BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Sivanto® Energy - získejte zpět jistotu

30. 04. 2024 Mgr. Zdeněk Vošlajer; Bayer s.r.o. Škůdci Zobrazeno 644x

V současné době se čím dál více zužuje možnost použití kvalitních a hlavně účinných přípravků proti škůdcům řepky. Postupný zákaz používání některých insekticidních látek vede k nadměrnému používání přípravků založených na podobných či stejných způsobech účinku, což zcela logický vede ke snížené citlivosti cílových škůdců a pravděpodobnému vzniku resistence.

Limagrain

Do této situace vstupuje společnost Bayer se zcela novým produktem. Jedná se o dvousložkový insekticid Sivanto® Energy, který v sobě kombinuje látky deltametrin a flupyradifuron. Abychom byli přesní, tak ani jedna z účinných látek obsažená v tomto přípravku není v praxi novinkou. Deltametrin je znám a používán již velice dlouhou dobu a flupyradifuron mají k dispozice převážně pěstitelé ovoce a zeleniny v přípravku Sivanto® Prime. Co je však naprosto unikátní, je spojení obou účinných látek do jedné formulace. Přípravek Sivanto® Energy představuje vyústění vývojové linky insekticidních přípravků, kdy navazuje na předchozí velice úspěšný přípravek Proteus® 110 OD. Stejně jako v jeho případě jsou obě složky Sivanta® Energy formulovány tak, aby jejich vzájemná synergie dokázala pěstitelům přinést vysokou úroveň účinnosti a zároveň byla bezpečná pro rostliny i pro okolní prostředí.

Sivanto® Energy je tvořen dvěma účinnými látkami komponovanými do formulace 085 EC, ve které je obsaženo 10 g/l deltametrinu a 75 g/l flupyradifuronu. Poměr a množství obou účinných látek vychází jak z praktického používání deltametrinu, tak i z dlouholetého testování různých kombinací. Výsledkem je ideální dávka a poměr jednotlivých látek tak, aby nedocházelo ke zbytečnému nadužívání, ale zároveň bylo dosaženo kvalitní účinnosti. Tato rovnováha je zároveň krokem k úspěšné registraci vícesložkových přípravků.

Účinná látka deltametrin náležící do skupiny pyrethroidů představuje v Sivantu® Energy iniciální úder - knock down efekt. Tento kontaktní způsob účinku, pokud již sám o sobě není letální, způsobí narušení životních funkcí škůdců do té míry, že systemicky působící flupyradifuron ze skupiny butenolidů má již jednoduchou roli vedoucí k potlačení cílového organizmu. Jejich vzájemná synergie umožňuje kvalitní zásah proti většině skupin škůdců polních plodin.

Vývoj Sivanta Energy po ustálení finální formulace byl zaměřen hlavně na stanovení minimální účinné dávky přípravku, a také bylo třeba prokázat tzv. „formulation justification“, což je prokázání synergie účinných látek ve formulaci oproti jejich používání v jednosložkových přípravcích. Tedy prokázat benefit tohoto spojení. Zároveň je účinnost přípravku srovnávána se současnými standardy. Data byla průběžně sumarizována a na jejich základě byly stanoveny dávky přípravku pro jednotlivé škůdce. Příkladem výstupu z tohoto testování jsou grafy 1 a 2.

Z grafů je patrno, že cílová dávka produktu je na viditelně vyšší úrovni účinnosti než dávka snížená. Zároveň je účinnost srovnatelná se současným standardem, kterým v období testování byl úspěšný Proteus® 110 OD. V pravé části grafů lze srovnat účinnost jednotlivých účinných látek vzhledem k finální dávce testovaného přípravku. Jak u pokusů se stonkovými krytonosci, tak i s bejlomorkou je patrné, že jednotlivé účinné látky nedosahují srovnatelné účinnosti jako formulovaný dvousložkový přípravek, což obhajuje benefit Sivanta® Energy.

Přípravek Sivanto® Energy je registrován v České republice v plodině řepka olejka ozimá i jarní proti stonkovým krytonoscům v období před květem (BBCH 30–39) a šešulovým škůdcům po odkvětu plodiny (BBCH 71–79). Co je velmi důležité, je možnost aplikace 2× za sezonu, tedy až 1,5 l/ha v jedné sezoně. Tyto údaje dávají velmi variabilní možnost zařazení Sivanta® Energy do aplikačního schématu ošetření řepky proti škůdcům.

Správné načasování pro aplikaci Sivanta® Energy proti stonkovým krytonoscům je při dosažení prahové hodnoty náletu dospělců do žlutých misek. Vrchol náletu je dán průběhem počasí. Pokud je tedy počasí ustálené, teploty příliš nekolísají a nálet dospělců skokově stoupá, lze ho doporučit hned pro první jarní aplikaci. Je-li průběh teplot rozkolísaný a záchyty dospělců v miskách kolísají, je lépe pro první preventivní ošetření doporučit přípravky např. ze skupiny pyretroidů (např. Decis® Forte) a aplikaci Sivanto® Energy směřovat do pozdějšího období před květem, kdy je aktivita dospělců na vyšší úrovni. Vždy je třeba při aplikaci proti stonkovým krytonoscům dodržet dávku 0,75 l/ha.

V druhém období, kdy lze Sivanto® Energy aplikovat proti šešulovým škůdcům, je třeba se zaměřit na načasování ihned po odkvětu. Systemická složka flupyadifuron po aplikaci proniká i do rostlinných pletiv a je schopna působit proti larvám přítomných v šešulích. V méně vyrovnaných porostech z hlediska kvetení je tato aplikace účinná i proti dospělcům 2. generace bejlomorky. Doporučená dávka proti šešulovým škůdcům je 0,5 l/ha.

Hlavní přednosti Sivanto® Energy:

  • unikátní formulace 2 účinných látek,
  • kombinace 2 různých způsobů účinku,
  • vhodný nástroj pro potlačení vzniku rezistence cílových škůdců,
  • široká registrace proti škůdcům řepky,
  • variabilita optimálního zařazení do aplikačního sledu v závislosti na počasí.

Graf 1: Porovnání účinnosti insekticidů proti stonkovým krytonoscům (Zdroj: 14 reg. pokusů 2014–16, napadení 8,1 dospělců/rostlina)
Graf 1: Porovnání účinnosti insekticidů proti stonkovým krytonoscům (Zdroj: 14 reg. pokusů 2014–16, napadení 8,1 dospělců/rostlina)

Graf 2: Porovnání účinnosti insekticidů proti bejlomorce kapustové (Zdroj: 13 reg. pokusů 2014–16, napadení 3,77 inf. šešulí/výhon)
Graf 2: Porovnání účinnosti insekticidů proti bejlomorce kapustové (Zdroj: 13 reg. pokusů 2014–16, napadení 3,77 inf. šešulí/výhon)

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Související články

Začátek škodlivosti expandující kněžice zeleninové

24. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 264x

Regulace drátovců v bramborech

13. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 588x

Insekticid Trebon na každé řepkové pole

06. 05. 2024 Ing. Pavel Hasman; Certis Belchim Škůdci Zobrazeno 284x

Prognóza výskytu mšic na jaře 2024

02. 05. 2024 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 433x

Další články v kategorii Škůdci

detail