BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

GLOTRON 700 SC

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka, řepa krmná

200–400 l vody/ha

postřik

max. 3×

min. 5 dnů

Přípravek lze aplikovat v dávce 5,0 l/ha před setím plodiny, se zapravením do hloubky 3–5 cm. Tento způsob se použije především v oblastech s nedostatkem jarních srážek.

Před vzejitím plodiny se aplikuje dávka 2,0–5,0 l/ha.

Po vzejití plodiny se aplikuje dávka 1,0–2,0 l/ha.

Varianty možných sledů postřiků - dělená aplikace - po vzejití nové plevelné vlny

a) 1. preemergentní aplikace: 2,0 l/ha; 2. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha; 3. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha;

b) 1. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha; 2. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha; 3. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha.

Celková dávka přípravku nesmí překročit 5,0 l/ha za vegetační období.

Růstová fáze plodiny: při POST aplikaci BBCH 12–18

Růstová fáze plevelů: při POST aplikaci - BBCH 10

Dávka vody: 300–400 l/ha - předseťová a preemergentní aplikace; 200–400 l/ha - postemergentní aplikace

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé: heřmánky, merlík bílý, lebeda rozkladitá, lilek černý, pěťour maloúborný, hluchavky, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, lipnice roční;

- plevele méně citlivé: ježatka kuří noha, rdesno ptačí, rozrazil břečťanolistý, laskavce, svízel přítula, mák vlčí, řepka olejka-výdrol.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. Srážky po aplikaci mohou způsobit na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a poškození porostu. Na písčitých půdách s obsahem humusu pod 1 % nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem. Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.

V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k předčasné zaorávce řepy, lze vysévat jako náhradní plodinu bezprostředně cukrovku a krmnou řepu nebo po orbě do hloubky 25 cm lze vysévat kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek Glotron 700 SC, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cukrovka, řepa krmná

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka PRSZ, PRE, POST plevele preemergentně a postemergentně, aplikace dělená nebo jednorázová AT 5 l 200–400 l max. 3×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Řepa krmná PRSZ, PRE, POST plevele preemergentně a postemergentně, aplikace dělená nebo jednorázová 32 5 l 200–400 l max. 3×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
detail