BASF
BASF
BASF

AGRA

GRID

Účinná látka

Balení

Láhev (HDPE) 200 ml, pro 100 g přípravku, láhev (HDPE) 400 ml, pro 200 g přípravku

GRID

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 - Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: jednoleté trávy - ježatka kuří noha, chundelka metlice, oves hluchý, psárka polní, rosička krvavá, béry, prosa; plevele dvouděložné - plevele heřmánkovité, rmeny, laskavce, kokoška pastuší tobolka, konopice, lebedy, merlíky, mléče, penízek rolní, pohanka opletka, ptačinec žabinec, rdesna, ředkev ohnice, starček obecný, svízel přítula, čistec rolní, slunečnice-výdrol; šťovíky

Doporučení

Růstová fáze plodin v době ošetření:
kukuřice setá: BBCH 12-16, tj. 2-6 listů

Růstové fáze plevelů:
jednoleté trávy: do BBCH 13, proso do BBCH 12, tj. do vytvoření 3. listu, proso do 2. listu
plevele dvouděložné: BBCH 12-14, tj. 2-4 pravé listy

Maximální počet aplikací: 1x za vegetační sezónu

Dávka vody: 200-300 l/ha

Přípravek Grid je nutné použít v tank-mix směsi s pomocným prostředkem Trend 90, v souladu s návody na jejich použití.
S pomocným prostředkem Trend 90 vykazuje přípravek zvýšenou pěnivost. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Plodinu ošetřujte při 10-25 °C.

Přípravek nepoužívejte na půdách s obsahem organické hmoty < 0,5% a > 10 %.

Déšť v době kratší než 4 hodiny po ošetření může snížit účinnost přípravku. Přípravek nepoužívejte v kukuřici, která byla předtím v době výsevu nebo při kultivaci ošetřeny systémovými insekticidy na bázi organofosfátů. V případě, že byly použity přípravky na bázi organofosfátů, může být Grid použit nejdříve za 7 dnů po jejich aplikaci. Nepoužívejte organofosfátové insekticidy dříve než za 4 dny po aplikaci přípravku Grid.
Po ošetření kukuřice může dojít ke zpravidla přechodným příznakům fytotoxicity – chloróza, deformace rostlin nebo růstové změny. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem registrace!
Následné plodiny: Vzhledem ke krátkému reziduálnímu působení v půdě lze po aplikaci přípravku Grid pěstovat v témže roce na podzim jakoukoliv plodinu. Náhradní plodiny: V případě zaorávky porostu kukuřice ošetřeného přípravkem Grid lze jako náhradní plodinu pěstovat pouze kukuřici. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace!
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem! Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Grid.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12-16, tj. 2-6 listů 20 g + 0,1 % Trend 90 200-300 l kukuřice setá mimo kukuřice cukrová, max. 1x
detail