BASF
BASF
BASF

AGRA

Škůdci

Mšice na cukrovce

Mšice na cukrovce

30. 06. 2023 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 1063x

Mšice patří stále k závažným škůdcům cukrovky. Způsobují přímé škody sáním, ale jejich nebezpečnost spočívá především ve schopnosti přenášet vir žloutenky řepy (BYV) a vir mírného žloutnutí řepy (BMYV).

Měnící se škodlivost a dynamika letu zavíječe kukuřičného

Měnící se škodlivost a dynamika letu zavíječe kukuřičného

29. 06. 2023 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D., Ing. Jana Patočková, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 1075x

Zavíječ kukuřičný je v posledních letech velmi diskutovaným škůdcem. Ještě před patnácti lety se věřilo, že technologie dokonalého drcení posklizňových zbytků kukuřičné hmoty tohoto škůdce vyžene na pomyslný okraj seznamu škůdců kukuřice.

Proseeds
Roizklad slámy

Uplatnění mikrobiologických prekurzorů na přeměně posklizňových zbytků v půdě

Rostlinné zbytky semenných plodin, které vstupují do půdy, jsou přítomnými mikroorganizmy obtížně přeměňovány na jednodušší organické látky a minerální živiny. Vhodným opatřením, jak zahájit a stabilizovat proces přeměny uhlíkem bohatých a dusíkem chudých rostlinných zbytků je posklizňové ošetření půdy pomocnými látkami, které jsou prekurzory (spouštěči a usměrňovači) aktivity půdní mikrobioty.

Motýl Chloridea virescens - riziko pro řadu plodin v Evropě

Motýl Chloridea virescens - riziko pro řadu plodin v Evropě

25. 06. 2023 Dr. Ing. Zdeněk Chromý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Škůdci Zobrazeno 951x

Výskyt motýla Chloridea virescens je dosud znám pouze na americkém kontinentu, kde je polyfágním škůdcem hospodářsky významných plodin, zejména bavlníku, kukuřice, rajčat a tabáku. Tento druh byl vyhodnocen ve studii EPPO o rizicích škůdců spojených s dovozem plodů rajčat jako potenciální hrozba pro pěstování této plodiny.

Možnosti ochrany proti klopuškám z čeledi Miridae u semenných porostů vojtěšky seté

Možnosti ochrany proti klopuškám z čeledi Miridae u semenných porostů vojtěšky seté

24. 06. 2023 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 1082x

Vojtěška setá se stále řadí k plodinám, které zaujímají významné místo v rámci pěstovaných zemědělských plodin. Její bonus spočívá především jako významný přerušovač osevních sledů - zlepšuje půdní strukturu, pomocí hlízkových bakterií fixuje vzdušný dusík, omezuje erozi a slouží jako přirozený areál výskytu pro celou řadou hmyzích druhů - užitečných (obr. 1) včetně opylovačů ale i škodlivých.

Užitečné organizmy (44): Parazitoidi štítenky zhoubné

Užitečné organizmy (44): Parazitoidi štítenky zhoubné

20. 06. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1176x

Štítenka zhoubná (Diaspidiotus perniciosus, dříve řazena do rodu Quadraspidiotus) patří mezi nejškodlivější druhy štítenek u nás i z celosvětového hlediska. Pochází z východní Asie, odkud se rozšířila pomocí člověka do celého světa. V ČR byla zjištěna již ve třicátých letech, ale vyšší škodlivost se projevila až po druhé světové válce, zejména na ovocných stromech.

Bázlivec kukuřičný - první výsledky testování na rezistenci

Bázlivec kukuřičný - první výsledky testování na rezistenci

19. 06. 2023 Doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D., Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. Škůdci Zobrazeno 980x

Již od roku 2019 monitorujeme citlivost bázlivce kukuřičného k registrovaným účinným látkám insekticidů. V letech 2020 až 2022 již probíhalo plnohodnotné laboratorní testování.

Okénko do zahraničí: Vystavení včel insekticidům ovlivňuje velikost jahod

Okénko do zahraničí: Vystavení včel insekticidům ovlivňuje velikost jahod

03. 06. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1628x

Neonikotinoidové insekticidy aplikované na kvetoucí plodiny mohou mít negativní dopad na včely s důsledky pro opylování plodin. Nová studie z Lund University ve Švédsku ukazuje, že včely samotářky, které při shánění potravy z květů řepky přijímaly pesticid clothianidin, byly pomalejší. Navíc jahody opylované těmito včelami byly menší.

Vlastnosti pesticidů aplikovaných do květu řepky a jejich vliv na včely

Vlastnosti pesticidů aplikovaných do květu řepky a jejich vliv na včely

21. 05. 2023 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. a kol. Škůdci Zobrazeno 1565x

Ochrana řepky v období květu proti chorobám i škůdcům se stala běžnou součástí pěstování řepky. Řepka je hojně navštěvována včelami a dalšími druhy opylovačů, a proto je výběr registrovaných přípravků v tomto období omezen z hlediska ochrany opylovačů.

Makadlovka řepná na cukrovce

Makadlovka řepná na cukrovce

10. 05. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 984x

Makadlovka řepná (Scrobipalpa ocellatella) je teplomilný druh, který škodí na řepě v posledních deseti letech. Početnost i škodlivost se do roku 2019 postupně zvyšovaly, cílená ochrana spolu s nepříznivým počasím snížily výskyt v letech 2020–2021 pod práh škodlivosti. V loňském nadprůměrně teplém a v některých oblastech i suchém roce došlo znovu ke slabému poškození porostů, které od vyšších škod zachránil příchod srážek koncem srpna a v září.

Užitečné organizmy (43): Nepřátelé roztočů

Užitečné organizmy (43): Nepřátelé roztočů

01. 05. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1075x

Roztoče využívá k vývoji larev pouze několik rodů chalcidek ze dvou čeledí. Nejvíce informací je o parazitoidech klíšťat a predátorech vlnovníků, o parazitoidech hospodářsky nevýznamných roztočů se neví téměř nic.

Řepka, škůdci, řešení

Řepka, škůdci, řešení

21. 04. 2023 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 1408x

Účinná ochrana řepky proti škůdcům je jedním ze základních předpokladů jejího úspěšného pěstování. Snižující se počet insekticidních účinných látek a klimatické změny projevující se vysokými teplotami a dlouhým obdobím beze srážek především v období zakládání porostů řepky, jsou příčinou přemnožení některých škůdců, kteří způsobují na porostech řepky významné škody.

Invazní druhy škůdců versus občanská věda

Invazní druhy škůdců versus občanská věda

21. 04. 2023 Dr. Jiří Skuhrovec; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1443x

Nepůvodní (invazní a zejména karanténní) škůdci představují vážnou hrozbu nejen pro zemědělství a lesnictví, ale také značnou zátěž pro krajinu a často mají negativní socio-ekonomické dopady. Tito nepůvodní škůdci se v poslední době rozšířili v celosvětovém měřítku.

Morava v ohrožení hrabošů - bude se opakovat kalamita z let 2019–2020?

Morava v ohrožení hrabošů - bude se opakovat kalamita z let 2019–2020?

05. 04. 2023 Ing. Štěpánka Radová Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 1622x

Od nástupu poslední gradace hraboše polního uplynuly čtyři roky a je velice pravděpodobné, že by se mohla situace na většině moravských polích v tomto roce velice podobat roku 2019 respektive roku 2020. Scénáři kalamitního roku nahrává průběh počasí, a to nejen zimy, ale i nadprůměrně teplému průběhu roku předešlého.

Volba vhodného insekticidu na jarní ošetření řepky

Volba vhodného insekticidu na jarní ošetření řepky

05. 04. 2023 Ing. Pavel Hasman; Certis Belchim Škůdci Zobrazeno 847x

Ochrana řepky proti škůdcům na jaře je asi jedním z nejdůležitějších úkolů pro zajištění zdravého porostu, a tím později kvalitního výnosu. Bohužel s restrikcí účinný látek nám pro ochranu zůstaly jen látky ze skupiny pyrethroidů a jediný zástupce ze skupiny neonikotinoidů, účinná látka acetamiprid.

Ochrana porostů máku setého proti hlavním hmyzím škůdcům

Ochrana porostů máku setého proti hlavním hmyzím škůdcům

05. 04. 2023 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 1133x

Mák setý se řadí k plodinám typickým pro pěstování v rámci zemědělských oblastí České republiky. V roce 2022 však ale došlo k výraznému propadu osetých ploch v porovnání s rokem předchozím. Celková plocha činila pouze 26 tis. ha, což je pokles o téměř 17 tis. ha. Souvisí to především se ztrátou obchodních partnerů a vysokým zásobám této komodity z minulých let pěstování.

Citlivost škůdců řepky olejky k insekticidům

Citlivost škůdců řepky olejky k insekticidům

27. 03. 2023 Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 1514x

V příspěvku se soustředíme na výsledky testů citlivosti u českých populací škůdců napadajících a poškozujících řepku především v předjaří a na jaře (stonkoví krytonosci, blýskáčci) a dále pak na přelomu jara a léta (krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová).

Prognóza výskytu mšic na jaře 2023

Prognóza výskytu mšic na jaře 2023

25. 03. 2023 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 2107x

Na webových stránkách ÚKZÚZ je možné se seznámit s definicí integrované ochrany rostlin (IOR). Uvádí se v ní, že se jedná o provázaný komplex zásad, které na sebe navazují a vytváří tak harmonický celek.

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2022 a možnosti ochrany

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2022 a možnosti ochrany

17. 03. 2023 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 1201x

Ochrana řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům se v posledních několika letech výrazně zkomplikovala. Může za to fakt spočívající především v úbytku použitelných registrovaných účinných látek (přípravků) a výskytu velmi dlouhého období, kdy se daní škůdci v porostu vyskytují, resp. kdy jsou samice schopny klást oplozená vajíčka.

Systém podpory a prodloužení účinnosti pyrethroidů = SPPP

Systém podpory a prodloužení účinnosti pyrethroidů = SPPP

11. 03. 2023 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Škůdci Zobrazeno 1348x

V zemědělské praxi se často setkáváme se „selháním účinnosti“ pyrethroidů. Příčin může být celá řada a často se při tomto selhání poukazuje na vznik rezistence škůdců vůči pyrethroidům. V mnoha případech však může být příčina zcela jiná a za snížením účinnosti vlastního přípravku může být jeho nesprávná aplikace nebo aplikace za nevhodných podmínek.

Rozdílná škodlivost krytonosce řepkového v řepce ozimé

Rozdílná škodlivost krytonosce řepkového v řepce ozimé

10. 03. 2023 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Škůdci Zobrazeno 1521x

Se stoupající koncentrací pěstování řepky ozimé a se zhoršením osevních postupů stoupá i výskyt úzkého spektra škůdců (chorob a plevelů). Stonkoví krytonosci jsou jedni z nejdůležitějších škůdců v řepce ozimé. Každoročně vyžírají larvy krytonosce řepkového a čtyřzubého stonky a řapíky rostlin řepky. Následkem žíru dochází ke zhoršení až přerušení výživy rostlin a do poškozených stonků se snáze dostávají původci chorob.

Inovatívny spôsob monitoringu škodcov repky

Inovatívny spôsob monitoringu škodcov repky

09. 03. 2023 Ing. Ján Hanuska; Bayer s.r.o. Škůdci Zobrazeno 1106x

Včasný monitoring a sledovanie výskytu škodlivých činiteľov je základom úspechu každého prosperujúceho pestovateľa. Tradične sa na monitoring škodcov používajú jednoduché nástroje vo forme Mörickeho misiek a lepových pásov. Výhodou týchto lapačov sú relatívne nízke náklady, jednoduchosť používania, ale presnosť výsledku je ovplyvnená potrebou niekoľkonásobnej pravidelnej osobnej kontroly stavu lapačov a náletu škodcov.

Ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům

Ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům

28. 02. 2023 Ing. Bohumil Štěrba; Corteva Agriscience Škůdci Zobrazeno 1503x

Řepka se vždy musí ošetřit proti stonkovým krytonoscům včas, při maximálním výskytu dospělců, ale vždy před kladením vajíček do stonků nebo řapíků listů řepky. Nálet krytonosců je ovšem na jaře rozvleklý podle průběhu počasí a může trvat až 2 měsíce. V roce 2022 byly v Morickeho miskách zachyceny první výskyty krytonosců už na konci února.

Rozšíření možnosti adresné aplikace přípravků na ochranu rostlin proti hraboši polnímu

Rozšíření možnosti adresné aplikace přípravků na ochranu rostlin proti hraboši polnímu

27. 02. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Škůdci Zobrazeno 1845x

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňilmožnost aplikace přípravků na ochranu rostlin při řešení pokračujících vzestupných výskytů hraboše polního na území České republiky. Pro ošetření porostů je možné od 21. února na dobu omezenou využít zvýšené dávky rodenticidů do nor.

Populace hraboše polního se přemnožily!

Populace hraboše polního se přemnožily!

16. 02. 2023 Připraveno podle tiskové zprávy ÚKZÚZ Škůdci Zobrazeno 1166x

Z výsledků lednových pozorování výskytu hraboše provedených ÚKZÚZ vyplývá, že se stav jeho populací od podzimu 2022 významně zvýšil. Průměrný počet aktivních východů z nor/ha v rámci ČR narostl ze 439 v listopadu 2022 na 661 v lednu 2023, což 3,3× překročilo práh škodlivosti. Hlavně na Moravě se hraboš po třech letech znovu přemnožil, k čemuž dopomohl i průběh počasí.

Stonkoví krytonosci jsou na polích již od podzimu!

Stonkoví krytonosci jsou na polích již od podzimu!

14. 02. 2023 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 2037x

Připravme se na další rok se škůdci řepky. Tentokrát se však nebudeme bavit o dřepčíku olejkovém nebo mšicích. Článek bude věnován stonkovým krytonoscům, kteří nás svou přítomností poctili o čtyři měsíce dříve, než je zvykem. Ano, čtete správně. Jarní škůdci již na podzim. Potvrzuje se tak fakt, že na abnormální teploty reagují hmyzí škůdci nejen urychleným vývojem, ale i časnou migrací do porostů hostitelských rostlin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
detail