BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

LAUDIS

Účinná látka

Charakteristika

Herbicidní přípravek k postemergentnímu ošetření kukuřice proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Kukuřice a mák:S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

100–400 l/ha

postřik

mák setý

100–400 l/ha

postřik

Použití v bělosemenných odrůdách máku konzultujte s držitelem povolení!

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: ježatka kuří noha, merlík bílý, laskavec ohnutý, svízel přítula, ptačinec žabinec, penízek rolní, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka;

- méně citlivé plevele: heřmánkovec přímořský, pohanka opletka, rozrazil perský, violka rolní.

Růstové fáze plevelů: po vzejití; ježatka kuří noha max. BBCH 22, tj. 2. odnož

Pro použití v kukuřici:

Déšť 2 hodiny po aplikaci již nemá negativní vliv na účinnost přípravku.

Neprovádějte aplikaci na rostliny kukuřice stresované nízkými nebo vysokými teplotami, resp. velkými rozdíly mezi denními a nočními teplotami, případně stresované jinými faktory. V takových případech se po aplikaci mohou projevit na listech kukuřice prožloutlé skvrny, případně drobné nekrózy, přičemž kukuřice není ve svém vývoji většinou negativně ovlivněna.

Citlivost odrůdy kukuřice konzultujte s držitelem povolení přípravku!

Pro použití v máku:

Po aplikaci v máku se může objevit dočasné prožloutnutí rostlin, zpomalení růstu, výjimečně nekrózy na okrajích listů máku. Neprovádějte aplikaci přípravkem Laudis v porostech máku poškozených nebo oslabených jinými biotickými nebo abiotickými faktory.

Citlivost odrůd máku setého jarního konzultujte s držitelem povolení!

Aplikaci v porostech máku určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní a následné plodiny: V případě, že je nutno plochu ošetřenou přípravkem Laudis znovu oset, nejvhodnější náhradní plodinou je kukuřice, kterou lze vysévat týden po aplikaci. 2 týdny po aplikaci po orbě lze vysévat hrách, fazole, řepku. Bezorebně lze vysévat 1 měsíc po aplikaci hrách, 2 měsíce po aplikaci fazole, ozimou řepku, 3 měsíce po aplikaci řepku, slunečnici, cukrovku, vojtěšku, jílek, sóju. V běžném osevním postupu lze po aplikaci přípravku Laudis vysévat bez omezení ozimé obilniny a v následujícím vegetačním období jarní plodiny bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice!

Čištění aplikační techniky:

1. Vystříkejte veškerou postřikovou kapalinu na ošetřovaném pozemku.

2. Demontujte sací a výtlačné a tryskové filtry a důkladně je vyčistěte ve vodě.

3. Naplňte postřikovač vodou v množství odpovídající 10 % objemu nádrže a postřikovač důkladně propláchněte (použijte rotační čistící trysku, pokud je instalována).

4. Vystříkejte výplachovou kapalinu na právě ošetřeném pozemku.

5. Vypláchněte postřikovač ještě jednou, opakování kroku 3 a 4.

6. Znovu zkontrolujte filtry a odstraňte z nich všechny případné zbytky.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice a mák

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice a mák

10

5

5

0

Pro aplikaci do kukuřice a máku: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Minoritní registrace - svazenka shloučená a zvonkovitá, mák setý ozimý, len setý

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

svazenka shloučená, svazenka zvonkovitá

200–300 l/ha

postřik

mák setý

200–300 l/ha

postřik

1× na podzim

len setý

300–400 l/ha

postřik

Svazenka shloučená, svazenka zvonkovitá: rozmezí dávkování podle intenzity zaplevelení

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

svazenka shloučená, svazenka zvonkovitá, mák setý ozimý, len setý

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

svazenka shloučená, svazenka zvonkovitá, mák setý ozimý, len setý

5

0

0

0

Svazenka shloučená, svazenka zvonkovitá:

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (?3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <14 m.

Len setý:

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12-18 AT 2,25 l 100–400 l max. 1×, ježatka kuří noha, merlík bílý, plevele dvouděložné jednoleté
Len POST 18–32 BBCH, plevele po vzejití AT 1-1,5 l 200–400 l len setý přadný, max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Len POST 18 BBCH, plevele po vzejití AT 1-1,5 l 200–400 l len setý olejný, max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák POST BBCH 16-18 AT 2,25 l 200–300 l max. 1×, pouze mák setý ozimý, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák POST BBCH 16-18 AT 2,25 l 200–300 l max. 1×, pouze mák setý jarní
Svazenka shloučená POST 16–18 BBCH, plevele po vzejití AT 1-1,5 l 200–300 l max. 1×, semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Svazenka zvonkovitá POST 12–15 BBCH, plevele 10–16 BBCH AT 1-1,5 l 200–300 l max. 1×, semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail