BASF
BASF
BASF

AGRA

PLATEEN 41,5 WG

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Pro aplikaci do sóji a brambor: SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: merlík bílý, svízel přítula, plevele heřmánkovité, kokoška pastuší tobolka, hluchavka nachová, opletka obecná, ptačinec žabinec, penízek rolní, violka rolní, ježatka kuří noha

Doporučení

Brambor

Růstová fáze plodiny: aplikace je preemergentní, tj. před vzejitím bramboru; hlíza nenarašena (= BBA 01) až pokročilá fáze klíčení, tvorba kořínků (= BBA 09)

Růstová fáze plevelů: plevele nejsou vzešlé

Použití v množitelských porostech bramboru konzultujte s držitelem registrace přípravku.

Sója - minoritní registrace

Počet aplikací: max. 1× v plodině

Dávka vody: 200–400 l/ha

Růstová fáze plodiny v době aplikace: aplikace preemergentní, do 3 dnů po výsevu

Růstová fáze plevelů v době aplikace: děložní listy až základ pravých listů

Druhová a odrůdová citlivost není známa. Použití v odrůdě Daccor se nedoporučuje.

Na těžkých a středně těžkých půdách nelze vyloučit možnost snížení účinku.

Chřest lékařský - minoritní registrace

Nižší dávka přípravku se použije na lehkých půdách, vyšší dávka na půdách středních a těžkých.

- mladé výsadby: 7–0 dnů po vysázení, krátce před vzcházením

- plodící výsadby: před vzejitím chřestu, po období odřezání

Plevele citlivé: merlík bílý, svízel přítula, plevele heřmánkovité, kokoška pastuší tobolka, hluchavka nachová, opletka obecná, ptačinec žabinec, penízek rolní, violka rolní, ježatka kuří noha

Růstová fáze plevelů: plevele nejsou vzešlé

Maximální počet aplikací: 1× za rok

Dávka vody: 600 l/ha

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Ostatní pokyny

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Způsob aplikace:

Přípravek se aplikuje postřikem.

Před výsevem nebo výsadbou následných plodin musí být provedeno mechanické zpracování půdy (orba, kultivace) do hloubky minimálně 15 cm. Mechanické zpracování půdy musí být provedeno co nejdříve po sklizni. Při dodržení minimálního odstupu 16 týdnů po aplikaci lze následně pěstovat obilniny.

Nelze vyloučit poškození následně pěstovaných dvouděložných meziplodin a ozimé řepky.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Vystříkejte všechnu aplikační kapalinu na ošetřovaném pozemku.

2. Rozeberte sací a výtlačné vedení a tryskové filtry a dobře je propláchněte ve vodě.

3. Naplňte aplikační zařízení vodou na cca 20 % obsahu nádrže a spusťte míchání (doporučuje se rotační čistící tryska).

4. Vystříkejte výplachovou kapalinu na právě ošetřeném pozemku.

5. Opakujte krok 3 a 4 (musí dojít k trojímu vypláchnutí).

6. Zkontrolujte filtry, zda neobsahují viditelné usazeniny.

Přípravek má nízkou hodnotu suspendovatelnosti pro účinnou látku flufenacet. Na etiketě musí být uvedeno, že během aplikace přípravku je třeba použít aplikační zařízení s možností kontinuálního míchání.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
sója, brambory, chřest lékařský
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
sója, brambory, chřest lékařský
10
5
5
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE 01–09 BBA AT 2,5 kg 300 l max. 1×
Chřest PRE mladé výsadby: 7–0 dnů po vysázení, krátce před vzcházením; plodící výsadby: před vzejitím chřestu, po období odřezání AT 2-2,5 kg 600 l max. 1×, minor. Reg.: EU
Sója PRE do 3 dnů po výsevu AT 2 kg 200-400 l max. 1×, výdrol slunečnice, minor. reg.: EU
detail