BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Plevele

Ekosystémové služby v zemědělství (2): Regulace plevelů ekosystémovými službami

Ekosystémové služby v zemědělství (2): Regulace plevelů ekosystémovými službami

13. 12. 2021 Ing. Hana Foffová, RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D., Doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 313x

Boj proti plevelům představuje jeden z ekonomicky nejnáročnějších aspektů rostlinné produkce. Plevele nejvíce snižují potencionální výnos, a to v průměru až o 10 %. Ke snižování výnosů plevely dochází především následkem konkurence plevelů s plodinou o prostor, živiny, světlo a další faktory potřebné k růstu. Kromě snížení výnosu také plevele znehodnocují kvalitu sklizeného zrna.

Vegetativní reprodukce vytrvalých plevelů

Vegetativní reprodukce vytrvalých plevelů

06. 12. 2021 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Plevele Zobrazeno 380x

Základní způsobem rozmnožování rostlin je generativní reprodukce. Vegetativní reprodukce představuje doplňkový způsob rozmnožování, který je často využíván některými vytrvalými druhy. Ty se rozmnožují prostřednictvím diaspor vegetativního původu (např. hlízami, cibulemi, pacibulkami, částmi oddenků, kořenových výběžků a kořeny s adventivními pupeny).

Proseeds
Eliminace výdrolu kulturních trav pěstovaných na semeno v následných polních plodinách se zřetelem na řepku ozimou

Eliminace výdrolu kulturních trav pěstovaných na semeno v následných polních plodinách se zřetelem na řepku ozimou

03. 12. 2021 Ing. Jan Frydrych, Lenka Bradáčová; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří Plevele Zobrazeno 350x

Osivo trav je významným exportním artiklem a je součástí celkového potenciálu vývozu osiv v České republice. Pěstování trav na semeno klade zvýšené nároky zejména na efektivitu produkce výnosu a tím ekonomiku celého pěstitelského procesu. Současně je třeba zajistit i odpovídající kvalitu produkce osiva trav, která bude odpovídat evropským a světovým parametrům.

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin: Tolice (vojtěšky)

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin: Tolice (vojtěšky)

12. 11. 2021 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 542x

Tolice (Medicago) je rod z čeledi bobovité. Jsou to jednoleté nebo víceleté byliny, výjimečně keře. Nejznámějším kulturním druhem je tolice setá (Medicago sativa L.), více známá jako vojtěška setá nebo tolice vojtěška. Pěstují se i další kulturní druhy, např. tolice dětelová (Medicago lupulina L.) a tolice srpovitá neboli vojtěška srpovitá (Medicago falcata L.).

Regulace plevelů v semenných porostech trav (2): Obecná doporučení a ochrana ostatních druhů

Regulace plevelů v semenných porostech trav (2): Obecná doporučení a ochrana ostatních druhů

18. 10. 2021 Ing. Radek Macháč, Ph.D.; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří Plevele Zobrazeno 559x

V minulém dílu jsme si vysvětlili obecné zásady ochrany semenářských porostů trav a seznámili se s možnostmi ochrany jílků a kostřav vůči plevelům. V tomto dílu navážeme ochranou semenářských porostů lipnic, srhy laločnaté, bojínku lučního, psárky luční, Festulolií, ovsíku vyvýšeného, trojštětu žlutavého a psinečků.

Hustota porostu řepky ozimé a regulace zaplevelení

Hustota porostu řepky ozimé a regulace zaplevelení

15. 10. 2021 Ing. Radek Punčochář; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 835x

Řepka ozimá je v rámci zemědělství České republiky hojně využívána pro svůj vysoký potenciál slušných příjmů, a také pro svoji vhodnost v rámci osevního postupu jako přerušovač obilnin. V příštích letech lze očekávat další nárůst jejích ploch. Předpokladem pro toto tvrzení je odklon Evropy od dovážení palmového oleje. Francie chce jako BIO složku do paliv využívat právě produkty z řepky.

Vliv počasí na účinnost herbicidů v ozimých obilninách a porovnání účinnosti na dvou odlišných lokalitách v předchozím pěstitelském roce

Vliv počasí na účinnost herbicidů v ozimých obilninách a porovnání účinnosti na dvou odlišných lokalitách v předchozím pěstitelském roce

13. 10. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová, Ing. Luděk Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 694x

Přestože je v současnosti do obilnin registrováno široké spektrum herbicidů s různým mechanizmem účinku, dochází k postupným restrikcím účinných látek, což může v budoucnu způsobovat pěstitelům velmi výrazné komplikace s regulací některých plevelů, zejména v sušších oblastech nebo na podnicích, které uplatňují minimalizační technologie zpracování půdy a zaměřují se především na pěstování ozimých plodin.

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin: Čičorka pestrá

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin: Čičorka pestrá

12. 10. 2021 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 438x

U nás se jako kulturní plodina se pěstuje pouze jeden druh čičorky, a to čičorka pestrá (Coronilla varia L.). Druh v češtině vystřídal několik názvů (věnečenka strakatá, čičorečka pestrá, věnečenka strakatá, čičorka strakatá), než se nakonec ujal název čičorka pestrá, který zavedl L. J. Čelakovský v roce 1879.

Škodlivost plevelů v porostech ozimé pšenice

Škodlivost plevelů v porostech ozimé pšenice

05. 10. 2021 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 626x

Škodlivost plevelů v ozimé pšenici může výrazně ovlivnit kvalitu zrna a výnos. Pšenice patří k plodinám velmi náročným na úrodnost půdy a dostupnost vláhy. Citlivě reaguje výnosem na danou předplodinu, která má velký význam pro kvalitu zrna. Řada druhů plevelů má vysokou konkurenceschopnost a prosadí se i v silných porostech pšenice.

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin: Štírovníky

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin: Štírovníky

01. 10. 2021 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 492x

Jako kulturní druhy se pěstují tři druhy štírovníku: štírovník růžkatý (Lotus corniculatus L.), štírovník jednoletý (Lotus ornithopodioides L.) a štírovník bažinný (Lotus uliginosus L.).

Regulace plevelů v semenných porostech trav (1): Obecná doporučení a ochrana jílků a kostřav

Regulace plevelů v semenných porostech trav (1): Obecná doporučení a ochrana jílků a kostřav

28. 09. 2021 Ing. Radek Macháč, Ph.D.; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří Plevele Zobrazeno 684x

Ochrana semenářských porostů trav proti plevelům je jedním z nejdůležitějších úkonů v agrotechnice těchto porostů. Zamítnutí semenářského porostu kvůli nadlimitnímu počtu problematických plevelů nebo neuznání osiva v důsledku výskytu semen jiných druhů rostlin vede u trav k totální ekonomické ztrátě, neboť neuznané osivo trav prakticky nelze jinak využít (prodej za zlomek ceny do spaloven, či ptačích zobů).

Jednoleté trávy v obilninách - rostoucí význam rezistence vůči herbicidům

Jednoleté trávy v obilninách - rostoucí význam rezistence vůči herbicidům

24. 09. 2021 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 577x

Vzhledem k současné skladbě pěstovaných plodin, kdy převládají ozimé plodiny, neustále stoupá trend expanze ozimých plevelných druhů. V současné době se významně vyskytuje na polích celá řada ozimých dvouděložných i jednoděložných plevelů.

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2020/21

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2020/21

21. 09. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 575x

Cílem pokusů bylo porovnat účinnost a selektivitu běžně používaných herbicidů v různých půdních a povětrnostních podmínkách (obr. 1). Volba herbicidu, jeho dávky i aplikačního termínu byla ponechána na doporučení zadavatelů (tab. 1). Na obou pokusných pozemcích se vyskytoval a byl hodnocen svízel přítula, heřmánkovec nevonný a mák vlčí.

Regulace plevelů v meziporostním období - význam meziplodin

Regulace plevelů v meziporostním období - význam meziplodin

19. 09. 2021 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 476x

Vyrovnaný a vhodně sestavený osevní postup je velmi účinným a přitom nejlevnějším agrobiologickým intenzifikačním opatřením, které příznivě ovlivňuje využití živin z minerálních i organických hnojiv a má i nepřímý vliv na ochranu porostů před škodlivými činiteli. Významně tak ovlivňuje nejen výši hospodářských výnosů pěstovaných plodin, ale i půdní úrodnost.

Poslední koncert pro plevele

Poslední koncert pro plevele

19. 09. 2021 Ing. Josef Suchánek; Bayer Plevele Zobrazeno 420x

Podzimní herbicidní ochrana obilnin se stala základním kamenem antirezistentní strategie proti plevelům. Nejen z tohoto důvodu nabývá tento termín ošetření na významu. Včasné odstranění konkurence širokého spektra plevelů na počátku vegetace je velmi důležité pro nerušený růst obilnin a je předpokladem pro dosažení maximálního výnosu v daných podmínkách.

Možnosti regulace jednoděložných plevelů a výdrolu v řepce ozimé

Možnosti regulace jednoděložných plevelů a výdrolu v řepce ozimé

01. 09. 2021 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 386x

Zastoupení jednotlivých druhů plevelů na orné půdě se neustále mění vlivem vývoje technologií pěstování plodin. Porušení základního pravidla střídání plodin přispívá k přemnožení celé řady plevelů. Podobně působí na rostoucí výskyt plevelů ústup od tradičního zpracování půdy a příklon k technologiím minimálního zpracování půdy.

BeFlex, Fenix, Foker, Chlortoluron 500 - Spolehlivá herbicidní ochrana ozimých obilnin

BeFlex, Fenix, Foker, Chlortoluron 500 - Spolehlivá herbicidní ochrana ozimých obilnin

01. 09. 2021 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 56x

Časně seté porosty ozimých obilnin jsou vystaveny vysokému tlaku plevelů již na podzim. Konkurenčně se uplatňují především plevele spodního patra (rozrazil, violka, ptačinec, hluchavka, penízek, kokoška pastuší tobolka, kakost, zemědým, výdrol řepky aj.), které dokážou na pozemku konkurovat a výrazně omezit růst obilniny, významně odebírat dusík a následně velmi brzy na jaře zregenerovat a nadále obilnině škodit.

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin - Svazenka

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin - Svazenka

06. 08. 2021 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 970x

Svazenky patří do čeledi stružkovcovitých (Hydrophyllaceae) a pochází z Ameriky. Rod svazenek zahrnuje asi 200 druhů. U nás se jako kulturní plodiny pěstují tři druhy, a to svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia Benth.), svazenka shloučená (Phacelia congesta Hook.) a nově byla registrována odrůda svazenky modré (Phacelia campanularia Gray), jejíž další názvy jsou svazenka zvonkovitá, zvonkokvětá nebo zvonkolistá.

Plevelná řepa - komplexní pohled

Plevelná řepa - komplexní pohled

26. 07. 2021 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 862x

Plevelná řepa se pro pěstování cukrovky stala na řadě pozemků limitujícím faktorem. Její výskyt může být tak intenzivní, že již není možné cukrovku na tyto pozemky zařazovat. V současné době se objevují nové možnosti, jak výskyt plevelné řepy v cukrovce regulovat, i ty však s sebou přinášejí určitá rizika, na která je nutné brát ohledy.

Regulace pajasanu žláznatého a dalších invazních dřevin pomocí méně známých způsobů aplikace herbicidu

Regulace pajasanu žláznatého a dalších invazních dřevin pomocí méně známých způsobů aplikace herbicidu

14. 07. 2021 Ing. Robert Stejskal, Ph.D.; Správa Národního parku Podyjí Plevele Zobrazeno 1275x

Jako farmáři, vinaři, lesníci, zahrádkáři a další správci pozemků se občas dostáváme do situace, kdy potřebujeme odstranit náletové dřeviny. Při odstraňování dřevin narážíme na vlastnost, která je společná téměř všem listnatým dřevinám - a sice schopnost regenerovat po kácení pomocí výmladků. Dřeviny vyřežeme a za pár měsíců jsou zase zpět.

Ochrana a výsledky herbicidních pokusů v sóji v roce 2020

Ochrana a výsledky herbicidních pokusů v sóji v roce 2020

28. 06. 2021 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 973x

Úkolem řádného hospodáře je odpovědně a svědomitě pečovat o svěřený majetek (tj. v našem případě o půdu, potažmo na ní pěstovanou plodinu - sóju) tak, aby na něm nevnikla škoda úbytkem či znehodnocením, ale naopak má zajistit zhodnocení majetku v maximální možné míře (jaká je dosažitelná).

Zpracování půdy a změna druhového spektra plevelů v kukuřici

Zpracování půdy a změna druhového spektra plevelů v kukuřici

25. 06. 2021 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 946x

Kukuřice je vysoce univerzální a globálně pěstovanou plodinou. Její pěstební plochy se nacházejí již na čtyřech světových kontinentech. V současné době se pásy pěstování kukuřice rozšířily mezi 50° severní a 50° jižní zeměpisné šířky. Její pěstování je běžné od nížin až po podhorské oblasti.

Spolehlivé odplevelení kukuřice od společnosti AgroProtec

Spolehlivé odplevelení kukuřice od společnosti AgroProtec

20. 06. 2021 Ing. Josef Svachouček; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 643x

Kukuřice má již dlouhou dobu na českých polích své nezastupitelné místo. Herbicidní ochranu již není možné řešit jednotným standardním postupem, protože vlhkostní podmínky v období setí kukuřice jsou každý rok rozdílné a dopředu často špatně předvídatelné. Proto je třeba nabídnout takové přípravky, které dokážete využít v době vlhka preemergentně, ale nastane-li sušší období, použijete tytéž přípravky spolehlivě v časně postemergentním termínu.

Monsoon + Logano - komplexní odplevelení kukuřice bez omezení

Monsoon + Logano - komplexní odplevelení kukuřice bez omezení

15. 05. 2021 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance s.r.o. Plevele Zobrazeno 632x

Díky suchým jarům v uplynulých letech je stále oblíbenější postemergentní ošetření porostů kukuřice proti plevelům. Aplikace preemergentních přípravků je v suchých jarech velmi riskantní, a to z pohledu nedostatečné účinnosti na plevele. Za sucha prováděné preemergentní aplikace díky snížené účinnosti těchto tzv.

Regulace plevelů v cukrové řepě bez účinné látky desmedipham

Regulace plevelů v cukrové řepě bez účinné látky desmedipham

11. 05. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 797x

V posledních letech dochází k poměrně dynamické restrikci účinných látek pesticidů, přičemž tento trend bude pravděpodobně pokračovat i v budoucnu. Chystané restrikce herbicidů se nejvíce dotýkají menších plodin, jejichž tolerance k herbicidům je poměrně nízká a sortiment registrovaných herbicidů je proto úzký.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
detail