BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

LAUDIS WG

Účinná látka

Charakteristika

Herbicidní přípravek k postemergentnímu ošetření kukuřice proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům.
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Kukuřice:S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
- Mák:S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

100–400 l/ha

postřik

mák setý

100–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Spektrum plevelů: - plevele citlivé - ježatka kuří noha; merlík bílý, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, pcháč oset, svízel přítula, hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, ptačinec žabinec, penízek rolní, violky, řepka olejka-výdrol.

Růstové fáze plevelů: plevele dvouděložné - po vzejití, ježatka kuří noha max. BBCH 22, tj. 2. odnož.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřovaných rostlinách máku setého - barevné změny na listech. Citlivost odrůd máku setého konzultujte s držitelem povolení.

Neaplikujte přípravek na rostliny stresované nízkými nebo vysokými teplotami, resp. velkými rozdíly mezi denními a nočními teplotami, případně stresované jinými faktory.

Následné plodiny: V běžném osevním postupu lze po aplikaci přípravku Laudis WG vysévat bez omezení ozimé obilniny, a v následujícím vegetačním období jarní plodiny bez omezení.

Náhradní plodiny: V případě, že je nutno plochu ošetřenou přípravkem Laudis WG znovu oset, nejvhodnější náhradní plodinou je kukuřice, kterou lze vysévat týden po aplikaci. 2 týdny po aplikaci po orbě nebo hlubokém kypření lze vysévat hrách, fazole, řepku. Bezorebně lze vysévat 1 měsíc po aplikaci hrách, 2 měsíce po aplikaci fazole, ozimou řepku, 3 měsíce po aplikaci řepku, slunečnici, cukrovku, vojtěšku, jílek, sóju.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Vystříkejte veškerou postřikovou kapalinu na ošetřovaném pozemku.

2. Demontujte sací a výtlačné a tryskové filtry a důkladně je vyčistěte ve vodě.

3. Naplňte postřikovač vodou v množství odpovídající 10 % objemu nádrže a postřikovač důkladně propláchněte (použijte rotační čistící trysku, pokud je instalována).

4. Vystříkejte výplachovou kapalinu na právě ošetřeném pozemku.

5. Vypláchněte postřikovač ještě jednou opakováním kroků 3 a 4.

6. Znovu zkontrolujte filtry a odstraňte z nich všechny případné zbytky.

Přípravek v tank-mix směsi s pomocným prostředkem MERO 33528 je třeba použít v souladu s návody k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice a mák

4

4

4

4

Kukuřice: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Mák: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12-18 AT 0,5 kg + 2,0 l/ha Mero 33528 100–400 l max. 1×, ježatka kuří noha, merlík bílý, plevele dvouděložné jednoleté
Mák POST BBCH 16-18 AT 0,5 kg + 2,0 l/ha Mero 33528 100–400 l max. 1×, pouze mák setý jarní
detail