace před příliš raným stadiem nebo po příliš pokročilém růstu rostlin může snížit účinnost herbicidu.

Možnosti regulace plevelů v meziporostním období

Možnosti regulace plevelů v meziporostním období

09. 08. 2023 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 417x

Cílem integrované regulace plevelů na orné půdě je snížení zaplevelení na polích. Mezi nejvýznamnější součásti systému patří především dodržování pravidel střídání plodin, zpracování půdy, dodržování agrotechnických zásad, kultivace, aplikace herbicidů, výživa rostlin a sklizeň plodin.

Regulace plevelů v kmínu kořenném

Regulace plevelů v kmínu kořenném

04. 07. 2023 Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 326x

Kmín kořenný (Carum carvi, L.) a jeho nažky jsou jedním z nejstarších koření užívaných na našem území. V literatuře se uvádí, že pravděpodobnou oblastí jeho původu je Malá a Střední Asie, odkud se rozšířil do Evropy, kde se využívalo planě rostoucích rostlin již ve 3. tisíciletí př. n. l.

Regulace dvouděložných plevelů v porostech hrachu

Regulace dvouděložných plevelů v porostech hrachu

11. 06. 2023 Ing. Msc. María Muñoz Arbeláez a kol. Plevele Zobrazeno 696x

K předcházení zaplevelení hrachu či k regulaci dvouděložných plevelů v porostech hrachu lze v současnosti využít devět účinných látek a jejich kombinací. Herbicidy jsou nejčastěji aplikovány preemergentně či časně postemergentně. Předcházet negativním dopadům zaplevelení lze i způsobem založení porostu. V řadě případů je jasná souvislost mezi vyšší diverzitou porostů a nižšími ztrátami působenými škodlivými organizmy.

Nová úroveň herbicidního ošetření Onyx Extra

Nová úroveň herbicidního ošetření Onyx Extra

07. 06. 2023 Ing. Pavel Hasman; Certis Belchim Plevele Zobrazeno 374x

Sortiment herbicidů registrovaných preemergentně do kukuřice je čím dál užší, alespoň co se týče účinných látek a jejich dávkování. Půdní herbicidy navíc potřebují dostatek srážek po výsevu kukuřice, aby mohly vykázat uspokojivou účinnost. To platí především na těžších půdách, kde jsou herbicidy za sucha pevněji poutány.

Pozdně jarní jednoděložné plevele

Pozdně jarní jednoděložné plevele

05. 06. 2023 Ing. Jan Štrobach, Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 892x

Obecně lze říci, že pozdně jarní plevele vzchází až při vyšších teplotách půdy, zpravidla nad 10 °C. Na orné půdě se objevují v době, kdy jsou již porosty jarních obilnin dobře zapojeny a nemohou jim konkurovat. Vhodnější uplatnění mají v plodinách s pomalým počátečním vývojem nebo v plodinách, které vzchází až později, např. řepa cukrová, kukuřice, polní zelenina, brambory, čiroky aj.

Ochrana sóji v roce 2022 se zaměřením na plevele

Ochrana sóji v roce 2022 se zaměřením na plevele

23. 05. 2023 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.1 a kol. Plevele Zobrazeno 652x

Výměra sóji se v ČR i SR neustále zvyšuje. Za meziročním vzestupem jejích ploch stojí mimo jiné extrémní meziroční růst cen průmyslových hnojiv (zejména pak dusíkatých), kdy s ohledem na snížení nákladů došlo k upřednostnění pěstování sóji před kukuřicí. Dalším aspektem byla i mírně vyšší realizační cena sóji než kukuřice z důvodu slabší úrody sóji na jihoamerickém kontinentu.

Problematika vybraných herbicidních látek při pěstování rajčat

Problematika vybraných herbicidních látek při pěstování rajčat

22. 05. 2023 Ing. Adéla Kulhánková; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 775x

Rajče jedlé (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.) z čeledi lilkovité (Solanaceae) je jednoletá rostlina pěstovaná pro své plody, které mohou mít různou barvu i tvar v závislosti na odrůdě. Řadí se mezi velmi oblíbené zeleninové druhy díky své nutriční hodnotě, obsaženým biologicky aktivním látkám a širokému kulinářskému využití.

Současné možnosti regulace plevelů v cukrové řepě

Současné možnosti regulace plevelů v cukrové řepě

12. 05. 2023 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 1241x

Regulace plevelů v cukrové řepě je, v porovnání s ostatními plodinami, velmi obtížná, a také nákladná. V konvenčních porostech řepy se mohou (s výjimkou clopyralidu) používat pouze kontaktní a půdní herbicidy, jejichž ošetření je třeba přesně časovat a opakovat. V posledních letech navíc dochází k poměrně dynamické restrikci účinných látek herbicidů používaných v cukrové řepě.

Herbicidní ošetření do kukuřice od společnosti AgroProtec

Herbicidní ošetření do kukuřice od společnosti AgroProtec

01. 05. 2023 Tomáš Zeman; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 82x

V poslední době se při výběru nejvhodnějšího herbicidu do kukuřice pro vaše pole velmi promítá omezení aplikace konkrétních přípravků ke vztahu k ochranným pásmům vod PHO a svažitosti pozemků a další omezení. Podmínky pro herbicidní ošetření kukuřice jsou velmi různorodé a proměnlivé, a proto pro vás společnost AgroProtec připravila flexibilní herbicidní strategii do kukuřice, která nabízí celou řadu řešení.

Nové herbicidy do sóji a hrachu

Nové herbicidy do sóji a hrachu

25. 04. 2023 Ing. Pavel Hasman; Certis Belchim Plevele Zobrazeno 587x

V posledních letech narůstají osevní plochy sóji a hrachu. Plochy sóji se nám z roku na rok dokonce zdvojnásobily. Množství povolených herbicidů je však do těchto plodin poměrně malé, a proto pro letošní rok společnost Certis Belchim přichází s rozšířením registrace přípravku Proman a Chanon do sóji a přípravku Lentagran do hrachu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 13
detail