BASF
BASF
BASF

AGRA

Ochrana osobních údajů

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webu Agromanual.cz

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webu  Agromanual.cz provozovaný společností Kurent s.r.o., se sídlem Vrbenská 197/23, České Budějovice, IČO 25177338 (dále jen „Provozovatel“), která tak působí (ve většině případů) jako správce osobních údajů. Provozovatel prohlašuje se při zpracování osobních údajů bude řídit Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů.

Účely zpracování údajů

Provozovatel nezpracovává osobní a další údaje uživatelů jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

Účely použití:

 • zajištění funkčnosti webu Agromanual.cz
 • ochrana práv uživatele (např. pro případ soudního sporu)
 • organizování soutěží a anket, doručování výher a zpravodajství o soutěžích
 • zlepšování obsahu stránek a  jejich vývoji
 • zajištění bezpečnosti webu před útoky a neoprávněným použitím
 • pro účely dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti apod.)
 • v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu provozovatele.

Údaje zpracováváme ve vlastních systémech, bez využití služeb třetích osob (tzv. zpracovatelů).

Právní základ zpracování údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je nezbytnost plnění ochránění oprávněných zájmů Provozovatele při provozování webu Agromanual.cz a plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (Nařízení č. (EU) 2016/679), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů a předpisů regulujících reklamu (zejména zákon č. 40/1995 Sb.).

Zpracování pro některé účely přímého marketingu je založeno na souhlasu se zasíláním newsleteru, který je možný v registraci kdykoliv odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán na agromanual@agromanual.cz.

Zpracovávané údaje a doba uchování

U registrovaných uživatelů zaznamenáváme: jméno a příjmení, e-mail, přihlašovací jméno, heslo (chráněné HASH), adresu, telefon. Dále zpracováváme údaje o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů (době udělení souhlasu a IP adresy ze které jste zaklikli příslušné políčko).

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované služby jsou obvykle ukládány po celou dobu registrace a až do písemného zrušení na e-mailu: agromanual@agromanual.cz. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje o  odvolání souhlasu a údaj jak byla registrace ukončena.

V souvislosti s využíváním našich služeb můžeme dále shromažďovat za výše uvedenými účely určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám, základní geografickou lokaci apod.

Námi zpracovávané osobní údaje získáváme pouze dobrovolným uvedením při registraci.

Rizika a doporučené postupy

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika, proto při zadávání registrace zvažte rozsah předávaných informací.

Pro registraci a přístup registrovaných osob je vyžádáno zadání hesla. Při výběru prosím zvolte silné heslo. Provozovatel webu po Vás heslo nikdy nebude požadovat a není schopen obnovit původní heslo, vzhledem k uložení v zaheslované podobě (HASH) bez možnosti zpětného rozkodování. Veškeré žádosti o poskytnutí údajů pro přihlášení považujete za útok a ohrožení Vašich údajů a neprodleně informujte provozovatele webu.

Zpřístupnění údajů

Provozovatel nezpřístupňuje osobní údaje třetím osobám a využívá je pouze pro vlastní účely uvedené výše.

Služby třetích stran

Na webu Agromanual.cz jsou umístěny prvky sledování chování uživatelů těchto stránek a propojení na vlastní stránky ze strany třetích osob, které jsou anonymní bez spojení s poskytnutými osobními údaji.

Provozovateli těchto služeb jsou

Facebook        https://cs-cz.facebook.com/
Google           https://www.google.com/
Web4U s.r.o   https://www.web4u.cz/
TOPlist s.r.o.   https://www.toplist.cz/

Provozovatel nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany výše uvedených služeb a aplikací. Pokud jde o jimi prováděné zpracování osobních údajů, musíte se proto obrátit na provozovatele těchto služeb.

Poskytnutí údajů

Osobní údaje jsou provozovateli poskytovány dobrovolně při registraci a není podmínkou pro procházení většiny webu (pro některé služby je však registrace vyžadována a bez přihlášení není možné službu využívat nebo moci být odměněn ve vyhlášených soutěžích. kterých se uživatel účastní).

Údaje a děti

Provozovatelem není registrován věk osob a uživatelům mladším 18 let je zakázáno se registrovat a tím i předávat údaje o své osobě bez souhlasu vlastního právního zástupce. Provedením registrace a předáním osobních údajů potvrzujete, že jste starší 18 let nebo máte souhlas svého právního zástupce s předáním osobních údajů.

O vymazání údajů nezletilých uživatelů může požádat uživatel i jeho právní zástupce.

Souhlas

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů udělený souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na agromanual@agromanual.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

Právo na námitku

Námitku proti zpracování můžete vznést na agromanual@agromanual.cz. Specifikujte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by Poskytovatel neměl údaje zpracovávat.

Automatizované rozhodování

Při provozování služby nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování, které by vycházelo z Nařízení (EU) 2016/679. Pokud byla odmítnuta registrace z důvodu duplicity e-mailu zadaného při registraci. Již jste pravděpodobně na webu registrován a kontaktujte podporu na agromanal@agromanual.cz

Marketingová sdělení

Poskytnuté údaje je možno využít pouze pro marketingové účely provozovatele webu.

Zasílaní obchodních sdělení je možno kdykoliv zrušit po přihlášení registrovaného uživatele do webu Agromanal.cz.

Aktualizace údajů

Poskytnuté údaje si uživatel může kdykoliv aktualizovat po přihlášení do webu Agromanual.cz

Registrovaný uživatel každým zadáním přihlašovacích údajů a přihlášením se do webu potvrzuje, že se seznámil s aktuálními zásadami ochrany osobních údajů. V případě nesouhlasu může uživatel bezplatně požádat o vymazání údajů na e-mailu: agromanual(a)agromanual.cz.

Změny od 25.5.2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)

Z Nařízení č. 2016/679 vyplývají práva uživatelů:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány (čl. 15)
 • požadovat také doplnění neúplných osobních údajů (čl. 17)
 • požadovat výmaz osobních údajů (čl. 17)
 • požadovat omezení zpracování údajů (čl. 18)
 • předat údaje jinému správci (čl. 20)
 • vznést námitku proti zpracování (čl. 21)

Při obdržení žádosti ve smyslu předchozích bodů přijmeme potřebná opatření bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí je možné prodloužit tuto lhůtu o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které žádáte, jsme povinni informovat bezodkladně a  nejpozději do jednoho měsíce od rozhodnutí o důvodech nepřijetí opatření. V souvislosti s poskytnutím požadovaných informací a při neodůvodněných požadavcích má provozovatel právo požadovat uhrazení nákladů spojených s administrativní náročností.

Po obdržení žádosti může být požadováno potvrzení totožnosti prokazující oprávněnost žádosti.

Doklady o vyřízení žádosti uchováme po dobu 3–4 let za účelem dokladování této skutečnosti a ochrany práv provozovatele.

Pokud se domníváte, že Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo požádat o soudní ochranu.

Kontakt

Pro řešení nakládání s osobními údaji na webu Agromanual.cz upřednostňujte prosím kontakt na e-mail agromanual@agromanual.cz.

Agromanual.cz provozuje:
Kurent, s.r.o.
Vrbenská 197/23
370 01 České Budějovice
IČO: 25177338
DIČ: CZ25177338
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicich,
oddíl C, vložka 7995
tel.: 387 202 310
e-mail: agromanual@agromanual.cz

detail