BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Škůdci

Užitečné organizmy (46): Mšicomaři (I)

Užitečné organizmy (46): Mšicomaři (I)

12. 09. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 254x

Mšicomaři patří mezi známější parazitoidy díky své schopnosti přeměnit napadené mšice v nápadné mumie, které jsou v kolonii zdravých mšic nepřehlédnutelné. Některé druhy se množí a vysazují do skleníků k ochraně porostů proti mšicím.

Insekticidní účinky esenciálního oleje z fenyklu obecného na hmyz

Insekticidní účinky esenciálního oleje z fenyklu obecného na hmyz

30. 08. 2023 Ing. Matěj Novák; Česká zemědělská univerzita v Praze Škůdci Zobrazeno 294x

Rok od roku se snižuje počet povolených účinných látek insekticidních přípravků syntetického původu, proto je důležité se poohlédnout po možných alternativách. Mezi takové alternativy patří mikrobiální přípravky (přípravky na bázi entomopatogenních bakterií a virů), či přípravky na bázi rostlinných látek neboli botanické pesticidy. V současné době jsou některé takové přípravky dostupné jak v České republice, tak i v ostatních zemích EU.

Proseeds
Moderní trend v monitoringu výskytu a ochraně před zavíječem kukuřičným

Moderní trend v monitoringu výskytu a ochraně před zavíječem kukuřičným

29. 08. 2023 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 134x

Přesná a vypovídající indikace výskytu škůdce v porostu není často nejjednodušší. Náročný je bezesporu monitoring náletu motýlů zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis). Díky programu Smapp Lab se však zavíječi blýská na horší časy.

Poškození lesních porostů bobrem  a možnosti eliminace škod

Poškození lesních porostů bobrem a možnosti eliminace škod

21. 08. 2023 Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady-Jíloviště Škůdci Zobrazeno 215x

Bobr je rozšířen po větší části severní polokoule v říčních a lužních nivách. V současnosti rozlišujeme dva samostatné druhy, a to bobra kanadského (Castor canadensis) ze severní Ameriky a bobra evropského (Castor fiber), který žije v Evropě a Asii. Dříve byly považováni pouze za podruhy jednoho druhu

Postupy biologické ochrany proti molicím na plodové zelenině ve skleníku

Postupy biologické ochrany proti molicím na plodové zelenině ve skleníku

17. 08. 2023 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Škůdci Zobrazeno 250x

Mezi obávané savé škůdce plodové zeleniny ve skleníku řadíme molice. V těchto porostech se objevují pravidelně. Pravděpodobnost jejich výskytu během pěstebního cyklu je téměř 100%. Nejčastěji jde o druh molice skleníková (Trialeurodes vaporariorum), avšak s dovozem sadbového materiálu ze zahraničí se k nám příležitostně dostává také molice bavlníková (Bemisia tabaci), jejíž neevropské populace jsou ...

Užitečné organizmy (45): Lumčíkovití

Užitečné organizmy (45): Lumčíkovití

22. 07. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 305x

Lumčíkovití (Braconidae) jsou v naší fauně zastoupeni asi 850 druhy, ale předpokládá se výskyt více než 1 500 druhů, v Evropě dokonce 3 500 druhů. U této čeledi je faunisticky lépe než ČR prozkoumáno Slovensko, kde dlouhá léta působil M. Čapek. U nás ještě hodně druhů na své objevení teprve čeká. Lumčíci patří mezi významné regulátory zemědělských a lesních škůdců, někteří se chovají a vysazují jako bioagens do skleníků i venkovních plodin.

Posuny v citlivosti insekticidů u hmyzích škůdců víceletých pícnin

Posuny v citlivosti insekticidů u hmyzích škůdců víceletých pícnin

19. 07. 2023 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 287x

U porostů víceletých pícnin (vojtěška setá, jetel luční) se vyskytuje celá řada hmyzích druhů, kteří svou činností snižují množství a kvalitu sklizeného produktu. Aby došlo k zabránění takovýchto ztrát, je nutno tyto semenné porosty ošetřovat pomocí dostupných insekticidů. V posledních letech vlivem omezování a restrikcí účinných látek dochází k neustálému úbytku volby dostupné a zároveň i efektivní chemické ochrany.

Monitoring rezistence hlodavců vůči antikoagulantním rodenticidům v ČR

Monitoring rezistence hlodavců vůči antikoagulantním rodenticidům v ČR

18. 07. 2023 RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D., Ing. Václav Stejskal, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Škůdci Zobrazeno 313x

Rodenticidy patří mezi dominantně používané nástrahy proti synantropním hlodavcům (myš domácí, potkan obecný, krysa obecná) v zemědělských a potravinářských provozech i v komunální sféře. V současné době je pro použití v rodenticidech schváleno osm různých antikoagulantních účinných látek (ú. l.), které mají stejný mechanizmus účinku, ale liší se mírou své toxicity.

Obnova kalamitních holin po kůrovcové kalamitě

Obnova kalamitních holin po kůrovcové kalamitě

10. 07. 2023 Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Škůdci Zobrazeno 320x

Současnou kalamitu členíme obvykle do tří etap, které se liší příčinami i rozsahem. První dvě etapy se nevymykaly z rámce předchozích velkých kalamit, třetí etapa se vymyká všem parametrům a má zcela katastrofické dopady na naše lesy a jejich budoucnost.

Hodnocení vzorků na přítomnost skladištních škůdců ve vztahu k reklamacím

Hodnocení vzorků na přítomnost skladištních škůdců ve vztahu k reklamacím

08. 07. 2023 Ing. Radek Aulický, Ph.D., Doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 235x

Skladované obilí je citlivé k napadení mnoha druhy skladištních škůdců. V příznivých podmínkách dochází k rychlému rozvoji populací těchto škůdců, což sebou přináší negativní dopady pro skladovatele. Škůdci totiž patří mezi hlavní biotické faktory negativně ovlivňující kvalitativní parametry zrna používaného pro potravinářské (sladovnický ječmen, potravinářská pšenice pro mlýny) i krmné účely.

Fix-IT - tak trochu jinak proti savým škůdcům

Fix-IT - tak trochu jinak proti savým škůdcům

05. 07. 2023 Ing. Vojtěch Štolpa; Sumi Agro Czech, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 244x

Vloni jsme uvedli na trh zcela nový produkt Fix-IT s jedinečným, fyzikálním, způsobem účinku. Jedná se o pomocný prostředek sloužící k velmi rychlé kontrole savých škůdců ve všech plodinách. Nepodléhá povinné evidenci pesticidů a lze použít i v ekologické produkci.

Mšice na cukrovce

Mšice na cukrovce

30. 06. 2023 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 269x

Mšice patří stále k závažným škůdcům cukrovky. Způsobují přímé škody sáním, ale jejich nebezpečnost spočívá především ve schopnosti přenášet vir žloutenky řepy (BYV) a vir mírného žloutnutí řepy (BMYV).

Měnící se škodlivost a dynamika letu zavíječe kukuřičného

Měnící se škodlivost a dynamika letu zavíječe kukuřičného

29. 06. 2023 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D., Ing. Jana Patočková, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 323x

Zavíječ kukuřičný je v posledních letech velmi diskutovaným škůdcem. Ještě před patnácti lety se věřilo, že technologie dokonalého drcení posklizňových zbytků kukuřičné hmoty tohoto škůdce vyžene na pomyslný okraj seznamu škůdců kukuřice.

Motýl Chloridea virescens - riziko pro řadu plodin v Evropě

Motýl Chloridea virescens - riziko pro řadu plodin v Evropě

25. 06. 2023 Dr. Ing. Zdeněk Chromý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Škůdci Zobrazeno 263x

Výskyt motýla Chloridea virescens je dosud znám pouze na americkém kontinentu, kde je polyfágním škůdcem hospodářsky významných plodin, zejména bavlníku, kukuřice, rajčat a tabáku. Tento druh byl vyhodnocen ve studii EPPO o rizicích škůdců spojených s dovozem plodů rajčat jako potenciální hrozba pro pěstování této plodiny.

Možnosti ochrany proti klopuškám z čeledi Miridae u semenných porostů vojtěšky seté

Možnosti ochrany proti klopuškám z čeledi Miridae u semenných porostů vojtěšky seté

24. 06. 2023 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 312x

Vojtěška setá se stále řadí k plodinám, které zaujímají významné místo v rámci pěstovaných zemědělských plodin. Její bonus spočívá především jako významný přerušovač osevních sledů - zlepšuje půdní strukturu, pomocí hlízkových bakterií fixuje vzdušný dusík, omezuje erozi a slouží jako přirozený areál výskytu pro celou řadou hmyzích druhů - užitečných (obr. 1) včetně opylovačů ale i škodlivých.

Užitečné organizmy (44): Parazitoidi štítenky zhoubné

Užitečné organizmy (44): Parazitoidi štítenky zhoubné

20. 06. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 279x

Štítenka zhoubná (Diaspidiotus perniciosus, dříve řazena do rodu Quadraspidiotus) patří mezi nejškodlivější druhy štítenek u nás i z celosvětového hlediska. Pochází z východní Asie, odkud se rozšířila pomocí člověka do celého světa. V ČR byla zjištěna již ve třicátých letech, ale vyšší škodlivost se projevila až po druhé světové válce, zejména na ovocných stromech.

Bázlivec kukuřičný - první výsledky testování na rezistenci

Bázlivec kukuřičný - první výsledky testování na rezistenci

19. 06. 2023 Doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D., Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. Škůdci Zobrazeno 356x

Již od roku 2019 monitorujeme citlivost bázlivce kukuřičného k registrovaným účinným látkám insekticidů. V letech 2020 až 2022 již probíhalo plnohodnotné laboratorní testování.

Okénko do zahraničí: Vystavení včel insekticidům ovlivňuje velikost jahod

Okénko do zahraničí: Vystavení včel insekticidům ovlivňuje velikost jahod

03. 06. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 499x

Neonikotinoidové insekticidy aplikované na kvetoucí plodiny mohou mít negativní dopad na včely s důsledky pro opylování plodin. Nová studie z Lund University ve Švédsku ukazuje, že včely samotářky, které při shánění potravy z květů řepky přijímaly pesticid clothianidin, byly pomalejší. Navíc jahody opylované těmito včelami byly menší.

Vlastnosti pesticidů aplikovaných do květu řepky a jejich vliv na včely

Vlastnosti pesticidů aplikovaných do květu řepky a jejich vliv na včely

21. 05. 2023 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. a kol. Škůdci Zobrazeno 646x

Ochrana řepky v období květu proti chorobám i škůdcům se stala běžnou součástí pěstování řepky. Řepka je hojně navštěvována včelami a dalšími druhy opylovačů, a proto je výběr registrovaných přípravků v tomto období omezen z hlediska ochrany opylovačů.

Makadlovka řepná na cukrovce

Makadlovka řepná na cukrovce

10. 05. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 352x

Makadlovka řepná (Scrobipalpa ocellatella) je teplomilný druh, který škodí na řepě v posledních deseti letech. Početnost i škodlivost se do roku 2019 postupně zvyšovaly, cílená ochrana spolu s nepříznivým počasím snížily výskyt v letech 2020–2021 pod práh škodlivosti. V loňském nadprůměrně teplém a v některých oblastech i suchém roce došlo znovu ke slabému poškození porostů, které od vyšších škod zachránil příchod srážek koncem srpna a v září.

Užitečné organizmy (43): Nepřátelé roztočů

Užitečné organizmy (43): Nepřátelé roztočů

01. 05. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 376x

Roztoče využívá k vývoji larev pouze několik rodů chalcidek ze dvou čeledí. Nejvíce informací je o parazitoidech klíšťat a predátorech vlnovníků, o parazitoidech hospodářsky nevýznamných roztočů se neví téměř nic.

Řepka, škůdci, řešení

Řepka, škůdci, řešení

21. 04. 2023 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 480x

Účinná ochrana řepky proti škůdcům je jedním ze základních předpokladů jejího úspěšného pěstování. Snižující se počet insekticidních účinných látek a klimatické změny projevující se vysokými teplotami a dlouhým obdobím beze srážek především v období zakládání porostů řepky, jsou příčinou přemnožení některých škůdců, kteří způsobují na porostech řepky významné škody.

Invazní druhy škůdců versus občanská věda

Invazní druhy škůdců versus občanská věda

21. 04. 2023 Dr. Jiří Skuhrovec; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 505x

Nepůvodní (invazní a zejména karanténní) škůdci představují vážnou hrozbu nejen pro zemědělství a lesnictví, ale také značnou zátěž pro krajinu a často mají negativní socio-ekonomické dopady. Tito nepůvodní škůdci se v poslední době rozšířili v celosvětovém měřítku.

Morava v ohrožení hrabošů - bude se opakovat kalamita z let 2019–2020?

Morava v ohrožení hrabošů - bude se opakovat kalamita z let 2019–2020?

05. 04. 2023 Ing. Štěpánka Radová Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 483x

Od nástupu poslední gradace hraboše polního uplynuly čtyři roky a je velice pravděpodobné, že by se mohla situace na většině moravských polích v tomto roce velice podobat roku 2019 respektive roku 2020. Scénáři kalamitního roku nahrává průběh počasí, a to nejen zimy, ale i nadprůměrně teplému průběhu roku předešlého.

Volba vhodného insekticidu na jarní ošetření řepky

Volba vhodného insekticidu na jarní ošetření řepky

05. 04. 2023 Ing. Pavel Hasman; Certis Belchim Škůdci Zobrazeno 301x

Ochrana řepky proti škůdcům na jaře je asi jedním z nejdůležitějších úkolů pro zajištění zdravého porostu, a tím později kvalitního výnosu. Bohužel s restrikcí účinný látek nám pro ochranu zůstaly jen látky ze skupiny pyrethroidů a jediný zástupce ze skupiny neonikotinoidů, účinná látka acetamiprid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 13
detail