BASF
BASF
BASF

AGRA

RAPSAN PLUS

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů

PlodinyBez redukce [m] Tryska 50 % [m] Tryska 75 % [m] Tryska 90 % [m]
hořčice bílá
4 4 4 4
řepka olejka ozimá
7 4 4 4
řepka olejka jarní
6 4 4 4

- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin

PlodinyBez redukce [m] Tryska 50 % [m] Tryska 75 % [m] Tryska 90 % [m]
hořčice bílá
5 0 0 0
řepka olejka
5 5 0 0


DO:
- Pro aplikaci do řepky olejky jarní:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k  povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
- Pro aplikaci do hořčice:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k  povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
- Pro aplikaci do řepky olejky ozimé: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 5 m.

OP II.st.:
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do řepky olejky jarní a hořčice.
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

hořčice bílá,

řepka olejka

100–400 l/ha

postřik

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé: psárka polní, béry, lipnice roční, rosička krvavá, ježatka kuří noha, chundelka metlice, laskavce, šťovíky, kopřiva žahavka, rozrazily, pěťoury, mléče, pryskyřníky, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, heřmánky, rmeny, rdesno červivec, lebedy, máky, lilek černý, kolenec rolní, hluchavky, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, čistec roční, svízel přítula;

- plevele méně citlivé: oves hluchý, violka trojbarevná, ředkev ohnice, hořčice rolní, rdesno ptačí, penízek roní, obilniny - výdrol, bažanka roční, opletka obecná.

Citlivost odrůd řepky olejky jarní k přípravku konzultujte s držitelem povolení.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Srážky po aplikaci mohou způsobit na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a poškození porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.

Vliv na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry řepky olejky jarní konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Jako náhradní plodiny lze pěstovat jarní obilniny, jarní řepku, brambory, cukrovku a kukuřici. Před výsevem/výsadbou je třeba provést orbu do hloubky alespoň 15 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Vliv na množitelské porosty řepky olejky jarní konzultujte s držitelem povolení.

Čištění aplikačního zařízení:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou nádrže objemu postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou nádrže objemu postřikovače).

3) Opakujte postup podle návodu „2“ ještě jednou.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

řepka olejka ozimá

7

4

4

4

řepka olejka jarní

6

4

4

4

hořčice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka

5

5

0

0

hořčice

5

0

0

0

Pro aplikaci do řepky olejky ozimé: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 5 m.

Pro aplikaci do řepky olejky jarní: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Pro aplikaci do hořčice:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hořčice POST BBCH 10–18, plevele max. BBCH 10 AT 2 l 100–400 l max. 1×
Hořčice PRE BBCH 00–09, plevele max. BBCH 10 AT 2 l 100–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní PRE BBCH 00–09, plevele max. BBCH 10 AT 3 l 100–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní POST BBCH 10–18, plevele max. BBCH 10 AT 3 l 100–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 10–18, plevele max. BBCH 10 AT 3 l 100–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá PRE BBCH 00–09, plevele max. BBCH 10 AT 3 l 100–400 l max. 1×
detail