BASF
BASF
BASF

AGRA

KEEPER LIQUID

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku SENCOR LIQUID.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Brambor: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 7 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Brambor: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50%, 75% a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
- Rajče: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Mrkev: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor, mrkev, rajče

200–300 l/ha

postřik

max. 2× děleně nebo jednorázově

7 dní

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: zemědým lékařský, violka rolní, ptačinec prostřední, hluchavky, prlina polní, heřmánkovec nevonný, kopřiva žahavka, rozrazil rolní, rozrazil perský, starček obecný, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, pěťour maloúborný, merlík bílý;

- méně citlivé plevele: opletka obecná.

Růstová fáze plodin/dávka přípravku v době aplikace:

- brambor - jednorázová aplikace, preemergentně 0,75–1,0 l/ha, po poslední proorávce naslepo; vyšší dávka se použije na těžkých půdách a na půdách s vyšším obsahem organické hmoty;

- brambor - jednorázová aplikace, postemergentně 0,5 l/ha, při výšce rostlin bramboru 13–15 cm;

- brambor - dělená aplikace 0,3 + 0,2 l/ha, preemergentně po poslední proorávce naslepo + postemergentně při výšce bramboru do15 cm;

- rajče - výsadby - jednorázová aplikace před výsadbou 0,6 l/ha;

- rajče - výsadby - dělená aplikace 0,35 + 0,35 l/ha, před výsadbou + po výsadbě, aplikujte nejdříve za 7 dní po zasazení sazenic;

- mrkev - jednorázová aplikace postemergentně 0,5 l/ha, ve fázi mrkve 5–6 pravých listů;

- mrkev - dělená aplikace postemergentně 0,25 + 0,25 l/ha, ve fázi mrkve 1–2 pravých listů + ve fázi mrkve 2–6 pravých listů.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Herbicidní film nesmí být bezprostředně po aplikaci přípravku porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami.

Na písčitých půdách s obsahem humusu pod 1% přípravek nelze použít.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřovaných plodinách.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Před výsevem následných plodin musí být provedeno mechanické zpracování půdy (orba, kultivace) do hloubky min. 15 cm - co nejdříve po sklizni. Po sklizni plodiny v obvyklém termínu (kromě brambor, které jsou sklizené jako velmi rané nebo rané) lze jako následné plodiny vysévat ozimé obilniny. Po bramborách, které byly sklizené jako velmi rané nebo rané, lze po mechanické kultivaci vysévat hrách nebo mrkev.

Náhradní plodiny: Při použití přípravku nelze po předčasné likvidaci porostu vyloučit poškození náhradní plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Aplikační zařízení musí být vyčištěno co nejdříve po ukončení aplikace, jinak je nebezpečí zaschnutí zbytků aplikační kapaliny a jejich obtížné odstraňování.

Postup při čištění:

1. Vystříkejte všechnu aplikační kapalinu na ošetřovaném pozemku.

2. Rozeberte sací a výtlačné vedení a tryskové filtry a dobře je propláchněte ve vodě.

3. Naplňte aplikační zařízení vodou na 10 % obsahu nádrže a spusťte míchání (doporučuje se rotační čistící tryska)

4. Vystříkejte výplachovou kapalinu na právě ošetřeném pozemku.

5. Opakujte krok 3 a 4.

6. Zkontrolujte filtry, zda neobsahují viditelné usazeniny.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor, chřest

7

4

4

4

rajče

5

4

4

4

mrkev, sója

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambor, chřest

5

0

0

0

Brambor, rajče, mrkev, chřest: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Minoritní použití - chřest, sója

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

chřest

200–600 l/ha

postřik

1× za rok

sója

150–200 l /ha

postřik

max. 1×

Chřest: Nižší dávka se aplikuje na lehké půdě, vyšší dávka na těžké půdě.

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST na vzcházející plevele ve fázi 12–14 BBCH 42 0,2-1 l 200–300 l max. 2× děleně nebo jednorázově
Brambor PRE na vzcházející plevele ve fázi 12–14 BBCH 42 0,2-1 l 200–300 l max. 2× děleně nebo jednorázově
Chřest PRE po sklizni, nejdříve 3. rokem po výsadbě AT 0,75-1 l 200–600 l max. 1× za rok, minor. reg.: EU
Mrkev POST na vzcházející plevele AT 0,25-0,5 l 200–300 l max. 2× děleně nebo jednorázově, pole
Rajče PRS před výsadbou, na vzcházející plevele AT 0,35-0,6 l 200–300 l max. 2× děleně nebo jednorázově, rajče výsadby - pole
Rajče POST po výsadbě, na vzcházející plevele AT 0,35-0,6 l 200–300 l max. 2× děleně nebo jednorázově, rajče výsadby - pole
Sója PRE 00–07 BBCH AT 0,4-0,55 l 150–200 l max. 1×, ambrózie peřenolistá, minor. reg.: EU
detail