BASF
BASF
BASF

AGRA

SPPP - Systém podpory a prodloužení účinnosti pyrethroidů, aneb aby insekticidy dobře fungovaly

09. 05. 2024 Ing. Zdeněk Žák; AgroProtec s.r.o. Škůdci Zobrazeno 249x

Systém SPPP byl do zemědělské praxe úspěšně zaveden společností AgroProtec s.r.o. před dvěma lety. Tento systém zvyšující účinnost insekticidů je založen na společné aplikaci insekticidu s přípravky Agrovital a Spray Aide. A proč je tohoto systému v současné době vůbec zapotřebí?

Proseeds

Pro každého agronoma zabývajícího se insekticidní ochranou je odpověď zřejmá. Protože současná legislativa umožňuje používat jen velmi malé spektrum insekticidních účinných látek, jež jsou v naprosté většině pyrethroidy, pouze jeden neonikotinoid a několik málo z jiných skupin! Tato skutečnost následně vede k tomu, že se poměrně často setkáváme se „selháním účinnosti“ insekticidního zásahu. Příčin může být celá řada a často se při tomto selhání poukazuje na vznik rezistence škůdců vůči pyrethroidům. V mnoha případech však může být příčina zcela jiná a za snížením účinnosti vlastního přípravku může být jeho nesprávná aplikace nebo aplikace za nevhodných podmínek. Proto, aby k selhávání účinnosti insekticidního zásahu docházelo co nejméně, je nutno dodržovat 7 jednoduchých zásad.

Za snížením účinnosti pyrethroidu může být jeho nesprávná aplikace nebo aplikace za nevhodných podmínek
Za snížením účinnosti pyrethroidu může být jeho nesprávná aplikace nebo aplikace za nevhodných podmínek

Pokud chcete, aby insekticidy dobře fungovaly, vždy dodržujte těchto 7 zásad:

1) Pozor na teplotu vzduchu

Pyrethroidy se projevují negativním teplotním koeficientem účinnosti, tj. se stoupající teplotou prostředí se snižuje jejich účinnost, proto neprovádějte aplikaci pyrethroidu při teplotách nad 25 °C. Se zvyšující se teplotou během aplikace dochází rovněž k nárůstu odpařování účinné látky z povrchu rostlin. Pro snížení ztrát insekticidu vytěkáním přidejte před aplikací do postřikové kapaliny Agrovital v koncentraci 0,07 % (0,1 l/150 l vody).

2) Pozor na krátkodobé působení

Doba působení pyrethroidu je poměrně krátká, tyto insekticidy nejsou perzistentní a podléhají rychlé biodegradaci. Pro zpomalení rozkladu filmu pyrethroidu na povrchu rostlin, přidejte před aplikací do postřikové kapaliny Agrovital v koncentraci 0,07 % (0,1 l/150 l vody).

3) Pozor na sluneční záření

Pokud provádíte aplikaci při intenzivním slunečním záření, kdy hrozí zvýšené riziko rozkladu pyrethroidu působením slunečního záření a složek atmosféry, přidejte do aplikační kapaliny 0,07 % Agrovitalu (0,1 l/150 l vody), který ochrání insekticid proti rozkladu ÚV zářením i proti působení okolního vzduchu.

4) Pozor na úlet

Pyrethroidy jsou vysoce toxické pro necílové užitečné organizmy, a proto pokud provádíte aplikaci v blízkosti ploch navštěvovaných necílovými užitečnými organizmy, popř. v blízkosti oblastí navštěvovaných zranitelnými skupinami obyvatel, zabraňte úletu aplikační kapaliny mimo ošetřovanou plochu přidáním Agrovitalu do postřikové kapaliny v koncentraci 0,07 % (0,1 l/150 l vody).

5) Pozor na smyv a odpar

Po aplikaci zůstává pyrethroid na povrchu rostliny, a tam je vystaven účinkům povětrnostních podmínek, proto pokud se očekává déšť do 6 hodin nebo za suchého počasí s vysokými teplotami 20–25 °C, kdy hrozí nadměrný odpar pyrethroidu z povrchu ošetřovaných rostlin, přidejte do nádrže postřikovače Agrovital v koncentraci 0,07 % (0,1 l/150 l vody).

6) Pozor na pH aplikační kapaliny

Pyrethroidy podléhají alkalické hydrolýze a pokud při přípravě aplikační kapaliny používáte vodu s pH nad 7, přidejte před vložením pyrethroidu do postřikovače přípravek Spray Aide v dávce 60 ml/100 l vody. Pravidelně testujte pH vody, protože pH vody se může během vegetačního období měnit. Roztok (nebo směs) pyrethoidu v aplikační kapalině vždy použijte do 6 hodin od přípravy, abyste předešli možným problémům spojeným s pH. Ideální rozmezí pH pro většinu insekticidů je mezi 5,0–7,0.

7) Pozor na tank-mix kombinace

Řada insekticidů není kompatibilní s ostatními chemikáliemi, proto pokud insekticid používáte ve směsi s dalšími přípravky na ochranu rostlin nebo s hnojivy, přidejte do nádrže postřikovače přípravek Spray Aide v dávce 60 ml/100 l vody, zabráníte tak nežádoucím reakcím insekticidu ve směsi s ostatními chemikáliemi a předejdete vzniku mikro sraženin, které snižují účinnost.

Fungování přípravků Agrovital a Spray Aide

Agrovital - je praxí prověřená, jako smáčedlo řádně registrovaná, multifunkční pomocná látka, na bázi 96 % pinolenu, která podporuje a prodlužuje účinnost přípravků na ochranu rostlin. Chrání účinné látky proti odparu, před úletem větrem, smyvem deštěm a rozkladem UV zářením.

Spray Aide - je nová koncentrovaná pomocná látka na bázi 75% polyethylen glykol alkyl ether phosphatu, který zatím nemá v ČR ekvivalent. Zvyšuje kompatibilitu přípravků v aplikační kapalině, účinkuje jako šetrné smáčedlo a herbicidní aktivátor, snižuje pH vody nebo kapalného hnojiva v nádrži postřikovače. Během aplikace aktivně čistí všechny součásti postřikovače.

Graf 1: Vliv SPPP (Spray Aide a Agrovital) na efektivitu insekticidního ošetření řepky ozimé (ZS Kluky, 2021–22)
Graf 1: Vliv SPPP (Spray Aide a Agrovital) na efektivitu insekticidního ošetření řepky ozimé (ZS Kluky, 2021–22)

Účinnost použití SPPP v polních podmínkách

Efektivitu systému SPPP potvrzují pozitivní zkušenosti zemědělské praxe i přesné polní pokusy. Vždy když byl v těchto pokusech AgrovitalSpray Aide přidán do insekticidních sledů proti škůdcům řepky, bylo zjištěno výrazné zvýšení výnosu semen řepky oproti aplikaci samotných insekticidů. V roce 2021 to bylo zvýšení výnosu o 360 kg/ha a o 400 kg/ha v roce 2022. Použití SPPP v roce 2021 tak více než zdvojnásobilo rentabilitu vlastního insekticidního zásahu (graf 1). Tyto výsledky rovněž poukazují na fakt, že současné době povolené insekticidní účinné látky proti škůdcům řepky jsou méně účinné, než tomu bylo v minulosti.

Také u směsí pyrethroidu s acetamipridem pokud nepoužijeme SPPP, se jeví, že je ne zcela využit jejich insekticidní potenciál, přestože jsou tyto látky aplikovány v maximálních registrovaných dávkách. Naproti tomu se potvrdila skutečnost, že přidání moderních pomocných látek v podobě Agrovitalu a Spray Aidu, do insekticidních sledů je cesta, jak při omezování přípravků na ochranu rosltin zvýšit spolehlivost jakéhokoliv insekticidního ošetření a to včetně zajištění výrazného ekonomického přínosu.

Související články

Začátek škodlivosti expandující kněžice zeleninové

24. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 263x

Regulace drátovců v bramborech

13. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 587x

Insekticid Trebon na každé řepkové pole

06. 05. 2024 Ing. Pavel Hasman; Certis Belchim Škůdci Zobrazeno 283x

Prognóza výskytu mšic na jaře 2024

02. 05. 2024 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 433x

Citlivost k insekticidům u škůdců poškozujících řepku v jarním období

01. 05. 2024 Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 326x

Další články v kategorii Škůdci

detail