BASF
BASF
BASF

Plevele

Kukuřice pod dohledem

Kukuřice pod dohledem

24. 05. 2022 Ing. Jan Hesoun; Sumi Agro Czech, s.r.o Plevele Zobrazeno 54x

Kukuřice setá je v České republice stálice a v osevních postupech má své stabilní místo. Pěstujeme ji přibližně na 300 tis. ha. Její pěstování má svá specifika, klíčová je zejména správná herbicidní ochrana. Jako typická širokořádková plodina se potýká se silnou konkurencí jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů. Typ herbicidu a načasování aplikace ovlivňuje kondici rostliny během celé její vegetační doby, a tím také její výnos.

Účinná regulace problematických plevelů v kukuřici

Účinná regulace problematických plevelů v kukuřici

24. 05. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 87x

Přestože je spektrum herbicidů registrovaných do kukuřice poměrně široké, často dochází k selhání účinnosti na některé níže popsané plevele, a to především v aridních oblastech či za sucha. Výběr herbicidů je proto třeba přizpůsobit plevelnému spektru pozemku a povětrnostním podmínkám.

Limagrain
NicodiGUARD a MesotriGUARD - osobní strážci vaší kukuřice

NicodiGUARD a MesotriGUARD - osobní strážci vaší kukuřice

23. 05. 2022 Ing. Jana Klimešová a kol.; SOUFFLET AGRO a.s. Plevele Zobrazeno 36x

Kukuřice je v raných růstových fázích velmi vnímavá ke konkurenci plevelů i všem rozmarům počasí, proto musíme k ochraně přistupovat zodpovědně ale bez váhání. Pro kukuřici je nejvhodnější CPOST ošetření (2.–4. list kukuřice) a v praxi je na něj kladen stále větší důraz. Na CPOST aplikaci potřebujeme herbicidní kombinaci, která si poradí se základním spektrem, ale dokáže omezit i vytrvalé plevele.

Limagrain

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

Vysoký výnos, přizpůsobivost, schopnost lépe hospodařit s dusíkem, tolerance chorobám a pevné šešule jsou vlastnosti, které se letos hodí více než jindy. Začneme tím nejdůležitějším - výnosem semen. LG Ambassador čerstvě obsadil v testování ÚKZÚZ SDO 2019–21 spolu s dalšími dvěma hybridy dělené 1. místo s výnosem 119 % na průměr liniových odrůd. Tento výsledek je velmi robustní, protože pochází z 35 lokalit a tří let zkoušení.

Výskyt plevelů v porostech cukrovky

Výskyt plevelů v porostech cukrovky

23. 05. 2022 Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 84x

Oproti předchozím letům byla míra zaplevelení porostů cukrovky v roce 2021 nižší. Přesto se stále setkáváme s plochami silně zaplevelenými, kde je intenzita výskytu plevelů i přes provedená regulační opatření natolik vysoká, že dochází k významným ztrátám na výnosech. Které druhy plevelů jsou v současnosti v cukrovce nejškodlivější?

Herbicidy pro preemergentní ošetření kukuřice do všech podmínek

Herbicidy pro preemergentní ošetření kukuřice do všech podmínek

15. 05. 2022 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 172x

Herbicidní ochranu kukuřice není možné řešit jednotným standardním postupem, protože vlhkostní podmínky v období setí kukuřice jsou každý rok rozdílné. Proto je třeba v herbicidní ochraně nabídnout takové přípravky, které dokážete využít v době vlhka preemergentně, ale nastane-li sušší období, použijete tytéž přípravky spolehlivě v časně postemergentním segmentu. Přípravek nezůstane skladem.

Kukuřice bez plevelů

Kukuřice bez plevelů

15. 05. 2022 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Plevele Zobrazeno 162x

Každý pěstitel si klade otázku, jak vyřešit jedním herbicidním ošetřením většinu plevelů na pozemku, aby kukuřice zůstala bez plevelů až do sklizně. Odpovědí je použití některého z následujících herbicidů a herbicidních kombinací.

Incelo® vám přinese klid

Incelo® vám přinese klid

05. 05. 2022 Ing. Josef Suchánek, Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 254x

Výskyt jednoletých trav je nutné sledovat v celém osevním postupu. V jednotlivých plodinách jejich význam narůstá, proto je třeba používat účinná řešení pro úspěšnou eliminaci. Herbicid Incelo® řeší velmi široké spektrum trávovitých plevelů včetně sveřepů, psárky polní a mrvky myší ocásek v obilninách. Aplikace v kombinaci se smáčedlem BioPower® zajistí vysokou účinnost za všech podmínek. Jeho použití není vyloučeno z OP II.

Výskyt barborky obloučnaté v ozimé řepce

Výskyt barborky obloučnaté v ozimé řepce

02. 05. 2022 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Plevele Zobrazeno 220x

Problémem v současné době jsou zavlékané invazní plevelné rostliny, které mohou působit poměrně značné škody. Významné jsou i expanze našich původních rostlin z nezemědělské půdy na půdu ornou jako například mrvka myší ocásek (Vulpia myuros).

Základní preemergentní a časně postemergentní herbicidní ošetření kukuřice

Základní preemergentní a časně postemergentní herbicidní ošetření kukuřice

01. 05. 2022 Ing. Jiří Matoulek; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 19x

Kukuřice jako čtvrtá nejrozšířenější plodina v České republice se v pěstuje zhruba 320 tis. ha. V našich podmínkách stále dominuje pěstování na siláž pro potřeby živočišné výroby, v menším měřítku pak zrnová kukuřice a v neposlední řadě také vzrůstající využití pro bioplynové stanice. Ať už je kukuřice využívána a pěstována pro jakékoliv účely, základním stavebním kamenem pro dosažení vysokého výnosu je správně zvolená herbicidní ochrana.

Ozimé obilniny je třeba odplevelit a dočistit na jaře

Ozimé obilniny je třeba odplevelit a dočistit na jaře

29. 04. 2022 Ing. Petr Portych; Corteva AgriScience Plevele Zobrazeno 317x

Výkupní ceny obilnin byly v době sepsání tohoto článku zajímavé a pokud na této úrovní zůstanou, lépe ještě porostou, vyplatí se do obilnin na jaře investovat. Prvním vstupem do obilnin by i přes vysokou cenu mělo být dusíkaté hnojení a hned za ním je již čas myslet na odplevelení nebo dočištění obilnin od plevelů.

Herbicidní rezistence u heřmánkovce nevonného v ČR

Herbicidní rezistence u heřmánkovce nevonného v ČR

27. 04. 2022 Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 249x

Herbicidní rezistence je nežádoucí doprovodný jev související s nesprávným používáním herbicidů. Doba, za kterou se může rezistence v populaci plevele vyvinout, závisí nejen na mechanizmu účinku a způsobu používání herbicidů, ale také na genetických a reprodukčních vlastnostech jednotlivých plevelných druhů a v podniku používaných agrotechnických postupech, které nepřímo ovlivňují populační dynamiku plevelů.

Možnosti regulace trávovitých plevelů v porostech ozimých obilnin na jaře

Možnosti regulace trávovitých plevelů v porostech ozimých obilnin na jaře

25. 04. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 478x

Regulace trávovitých plevelů v porostech obilnin je s ohledem na vzájemnou blízkou příbuznost poměrně obtížná. Přesto jsou k dispozici účinné herbicidy k regulaci většiny trávovitých plevelů v ozimé pšenici. V ječmenu a žitě může být regulace některých trávovitých plevelů složitější.

Konkurence plevelů v jarním ječmenu

Konkurence plevelů v jarním ječmenu

21. 03. 2022 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 645x

Jarní ječmen je plodinou, která má oproti ostatním obilninám výborně rozvinutou schopnost konkurovat plevelům. Tuto schopnost podporují podmínky, které mají pozitivní vliv na rychlý růst a vývoj ječmene. Konkurence jarního ječmene se efektivně projevuje především vůči jednoletým dvouděložným plevelům. Ve srovnání s ozimými obilninami je regulace zaplevelení u jařin obecně efektivnější.

Zázračně čisté obilí

Zázračně čisté obilí

20. 03. 2022 Ing. Vladimír Sys; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 583x

Herbicidní ochrana neošetřených porostů ozimých obilnin patří mezi klíčové agronomické zásahy na prahu nové sezóny. Spolehlivé řešení použitelné už v časném jaru představuje nový herbicid Prodigy.

Saracen Max - bez plevelů, bez starostí

Saracen Max - bez plevelů, bez starostí

19. 03. 2022 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Plevele Zobrazeno 489x

Zcela nové možnosti v ochraně ozimých a jarních obilnin proti dvouděložným plevelům na jaře přináší Saracen Max. Posouvá hranice v herbicidní ochraně obilnin díky svým jedinečným vlastnostem, které ocení každý pěstitel.

Buďte připraveni na jarní start sezóny

Buďte připraveni na jarní start sezóny

19. 03. 2022 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO a.s. Plevele Zobrazeno 329x

Primárním cílem období vývoje mladých rostlin na jaře je vybilancovat naživení porostů, třeba díky biostimulačnímu přípravku StimStart (120 g/l N, 50 g/l P2O5, 100 g/l K2O, volné L-aminokyseliny, humínové a fulvonové kyseliny, AcreciActiv® komplex). Aplikujte pro podporu vývoje kořenového systému a zdravých odnoží.

Rezidua herbicidů v půdě a jejich vliv na následné plodiny

Rezidua herbicidů v půdě a jejich vliv na následné plodiny

25. 02. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 732x

Problematika reziduí pesticidů rezonuje ve veřejném i odborném prostoru čím dál častěji. Nejčastěji jsou za tímto účelem analyzovány vzorky povrchových i podpovrchových vod a potravin, začíná se však také s monitoringem půd (ÚKZÚZ). Vytváří se tímto způsobem tlak na zemědělce, jako na hlavní znečišťovatele prostředí, zejména vod, kde jsou často rezidua pesticidů nacházena i v nadlimitních koncentracích.

Ekosystémové služby v zemědělství (2): Regulace plevelů ekosystémovými službami

Ekosystémové služby v zemědělství (2): Regulace plevelů ekosystémovými službami

13. 12. 2021 Ing. Hana Foffová, RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D., Doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 651x

Boj proti plevelům představuje jeden z ekonomicky nejnáročnějších aspektů rostlinné produkce. Plevele nejvíce snižují potencionální výnos, a to v průměru až o 10 %. Ke snižování výnosů plevely dochází především následkem konkurence plevelů s plodinou o prostor, živiny, světlo a další faktory potřebné k růstu. Kromě snížení výnosu také plevele znehodnocují kvalitu sklizeného zrna.

Vegetativní reprodukce vytrvalých plevelů

Vegetativní reprodukce vytrvalých plevelů

06. 12. 2021 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Plevele Zobrazeno 721x

Základní způsobem rozmnožování rostlin je generativní reprodukce. Vegetativní reprodukce představuje doplňkový způsob rozmnožování, který je často využíván některými vytrvalými druhy. Ty se rozmnožují prostřednictvím diaspor vegetativního původu (např. hlízami, cibulemi, pacibulkami, částmi oddenků, kořenových výběžků a kořeny s adventivními pupeny).

Eliminace výdrolu kulturních trav pěstovaných na semeno v následných polních plodinách se zřetelem na řepku ozimou

Eliminace výdrolu kulturních trav pěstovaných na semeno v následných polních plodinách se zřetelem na řepku ozimou

03. 12. 2021 Ing. Jan Frydrych, Lenka Bradáčová; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří Plevele Zobrazeno 581x

Osivo trav je významným exportním artiklem a je součástí celkového potenciálu vývozu osiv v České republice. Pěstování trav na semeno klade zvýšené nároky zejména na efektivitu produkce výnosu a tím ekonomiku celého pěstitelského procesu. Současně je třeba zajistit i odpovídající kvalitu produkce osiva trav, která bude odpovídat evropským a světovým parametrům.

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin: Tolice (vojtěšky)

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin: Tolice (vojtěšky)

12. 11. 2021 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 1375x

Tolice (Medicago) je rod z čeledi bobovité. Jsou to jednoleté nebo víceleté byliny, výjimečně keře. Nejznámějším kulturním druhem je tolice setá (Medicago sativa L.), více známá jako vojtěška setá nebo tolice vojtěška. Pěstují se i další kulturní druhy, např. tolice dětelová (Medicago lupulina L.) a tolice srpovitá neboli vojtěška srpovitá (Medicago falcata L.).

Regulace plevelů v semenných porostech trav (2): Obecná doporučení a ochrana ostatních druhů

Regulace plevelů v semenných porostech trav (2): Obecná doporučení a ochrana ostatních druhů

18. 10. 2021 Ing. Radek Macháč, Ph.D.; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří Plevele Zobrazeno 826x

V minulém dílu jsme si vysvětlili obecné zásady ochrany semenářských porostů trav a seznámili se s možnostmi ochrany jílků a kostřav vůči plevelům. V tomto dílu navážeme ochranou semenářských porostů lipnic, srhy laločnaté, bojínku lučního, psárky luční, Festulolií, ovsíku vyvýšeného, trojštětu žlutavého a psinečků.

Hustota porostu řepky ozimé a regulace zaplevelení

Hustota porostu řepky ozimé a regulace zaplevelení

15. 10. 2021 Ing. Radek Punčochář; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 1078x

Řepka ozimá je v rámci zemědělství České republiky hojně využívána pro svůj vysoký potenciál slušných příjmů, a také pro svoji vhodnost v rámci osevního postupu jako přerušovač obilnin. V příštích letech lze očekávat další nárůst jejích ploch. Předpokladem pro toto tvrzení je odklon Evropy od dovážení palmového oleje. Francie chce jako BIO složku do paliv využívat právě produkty z řepky.

Vliv počasí na účinnost herbicidů v ozimých obilninách a porovnání účinnosti na dvou odlišných lokalitách v předchozím pěstitelském roce

Vliv počasí na účinnost herbicidů v ozimých obilninách a porovnání účinnosti na dvou odlišných lokalitách v předchozím pěstitelském roce

13. 10. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová, Ing. Luděk Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 814x

Přestože je v současnosti do obilnin registrováno široké spektrum herbicidů s různým mechanizmem účinku, dochází k postupným restrikcím účinných látek, což může v budoucnu způsobovat pěstitelům velmi výrazné komplikace s regulací některých plevelů, zejména v sušších oblastech nebo na podnicích, které uplatňují minimalizační technologie zpracování půdy a zaměřují se především na pěstování ozimých plodin.

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin: Čičorka pestrá

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin: Čičorka pestrá

12. 10. 2021 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 623x

U nás se jako kulturní plodina se pěstuje pouze jeden druh čičorky, a to čičorka pestrá (Coronilla varia L.). Druh v češtině vystřídal několik názvů (věnečenka strakatá, čičorečka pestrá, věnečenka strakatá, čičorka strakatá), než se nakonec ujal název čičorka pestrá, který zavedl L. J. Čelakovský v roce 1879.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 11
detail