BASF
BASF
BASF

AGRA

ROUNDUP BIAKTIV PLUS

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Aplikační dávka 8- 7,5 l přípravku/ha (~2,88-2,484 k g ú.l./ha): Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.
OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 6,3 l přípravku/ ha a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 6,9 l přípravku/ ha.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

aleje, sady ovocné a jiné porosty

nátěr, postřik

1×x za rok

jádroviny, peckoviny, lesní porosty, orná půda, louky, pastviny, réva

200 l/ha

postřik

2× za rok

jahodník

aplikace knotovým rámem

1× za rok

lesní hospodářství,

200 l/ha

nátěr, postřik

1× za rok

lesní půda, lesní školky

200 l/ha

postřik

1× za rok

nezemědělská půda

300–400 l/ha

postřik

2× za rok

zavlažovací kanály

200–300 l/ha

postřik

1× za rok

železnice

300 l/ha

postřik

1× za rok

Aplikační poznámky:

Sady ovocné, aleje a jiné porosty - Nátěr či postřik pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po řezu kmínků.

Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5 % vodním roztokem.

Jahodník - V jahodníku se přípravek proti přerostlým plevelům aplikuje speciálním knotovým rámem, použije se dávka 1,2–1,9 l přípravku na ha a ředí se na koncentraci 33–50 %. Jahody se ošetřují pouze po sklizni.

Jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň), réva - Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 7,5 l/ha po nasazení poupat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3 rokem po výsadbě.

Lesní hospodářství - prořezávky a probírky (hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti) - K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr pařezů nebo postřik pařezů 5% vodným roztokem. Ošetření pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5% vodným roztokem.

Lesní hospodářství, lesní půda – chemická příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesa - Při přípravě pozemků před zalesňováním se ošetřuje po plném vývinu nežádoucí vegetace. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 6,9 l na ha.

Lesní porosty - V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 3,0 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem). Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 6,9 l/ha, popřípadě aplikaci po několika týdnech opakovat. Na přesličku rolní přípravek nepůsobí.

Lesní školky - Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 3,0 l/ha koncem srpna nebo začátkem září po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

Louky a pastviny (obnova trvalých travních porostů) - Proti pampelišce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 6,3 l/ha.

Nezemědělská půda - Nežádoucí vegetace - Přípravek lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.

Nezemědělská půda - Bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a jiné expandující druhy plevelů - Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

Orná půda (před setím, před výsadbou) - Přípravek se aplikuje na vzešlé plevele před setím nebo výsadbou plodin jako jsou brambory, sója, kukuřice, slunečnice, cukrová řepa apod.

Orná půda (po sklizni kulturních plodin) - Ošetření se provádí po sklizni, kdy pýr dosáhne výšky 15–25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3–4 listy. V případě ošetření orné půdy před setím (výsadbou) i po sklizni nesmí maximální dávka přípravku překročit 8,0 l/ha za vegetační sezonu.

Zavlažovací kanály - Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v údobí aplikace. Proti svlačci rolnímu a kopřivě dvoudomé se doporučuje ošetřovat po nasazení poupat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Uživatel musí mít na paměti, že přípravek může zahubit veškerou vegetaci.

Železnice - Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června.

Vždy zamezit zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Čištění aplikačního zařízení:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztok). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě jednou.

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

aplikační dávka 7,5–8,0 l přípravku/ha

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hrušeň POST AT 3 l turanka kanadská, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Hrušeň POST AT 7,5 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Hrušeň POST AT 3-5 l pýr plazivý, pcháč, mléč, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Jabloň POST AT 3-5 l pýr plazivý, pcháč, mléč, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Jabloň POST AT 3 l turanka kanadská, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Jabloň POST AT 7,5 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Jahodník POST po sklizni, aplikace knotovým rámem AT 1,2-1,9 l 33-50 % roztok plevele přerostlé, max. 1x
Lesní hospodářství POST prořezávky a probírky - hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti - 5 %
Lesní hospodářství POST chemická příprava pro obnovu lesa - 3-6,9 l 200 l plevele, nežádoucí dřeviny
Lesní porosty POST - 3-6,9 l plevele, nežádoucí dřeviny, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha
Lesní půda POST chemická příprava pro obnovu lesa - 3-6,9 l 200 l plevele, nežádoucí dřeviny
Lesní školky POST - 3-5 l buřeň
Louky POST obnova TTP 21/5 3-6,3 l max. 200 l OL 5 dnů pro opětovný vstup hospodářských zvířat, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha
Meruňka POST AT 7,5 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Meruňka POST AT 3-5 l pýr plazivý, pcháč, mléč, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Meruňka POST AT 3 l turanka kanadská, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Nezemědělská půda POST - 6,8-8 l bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy, aplikace plošná, max. 1× za rok
Nezemědělská půda POST - 3-6,3 l max. 300 l nežádoucí vegetace, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha
Nezemědělská půda POST - 5 % bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy, bodová aplikace, max. 1× za rok
Orná půda POST po sklizni AT 1,9-3 l max. 200 l plevele jednoleté, max. 1× za rok
Orná půda PRS před setím, před výsadbou AT 3-5 l 100–150 l pýr plazivý, plevele vytrvalé, max. 1× za rok
Orná půda POST po sklizni AT 3-5 l max. 200 l pýr plazivý, plevele vytrvalé, max. 1× za rok
Orná půda PRS před setím, před výsadbou AT 1,9-3 l plevele jednoleté, max. 1× za rok
Pastviny POST obnova TTP 21/5 3-6,3 l max. 200 l OL 5 dnů pro opětovný vstup hospodářských zvířat, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha
Réva vinná POST 14 3-5 l pýr plazivý, pcháč, mléč, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Réva vinná POST 14 3 l turanka kanadská, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Réva vinná POST 14 7,5 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Sady POST likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti, hubení výmladků - 5 % sady ovocné, aleje a jiné porosty
Slivoň POST AT 7,5 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Slivoň POST AT 3-5 l pýr plazivý, pcháč, mléč, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Slivoň POST AT 3 l turanka kanadská, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Třešeň POST AT 3 l turanka kanadská, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Třešeň POST AT 7,5 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Třešeň POST AT 3-5 l pýr plazivý, pcháč, mléč, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Višeň POST AT 7,5 l svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Višeň POST AT 3-5 l pýr plazivý, pcháč, mléč, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Višeň POST AT 3 l turanka kanadská, aplikace opakovaná do max. 8,0 l/ha, max. 2× za rok
Zavlažovací kanály POST - 5 l plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny
Železnice POST - 5-8 l nežádoucí vegetace
detail